1

Reformujte Radu bezpečnosti OSN

Lidský pokrok lze měřit skutečností, že žijeme ve století, v němž jsou jednostranné vojenské operace založené výlučně na moci nepřípustné. Šíření ideologie míru ovšem neznamená, že vymizely bezpečnostní hrozby. Čas od času může být nezbytná preventivní akce. Například v Africe by bylo zachráněno mnoho životů, kdyby mezinárodní společenství bylo dokázalo jednat rozhodně a rychle. Rovněž události v Iráku ukázaly, že klíčovým faktorem světové bezpečnosti je skutečně vztah velkých mocností k Radě bezpečnosti OSN.

Potřeba efektivní Rady bezpečnosti OSN odráží hlavní strategickou jistotu období po studené válce: totiž že bezpečnostní hrozby již pravděpodobně nebudou mít podobu válek mezi státy, ale budou spočívat v teroristických činech, občanských válkách a masakrech civilního obyvatelstva. Tyto hrozby často souvisejí s hospodářským chaosem a základním selháním řídicích funkcí státu a k jejich přímému zažehnání bude mnohdy zapotřebí mezinárodního vojenského zásahu. Legitimita jakéhokoliv mezinárodního vojenského zásahu, který přesahuje hranice bezprostřední sebeobrany, však vyžaduje široký mezinárodní souhlas - a zásah bez legitimity je odsouzen k nezdaru.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Mezinárodní společenství se proto musí smířit s nutností fundamentální vazby mezi takovým vojenským zásahem a OSN. Mírové mise a krizová prevence jsou všeobecně akceptovanými funkcemi této organizace. Široké mezinárodní podpory však nebude dosaženo, budou-li vojenské operace vnímány jako nějaká forma západního neoimperialismu. Tento poslední argument představuje jádro problémů v Iráku. Doplnění amerických a britských vojáků o další „západní" jednotky by nezměnilo - tím méně v této pozdní fázi - základní vnímání této intervence v arabském světě i mimo něj.

Pouze výslovný a přímý souhlas reformované Rady bezpečnosti OSN může propůjčit legitimitu a mezinárodní podporu, které vyžaduje vojenská akce - s výjimkou očividné sebeobrany. To platí pro akce prováděné jednotlivými státy, dočasnými spolky i trvalejšími aliancemi, jako je NATO.

Má-li Rada bezpečnosti efektivně vykonávat globální dozor v oblasti bezpečnosti, musí se reformovat tak, aby odrážela realitu jednadvacátého století. Systém váženého hlasování s celosvětovým zastoupením by měl nahradit současné uspořádání, podle něhož rozhoduje o tom, co je přípustné, právo veta založené na rovnováze sil platné po druhé světové válce, a to bez ohledu na celosvětové mínění.

Nový systém musí pochopitelně odrážet nejen počet obyvatel, ale i rozdílný hospodářský a vojenský potenciál jednotlivých států. Stupeň „vnitřní legitimity" vlád ve smyslu lidských práv a demokracie se může stát dalším faktorem určujícím váhu hlasu či hlasovací práva.

Země jako Indie a Japonsko musí získat silný hlas. Rovněž latinská Amerika, Afrika a arabský svět se musí dočkat posílení vlivu. V Radě bezpečnosti by mělo existovat trvalé celosvětové zastoupení prostřednictvím regionálních volebních obvodů, přestože počet křesel v kteroukoliv dobu by se měl i nadále pohybovat okolo patnácti, aby byla umožněna konstruktivní debata a jistý stupeň soudržnosti.

Pouze v rámci takto obnovené OSN mohou NATO nebo jiné vojenské aliance dosáhnout legitimizované efektivity . V ideálním případě by mělo NATO poskytovat vojáky operacím financovaným OSN, a to ruku v ruce s regionálními bezpečnostními organizacemi, jež by se daly zřídit v latinské Americe, Asii nebo Africe. Tyto organizace by spolupracovaly na základě výslovného vedení a souhlasu OSN.

Vysoká komise OSN pro bezpečnostní reformu jmenovaná generálním tajemníkem Kofim Annanem zkoumá různé možnosti. Dalekosáhlá reforma bude obtížná a někteří lidé ji mohou pokládat za nedosažitelnou. Pokud si však opravdu přejeme předejít katastrofálním událostem a dosáhnout skutečného a dlouhodobého celosvětového míru a bezpečnosti, je načase myslet velkoryse, povznést se nad mantinely minulosti a pokusit se řešit problémy naší doby.