1

Žádné dítě nesmí zůstat opomenuto

SOUL – Během nedávné návštěvy tábora pro syrské uprchlíky v Turecku jsem byla svědkem nejsilnějších projevů lidské houževnatosti, jaké si člověk dokáže představit. Navzdory všem příběhům plným traumatu a ztrát však na mě největší dojem udělal neukojitelný hlad uprchlických rodin po vzdělání.

Děti, s nimiž jsem mluvila, mi vyprávěly o své setrvalé touze vzdělávat se v provizorních táborových školách, přestože se musí mačkat ve třídách a učit se na směny, které začínají před svítáním a končí po setmění. Jejich rodiče pak hovořili o nadějích, jež vkládají do transformativní síly vzdělání.

Sýrie se kdysi chlubila všeobecnou školní docházkou. Dnes, kdy kvůli násilí zachvacujícímu zemi musely uprchnout z domovů více než čtyři miliony lidí, se tato země stala jedním z mnoha koutů světa trpících stavem, jejž nelze popsat jinak než jako globální vzdělávací krizi. Podle odhadů dnes na celém světě nenavštěvuje žádnou základní školu 58 milionů dětí ve věku školní docházky, přičemž děti postižené konflikty a přírodními pohromami patří k nejhůře dosažitelným.

Ještě horší je, že se v místech, jako jsou Nepál, Barma či Jemen, znepokojivým tempem zvyšuje počet dětských uprchlíků zbavených možnosti školní docházky. Nezačne-li mezinárodní společenství jednat, aby se těmto dětem dostalo výchovy a vzdělání, pak se spirála chudoby a konfliktů bude opakovat po dobu několika příštích generací.

Skutečnost, že je tolik dětí odříznuto od vzdělání, představuje jasné selhání na straně světových vlád, které při schvalování Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) v roce 2000 slíbily, že do roku 2015 zajistí všem dětem základní školní docházku. Aby se toho dosáhlo, nestačí zapsat děti do školy; je třeba je tam také udržet a poskytnout jim kvalitní vzdělání. UNESCO odhaduje, že nejméně 250 milionů dětí ve věku základní školní docházky dnes na celém světě neovládá čtení, psaní či základy aritmetiky.

Mezinárodní společenství bude mít tento týden příležitost něco s tímto skandálním stavem udělat. Politici z celého světa se sejdou v Jižní Koreji na Světovém vzdělávacím fóru, aby se dohodli na globálních cílech, jež nahradí MDG.

Je vskutku příznačné, že toto fórum bude hostit právě Jižní Korea, protože tato země je často pokládána za modelový příklad, čeho mohou dosáhnout investice do vzdělání. Korejská republika vynakládá na školství zhruba 8% HDP, přičemž UNESCO odhaduje, že každý dolar investovaný do základních škol generuje ekonomické výsledky v hodnotě 10-15 dolarů. Jižní Korea, která se během pouhých dvou generací vyšvihla z jedné z nejchudších zemí světa na jednu z nejbohatších, je živoucím důkazem, že vzdělání se skutečně vyplatí.

Nové Cíle trvale udržitelného rozvoje (SDG), které mají být v letošním roce dohodnuty, vyzvednou do popředí problémy, jimiž se světové vlády budou muset do roku 2030 zabývat. Trvám na tom, že kvalitní všeobecné základní vzdělání musí představovat jednu z hlavních priorit SDG. Důraz se zde klade na slovo „kvalitní“. Úspěch se neměří jen počtem dětí, které zapíšeme do škol, ani jejich výkony ve standardizovaných testech; nejdůležitějšími výsledky jsou hmatatelný i nehmatatelný dopad vzdělání na kvalitu života žáků a studentů. Toto je nedokončený úkol MDG.

Ať už se s nadací Education Above All vypravím kamkoliv, všude potkávám bystré a motivované děti, jimž byla upřena příležitost k učení. V době, kdy se svět přesouvá k novým prioritám, nesmíme zapomenout na naši zodpovědnost vůči těm, kdo kvůli našemu sebeuspokojení zůstali opomenuti. Náš úkol není dokončen. Musíme vytrvat v odhodlání dosáhnout cíle v podobě zajištění kvalitního základního vzdělání pro všechny děti – nejen pro některé, ba dokonce ani pro většinu –, ať už žijí kdekoliv.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.