6

Een beetje geluk

DUBAI – Ik ben zeer verheugd om te delen in de viering van de International Day of Happiness (Internationale Dag van Geluk) dit jaar. Maar om eerlijk te zijn ligt bij mij de nadruk op de overige 364 dagen van het jaar. Ik zit immers in de 'happiness business'.

Er zijn in de wereld een paar initiatieven geweest om verder te kijken dan het bbp en de gegevens over scholen en ziekenhuisbedden, bij het meten van het succes van een land op het gebied van bestuur en ontwikkeling. In een land dat de afgelopen vijftig jaar bezig is geweest vanuit het niets een economie op te bouwen, weet de regering waarvan ik deel uitmaak maar al te goed dat zulke cijfers – ook al tonen ze aan dat onze ontwikkeling voortschrijdt – niet het hele verhaal vertellen, of iets wat daar op lijkt.

In 2011 hebben de Verenigde Naties de lidstaten opgeroepen meer nadruk te leggen op geluk en welzijn bij hun pogingen sociale en economische ontwikkeling te bereiken en te meten. Sindsdien zijn veel landen gaan beseffen dat het centraal stellen van geluk in hun bestuursdoelstellingen heel verstandig is.

Hier in de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) hebben we net als anderen onderkend dat we benchmarks voor het bestuur nodig hebben die werkelijk uitdrukking geven aan wat we met succes bedoelen. De vraag die we onszelf stellen is niet of we onze mensen een toereikende dienstverlening en een gezond economisch beleid bieden, maar of we onze mensen gelukkig maken. Uiteraard vloeit het laatste voort uit het eerstgenoemde; maar het betekent ook dat we verder moeten kijken dan de statistiek om te begrijpen dat we allemaal individuen zijn met onze eigen hoop, angsten en aspiraties.

Geluk is een serieuze aangelegenheid in de VAR, waar de aandacht die we daaraan schenken is doorgedrongen in alles wat de regering doet, inclusief inspanningen om bedrijven uit de particuliere sector ertoe aan te zetten hier waarde aan te hechten in hun alledaagse activiteiten. Het houdt het formuleren in van nationale strategieën, programma's en beleidsmaatregelen om het geluk te vergroten, en onze prestaties op dat terrein voortdurend te meten.

Maar wat is precies die indicator die we geluk noemen? Dat is noch een voorbijgaand moment van verrukking, noch een continue toestand. Het is een staat van zijn die verder gaat dan louter tevredenheid – het is een bloeiend en alomtegenwoordig gevoel van blijdschap.

'Geluk' is weten dat jij en jouw familie veilig zijn; dat er mogelijkheden openstaan voor jou en je kinderen; en dat je kunt rekenen op een hoge mate van zorgzaamheid, waardigheid en eerlijkheid in de samenleving. 'Geluk' is niet iets wat van bovenaf kan worden opgelegd; we moeten allemaal ons best doen om het te bereiken. Maar zoals ik het zie, is het onze rol in de regering een omgeving te creëren die geluk mogelijk maakt, evenals een positieve houding tegenover de bloei van het leven.

Tegenslagen of frustraties in het leven hoeven niet per se tot een verlies aan geluk te leiden. Het gaat erom hoe jij – en anderen die jou helpen – proberen deze hindernissen te overwinnen. Geluk houdt dus een bereidheid in om anderen te helpen, evenals het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen beslissing om constructief en optimistisch te werk te gaan. In de tien jaar dat ik voor de regering werk, ben ik persoonlijk nooit een situatie tegengekomen die niet met een glimlach, een beetje mildheid en een snufje positiviteit tegemoet getreden kon worden. Geluk is iets wat ik persoonlijk neem en waar ik vurig in geloof.

Geluk kan niet geëist of afgedwongen worden, maar moet worden gestimuleerd en gekoesterd. Er is een andere geesteshouding voor nodig, waarin de nadruk wordt gelegd op het zoeken naar constructieve oplossingen. Geluk wordt ervaren op individueel en collectief niveau.

Hoe gaan we daar binnen de VAR nu mee om? Het is nog vroeg dag, want ik zit nog maar ruim een maand op deze plek. Maar er is al een honderddagenplan in werking en er ligt een duidelijke reeks taken vóór ons. We hebben richtlijnen gedefinieerd voor de beleidsvorming, en we zijn begonnen structuren op te zetten voor de coördinatie tussen overheidsinstellingen en voor het vaststellen van een nieuwe benadering van de dienstverlening. We ontwikkelen tevens benchmarks en beoordelingsinstrumenten, om meetbare geluksindicatoren te kunnen aanwijzen en monitoren.

Naast onze inspanningen om de speurtocht naar geluk tot de kern van onze nationale agenda te maken, moeten we de particuliere sector aansporen zich bij ons aan te sluiten. Op een van de meest diverse arbeidsmarkten ter wereld – in de VAR werken mensen die ruim tweehonderd nationaliteiten vertegenwoordigen – moeten we er, naast het in stand houden van de geëigende wetgevende en toezichthoudende kaders, voor zorgen dat de ondernemers van ons land handelen op basis van verlicht eigenbelang.

Net zoals het bbp niet de enige benchmark is voor het meten van het succes van een land, kan winst alleen niet bepalend zijn voor het succes van een bedrijf. In onze onderling verbonden en sociale wereld, waarin opinies, nieuws en informatie zich met de lichtsnelheid verplaatsen, is geluk een concurrentievoordeel; het is cruciaal voor het merk van een bedrijf.

Wij wonen in een moeilijke omgeving. Het Midden-Oosten wordt doorgaans niet met geluk geassocieerd; soms lijkt het slechte nieuws uit onze regio het goede nieuws te overstemmen. En toch zijn we allemaal in de ban van het verlangen om onszelf en onze geliefden te zien bloeien en het beste te zien zijn wat wij kunnen zijn.

Die geest huist in ons allen, en door die te vieren en te bekrachtigen, kunnen we streven naar vrede, veiligheid, tolerantie, positiviteit en respect. We kunnen samenwerken om een omgeving te scheppen waarin mensen werkelijk kunnen bloeien en hun menselijk potentieel kunnen vervullen. We kunnen allemaal deel uitmaken van een gemeenschap die wordt samengebracht door het verlangen de kwaliteit van het geluk te delen.

Vertaling: Menno Grootveld