0

Podnítí limity a povolenky protekcionismus?

CAMBRIDGE – Existuje vážné nebezpečí, že mezinárodní přijetí legislativy zavádějící emisní stropy a obchod s povolenkami ve snaze omezit emise oxidu uhličitého by mohlo vyvolat nová protekcionistická opatření. Cílem politik emisních limitů a obchodu s povolenkami je sice zmírnit dlouhodobou újmu na životním prostředí, ale v krátkodobém výhledu by mohly mít škodlivé ekonomické důsledky, které by přetrvaly do budoucna.

Vědecké důkazy, zdá se, dokládají, že hromadění CO2 v atmosféře v důsledku spalování fosilních paliv (hlavně uhlí, ropy a zemního plynu), zejména při výrobě elektřiny, v dopravě a různých průmyslových činnostech, přispívá k povlovnému globálnímu oteplování, charakteristickému dlouhodobými negativními účinky na životní podmínky po celém světě. Právě s ohledem na tuto skutečnost se v prosinci mají v Kodani sejít zástupci více než 150 zemí, aby prodiskutovali způsoby snižování emisí CO2.

Obecně rozšířeným návrhem je zavedení daně na veškeré emise CO2, která by se vybírala od všech společností, jež vypouštějí CO2 při výrobě nebo prodávají výrobky jako benzín, které při použití emise CO2 způsobují. Taková daň by vedla k tomu, že energetické společnosti a průmyslové závody zavedou postupy, jimiž své emise CO2 sníží, budou-li náklady na taková opatření nižší než daň, kterou by jinak musely zaplatit.

Vyšší výrobní náklady vzniklé kvůli snížení emisí – a také stále splatné daně z emisí – by se samozřejmě započetly do ceny účtované spotřebitelům. Spotřebitelé by na daňově způsobené zvýšení cen emisně náročných produktů zareagovali omezením spotřeby tohoto zboží a služeb a sáhli by raději po zboží a službách způsobujících menší množství emisí CO2.