6

Větší než malé množství štěstí

DUBAJ – Velice mě těší, že se mohu připojit k oslavám letošního Mezinárodního dne štěstí. Upřímně řečeno se však zaměřuji spíše na zbylých 364 dní v roce. Štěstí je koneckonců mou náplní práce.

Na světě existuje řada iniciativ a snah oprostit se při měření úspěšnosti země v oblasti řízení a rozvoje od tradičních údajů o HDP, počtu škol či nemocničních lůžek. Spojené arabské emiráty (UAE) jsou zemí, která strávila posledních padesát let budováním ekonomiky zcela od píky. Její vláda, v níž působím i já, si velmi dobře uvědomuje, že zmíněné údaje sice ukazují na pokračující rozvoj, avšak neposkytují úplný obrázek o situaci – ba dokonce se mu ani neblíží.

V roce 2011 vyzvala Organizace spojených národů členské státy, aby při realizaci společenského a ekonomického rozvoje a jeho měření kladly větší důraz na štěstí a pohodu. Od té doby řada zemí pochopila, že zařazení štěstí mezi hlavní cíle vládnutí je veskrze logické.

Spojené arabské emiráty si stejně jako jiné země uvědomují, že potřebujeme taková měřítka dobrého vládnutí, která budou věrně vystihovat to, co máme na mysli pod pojmem „úspěch“. Otázka, kterou si klademe, nezní tak, zda poskytujeme svým lidem dostatečné služby a zdravou hospodářskou politiku, nýbrž zda činíme občany šťastnými. Druhé pochopitelně předpokládá první, avšak zároveň to znamená vymanit se ze škatulky statistik a pochopit, že jsme všichni svébytné individuality s vlastními nadějemi, obavami a tužbami.

V UAE bereme štěstí vážně a věnujeme mu pozornost ve všem, co ve vládě děláme, včetně snahy povzbudit soukromé firmy, aby mu v běžném každodenním provozu přikládali patřičnou hodnotu. To obnáší formulování takových národních strategií, programů a politik, které zvýší míru štěstí, a následné průběžné měření výsledků v této oblasti.

Čím přesně je však onen ukazatel, kterému říkáme štěstí? Není to ani pomíjivý okamžik rozkoše, ani trvalá hodnota. Je to stav přesahující pouhé uspokojení, vzkvétající a všeprostupující radost.

Štěstí je vědomí, že vy a vaše rodina jste v bezpečí, že se vám i vašim dětem otevírají možnosti a že se ve své společnosti můžete spolehnout na vyšší míru péče, důstojnosti a spravedlnosti. Štěstí není něčím, čím jsme obdařeni shora; všichni musíme pracovat na tom, abychom ho dosáhli. Naši úlohu ve vládě však chápu tak, že musíme vytvářet prostředí, které umožní rozvoj štěstí a pozitivního přístupu k životu.

Životní nezdary či frustrace ještě nemusí nutně znamenat ztrátu štěstí, neboť to závisí spíše na tom, jak se vy – a další lidé, kteří vám pomáhají – stavíte k překonávání překážek. Št��stí tedy zahrnuje i závazek pomáhat druhým a přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí chovat se konstruktivně a optimisticky. Za deset let svého působení ve vládě jsem se nikdy osobně nesetkal se situací, která by se nedala vyřešit s úsměvem, špetkou ohledu a trochou pozitivity. Štěstí je kvalita, kterou si beru osobně a vášnivě v ni věřím.

Štěstí nelze nařizovat, vyžadovat ani vynucovat. Musí se podněcovat a pěstovat. Vyžaduje změnu smýšlení s důrazem na hledání konstruktivních výsledků. Zakoušíme ho na individuální i kolektivní úrovni.

Jak tedy ke štěstí přistupujeme v UAE? Stojíme teprve na počátku – moje funkce existuje jen něco přes měsíc. Už jsme však vypracovali stodenní plán a vytyčili si jasný soubor úkolů. Definovali jsme principy utváření politiky napříč vládou a začali jsme vytvářet struktury určené ke koordinaci vládních institucí a k definici nových přístupů ke službám a jejich zajišťování. Kromě toho vyvíjíme nástroje pro měření a hodnocení, abychom mohli formulovat a monitorovat měřitelné indikátory štěstí.

Vedle snahy zařadit směřování ke štěstí do centra národní agendy potřebujeme také povzbudit soukromý sektor, aby se k nám připojil. Máme jeden z nejrozmanitějších trhů práce na světě – v UAE pracují lidé až dvou set národností –, a proto musíme zajistit, aby podnikatelé v naší zemi nejen dodržovali příslušné zákony a regulační rámce, ale aby také jednali na základě osvíceného vlastního zájmu.

Stejně jako není HDP jediným měřítkem definujícím úspěch země, nemůže samotný zisk definovat úspěch firmy. V našem propojeném a společenském světě, v němž se názory, zprávy a informace přenášejí rychlostí světla, představuje štěstí konkurenční výhodu; v podstatě je to stěžejní součást firemní značky.

Žijeme v tvrdém prostředí. Blízký východ nebývá obvykle spojován se štěstím; ve špatných zprávách z našeho regionu se občas utopí ty dobré. Přesto nás všechny žene touha, abychom my i naši milovaní prospívali a byli nejlepšími lidmi, jakými dokážeme být.

Tento duch je uvnitř nás všech, a budeme-li ho velebit a posilovat, můžeme aspirovat na to, abychom nabízeli mír, bezpečí, toleranci, pozitivitu a respekt. Můžeme spolupracovat na vytvoření prostředí, v němž budou lidé moci skutečně vzkvétat a usilovat o naplnění svého lidského potenciálu. Všichni můžeme být součástí komunity semknuté touhou sdílet kvalitu zvanou štěstí.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.