Sunday, November 23, 2014
2

Nestabilita nerovnosti

NEW YORK – Letos zažíváme celosvětovou vlnu sociálních a politických nepokojů a nestability, kdy se do skutečných i virtuálních ulic hrnou masy lidí: Arabské jaro, londýnské bouře, protesty izraelských středních vrstev proti vysokým cenám bydlení a inflačnímu lisu životních úrovní, protesty chilských studentů, ničení drahých aut „zazobanců“ v Německu, indické hnutí proti korupci, narůstající nespokojenost s korupcí a nerovností v Číně a teď hnutí „Obsaďte Wall Street“ v New Yorku a po celých Spojených státech.

Ač tyto protesty nemají jednotné téma, různým způsobem vyjadřují vážné znepokojení pracujících a středních tříd ve světě nad jejich vyhlídkami tváří v tvář sílící koncentraci moci v rukou ekonomických, finančních a politických elit. Příčiny jejich neklidu jsou dost zřetelné: vysoká nezaměstnanost a podzaměstnanost ve vyspělých i rozvíjejících se zemích, nedostatečné dovednosti a vzdělání mladých lidí a pracujících pro konkurenční soupeření v globalizovaném světě, rozhořčení z korupce, včetně legalizovaných forem lobbingu, a strmý vzestup příjmové i majetkové nerovnosti ve vyspělých a v rychle rostoucích rozvíjejících se ekonomikách.

Samozřejmě že neduhy, jež dnes pociťuje tolik lidí, nelze redukovat na jediný faktor. Tak třeba vzestup nerovnosti má řadu příčin: vstup 2,3 miliardy Číňanů a Indů do globálních pracovních sil, snižující ve vyspělých zemích počet pracovních míst a mzdy nekvalifikovaných dělníků i kancelářských pracovníků, jejichž úkoly lze přesunout za hranice, dále technologické změny upřednostňující dovednosti, efekt „vítěz bere vše“, brzký nástup příjmových a majetkových disparit v prudce rostoucích někdejších nízkopříjmových ekonomikách a méně progresivní zdanění.

Prodloužení dluhové páky soukromého i veřejného sektoru a související bubliny aktiv a úvěrů jsou zčásti důsledkem nerovnosti. Nevalný růst příjmů pro všechny kromě bohatých v posledních několika desetiletích rozevřel propast mezi příjmy a výdajovými aspiracemi. Anglosaské země na to reagovaly demokratizací úvěrů, a to prostřednictvím finanční liberalizace, čímž daly impulz k růstu soukromého dluhu, neboť domácnosti si půjčovaly, aby si rozdíl vynahradily. V Evropě mezeru vyplnily veřejné služby, bezplatné školství, zdravotnictví atd., které se plně nehradily z daní, což vyvolávalo veřejné schodky a dluh. V obou případech nakonec začaly být hladiny zadlužení neudržitelné.

Firmy ve vyspělých ekonomikách teď v důsledku nedostatečné koncové poptávky škrtají pracovní místa a to vyústilo v převis kapacit a nejistotu ohledně budoucí poptávky. Omezování počtu pracovních míst ale dále oslabuje koncovou poptávku, protože snižuje příjmy pracujících a zvyšuje nerovnost. Jelikož mzdové náklady podniku představují pro někoho jiného mzdové příjmy a poptávku, platí, že co je pro konkrétní firmu racionální, je pro celek destruktivní.

Ve výsledku volné trhy nevytvářejí dostatečnou koncovou poptávku. Například v USA osekání mzdových nákladů prudce snížilo podíl příjmů pracujících na HDP. Za situace, kdy se vyčerpaly úvěry, dopady desítek let přerozdělování příjmů a bohatství – od pracovních sil ke kapitálu, od mezd k ziskům, od chudých k bohatým a od domácností k obchodním firmám – na agregátní poptávku se vyostřily, jelikož firmy, majitelé kapitálu a bohaté domácnosti mají nižší mezní inklinaci utrácet.

Nejde o nový problém. Karl Marx přecenil socialismus, ale měl pravdu, když tvrdil, že globalizace, nespoutaný finanční kapitalismus a přerozdělování příjmu a bohatství od pracujících ke kapitálu by mohly vyústit v sebezničení kapitalismu. Argumentoval tím, že neregulovaný kapitalismus může vést k pravidelným návalům přebytečných kapacit a nedostatečné spotřeby a k opakovaným pustošivým finančním krizím, vyvolávaným úvěrovými bublinami a vzmachy a poklesy cen aktiv.

Osvícené „buržoazní“ třídy v Evropě si už před Velkou hospodářskou krizí uvědomovaly, že má-li se předejít revoluci, je třeba chránit práva pracujících, zlepšit mzdové a pracovní podmínky a vytvořit sociální stát, který by přerozděloval bohatství a financoval veřejné statky – školství, zdravotní péči a síť sociálního zabezpečení. Úsilí o vznik moderního sociálního státu se zrychlilo po Velké hospodářské krizi, když na sebe stát vzal zodpovědnost za makroekonomickou stabilizaci – úlohu, která vyžadovala, aby rozšiřováním veřejných statků, zajišťovaných skrze progresivní zdanění příjmů a majetku a péči o ekonomické příležitosti pro všechny, udržoval početnou střední třídu.

Vzestup sociálního státu byl tedy reakcí (často tržně orientovaných liberálních demokracií) na hrozbu lidových revolucí, socialismu a komunismu, jak se zvyšovala četnost a intenzita ekonomických a finančních krizí. Následovaly tři desítky let relativní sociální a ekonomické stability, od konce 40. let do poloviny 70. let, což bylo období, kdy strmě klesla nerovnost a svižně rostly mediánní příjmy.

Část ponaučení ohledně nezbytnosti prozíravé regulace finanční soustavy se ztratila v éře Reagana a Thatcherové, kdy chuť na masivní deregulaci částečně vyvěrala z nedostatků evropského modelu sociálního zabezpečení. Tyto nedostatky se promítaly do rozevírajících se fiskálních deficitů, regulatorní přemíry a nedostatku hospodářské dynamiky, což tehdy vedlo ke kornatění růstu a dnes ke krizi suverénního dluhu v eurozóně.

Jenže anglosaský model laissez-faire rovněž žalostně selhal. Stabilizace tržně orientovaných ekonomik vyžaduje návrat ke správné rovnováze mezi trhy a zajišťováním veřejných statků. To znamená odvrátit se jak od anglosaského modelu neregulovaných trhů, tak od modelu kontinentální Evropy založeného na deficitně hrazeném sociálním státě. Ani alternativní „asijský“ růstový model – pokud skutečně existuje – nezabránil vzestupu nerovnosti v Číně, Indii a dalších zemích.

Každý ekonomický model, který se vhodně nevypořádá s nerovností, bude nakonec čelit krizi legitimity. Pokud neuvedeme do rovnováhy relativní ekonomické úlohy trhu a státu, protesty zaznamenané v roce 2011 zesílí a sociální a politická nestabilita nakonec poškodí dlouhodobý hospodářský růst a blahobyt.

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (2)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedChris Elliott

   Perhaps injustice and inequality. Related to the economies of the world, I have been discussing Free Energy with a young european friend Ilie Panda and how to bring Free Energy into the human collective consciousness as something that is real and already happening. Which it is. His passion and drive to make this information and technology available and accessible to the entire human collective, knows no bounds. I support and work actively towards a Peoples free Power Collective. So I would like to share his email to us as a group, with you and see if it resonates in your heart too.


   Everything runs on Energy

   Something that escapes most people is that all the processes in and around us are powered by various forms of Energy.

   Most of the Energy we use today on our planet is Solar energy. This solar energy has been captured by the plants in the past and converted over a very long period of time in coal or oil, that we are burning today to power our homes, our cars and our factories.

   Our own bodies also take up energy in the form of food. This energy is used to grow and repair the body and a lot if it is used up by our brain. To grow this food, to package it, to transport it and store it in places where you can buy it, you also require Energy.

   The idea is that everything on the planet right now is an Energy game. How this energy is produced (extracted), how it is exchanged and how it is converted in forms that are useful to the Human Species.

   Introducing Free Energy

   Ever since we have discovered fire, humans have been on a fast track to harness more and more energy for their use. More energy always meant a higher standard of living. Slavery was made obsolete by more energy. Women's status has improved as soon as more energy was available. Large families stopped making sense, when child labor stopped making sense, and that was due to more energy being available. Life in US is so much better than other parts of the world, because there is more energy available for each person living there. And we are just scratching the surface of what is possible.

   At some point along this line, what I will call the Global Controllers had a realization: as soon as any human on the planet has access to abundant, unlimited clean energy their "power over others" games would be over. They would have to leave and play their games elsewhere. At that time, a campaign was started to suppress, by ridicule, the idea of Free Abundant Energy. It has been declared "proven to be impossible" as it "violates the laws of physics". Even so, some scientists (starting most likely with Nikola Tesla) have been able to tap into various forms of Energy that are not powered by fossil fuels or radio active material. This Energy source has sometimes been called "Zero Point Energy".

   The proof of this is beyond this writing, but anyone reading is invited to look this up, and read about it. For a few days just ignore the "laws of physics" and pretend this is actually possible. Have a look a it. If it were possible, how would it work? What would change in our world?   We the creators

   The greatest victory of the Global Controllers is that they have made Abundance and Free Energy unimaginable. We are all familiar with "You can't have something for nothing...", "You gotta work for a living.", "There is no such thing a free lunch". And so on.

   All the above are bits and pieces of what I call "The Scarcity Program" that is deeply embedded into our subconscious minds.

   I don't want us to fall into the "victim/aggressor" paradigm. I acknowledge that the Global Controllers act as a parasite but their actions are made possible by our collective agreement to "not even imagine abundance".

   So while I acknowledge the suppression and the vested interests to keep us addicted to fossil fuel, I choose to act as a creator and focus on abundance instead. Let's choose to make the Global Controllers obsolete. If they have no one to control, they have no choice but to either join the party on our terms or pack and leave.

   Free Energy, Sentience, Love, Joy and Abundance are linked together. And I will not be surprised if one day we will discover that in essence they are the same thing.

   There may be many, many ways to raise our awareness and make manifest Heaven on Earth, but as far as I know, none of them will work faster and help more Humans (and other lifeforms on the planet) as bringing Free Energy out in the open.

   There is a bit of a catch 22 here: Free Energy will make it so much easier to raise our awareness and yet it seems that we need to raise our awareness of Free Energy technologies first and how they would change the world, before we are able to manifest it into our reality.

   An abundant, Free Energy based world
   So let's pretend for a moment that we have Free Energy now. Suspend your beliefs that it is not possible.

   Each and every one of us has access to unlimited clean Energy and devices to convert that energy to various useful forms for us: electric, thermal and mechanic.

   How would our lives change, now that you will not have to work for a living? What would you do if money or survival will no longer be an issue.

   Free Energy would make profit obsolete. And once profit is out of the equation, then quality will take its place. Now every product we make, we make it out of joy, out of a desire to express our creativity, to be of service to us and our fellow humans and non-human life. We no longer work for money and we no longer work in jobs we don't like. Just imagine how would that feel?

   With abundant, clean energy the war for resources will stop making sense. Taking it from others so I can have it will no longer be required. Mining the Earth for oil will no longer be required. Free sharing of technology and information will come naturally once you no longer have a "profit margin" to maintain, or a competitor to wipe out. I can easily imagine a joyful coming together to eliminate poverty and hunger from all over the planet. With Free Energy that can be done in mater of days. Just think of the human potential unleashed, of all that creativity waiting to express it self in safe, abundant environment.

   Virtually every aspect of our lives would be impacted and greatly improved with the advent of unlimited clean Energy. The way we think about family, relationships, sex, marriage, work, creativity, boundaries, nations, language, health, learning, traveling, food production, relationship with nature and the Planet. Everything would change.

   The most important change however, would be within. In an abundant society, you would have to become a "response-able" Creator. There will be no one left to blame, no one to complain about. You will no longer be able to act as a victim (or aggressor for that matter). You will have full freedom and with that comes full responsibility for your life. We will truly be "self determined grown-ups" :).

   And this, is just the beginning of the journey.

   Ilie Panda

  2. Commentedradek tanski

   But this is usually the result of constant government intervention and ratcheting up expansionary monetary policy. The only capitalism that exists is the fettered kind, where the politicians impose their arbitrary whims, and rationalize it with cherry picked economics.

   The present situation is completely government created, where expansionary policy was used to incorrectly allocate capital to "moral" and "social" arbitrary values like housing loans, free education and health care for everyone, instead of decent sustainable investments. And now the result.

   Lets not also forget the crony capitalist mimic frauds & government politicians willing to protect them to the detriment of everyone else. Meddle Meddle Meddle.
   Corruption....

   Lenin the master of economic bait and switch, a demagogue pandering to the ignorant masses still is taken seriously?

  Featured