0

Válka OSN proti vědě

Generální tajemník OSN Kofi Annan nedávno prohlásil, že světové vynakládání vědeckého úsilí je poznamenáno nerovností. S poukazem na to, že rozvojové země investují do vědeckého výzkumu mnohem méně peněz a produkují méně vědců, Annan varoval, že výsledná nerovnováha v geografickém rozložení vědeckých aktivit vytváří problémy jak pro vědeckou obec v rozvojových zemích, tak pro vývoj sám. Vyzval vědce a vědecké instituce po celém světě, aby tuto nerovnost řešili a přinesli prospěch vědy všem lidem.

Jak lidumilné. Jak osvícené. Jak pokrytecké.

Vždyť OSN má být strážcem lidských práv, z nichž nejzákladnější je právo na potraviny. Když se od lidských práv upouští, je to nejčastěji proto, že jsou lidé zoufale chudí. Jedním z faktorů, který přispívá k chudobě, je neschopnost lidí efektivně se nasytit. Posláním OSN by měla být potravinová soběstačnost pro všechny. Místo toho vlastní zájmy byrokracie OSN brání chudým ve snaze zlepšit své životy - a dokonce přežít.

To, že OSN svévolně obětovala vědu a techniku svým vlastním byrokratickým zájmům, skutečně vytváří zásadní překážky pro inovace, které by mohly pomoci nejchudším z nejchudších. Konkrétně angažovanost OSN v přílišné a nevědecké regulaci biotechnologií neboli genetických modifikací (GM) zpomalí vývoj a výzkum v oblasti zemědělství, zvýší ekologické škody a napomůže vzniku hladu a nedostatku vody, jež postihnou miliony lidí v rozvojových zemích.

Generální tajemník Annan znovu prokázal (jako by nám bylo třeba dalších důkazů), že hovořit je snadné. Během uplynulého desetiletí delegáti Kongresu pro biologickou rozmanitost, financovaného OSN, dojednali ,,protokol o biobezpečnosti" jako regulaci mezinárodního pohybu GM organismů. Vycházel z falešného ,,principu předběžné opatrnosti", který předepisuje, že se u každé nové technologie - včetně těch, které zdokonalují dříve málo propracované technologie, jako v případě GM - musí prokázat, že je naprosto bezpečná, než bude možné ji využívat.

Trochy bdělosti je bezesporu třeba, ale vzhledem k tomu, že u ničeho nelze prokázat úplnou bezpečnost - přinejmenším podle kritérií prosazovaných mnoha regulátory ne -, stal se princip předběžné opatrnosti sebezničující překážkou v cestě nových produktů. Preventivní regulace přesouvá důkazní břemeno z regulátora, který v minulosti musel dokazovat, že s jistou pravděpodobností nová technologie způsobí škody, na novátora, jenž dnes musí prokázat, že k tomu nedojde.

Tento posun je neblahý, protože dává regulačním orgánům volnost dle libosti vyžadovat jakékoli množství testů všeho druhu. Protokol o biobezpečnosti nevytváří jednotný, průhledný a vědecky správný rámec pro efektivní řízení opodstatněných rizik, nýbrž zakládá špatně vymezený globální regulační proces, který přehnaně vystrašeným, nekompetentním či zkorumpovaným regulátorům umožňuje za princip předběžné opatrnosti skrývat fakt, že zdržují nebo odmítají vydat povolení.

Příklady zahrnují pětileté moratorium na schválení GM rostlin v Evropě a odmítnutí naléhavě potřebné potravinové pomoci pro několik afrických zemí - jen proto, že obsahuje ty GM odrůdy pšenice, jež se v Severní Americe běžně konzumují. Obdobně platí, že i pracovní skupina 165ti členů Výboru Codex alimentarius, programu pro společné potravinové normy Světové zdravotnické organizace OSN a Organizace OSN pro výživu a zemědělství, vyčlenila pro různé drakonické, ba bizarní regulační procedury a požadavky pouze potravinové výrobky vyrobené pomocí GM.

Evropané chtějí zastavit GM výrobky proto, že tato technologie byla vyvinuta v laboratořích USA a uvedena na trh společnostmi z USA prostřednictvím amerického kapitálu. Pomáhají jim radikální ekologické nevládní organizace, které se smějí účastnit schůzek Kodexu a které se ideologicky staví proti novým technologiím.

V červenci celá členská základna Kodexu schválila různé procedury a požadavky, které by spíše odpovídaly potenciálně nebezpečným regulovaným lékům nebo pesticidům než GM rajčatům, bramborám a jahodám. Zahrnují dlouhodobé sledování výskytu nepříznivých zdravotních dopadů a spousty testů zkoumajících genetickou stabilitu, toxiny, alergenicitu atd.

Tento regulační režim odepře méně rozvinutým zemím přesně ten typ pomoci, který potřebují. Přehnaně tíživé normy Kodexu pro GM potraviny jsou neblahé nejen kvůli svým přímým dopadům na vývoj a výzkum, ale také proto, že členové Světové obchodní organizace budou v zásadě nuceni je dodržovat. Takové normy poskytnou pláštík nečestným obchodním praktikám.

Jean Halloranová ze skupiny Consumers International, zaměřené proti biotechnologiím, skutečně popsala normy Kodexu jako právní ochranu před námitkami WTO vůči zemím, které se svévolně vměšují do obchodu s biotechnologicky upravenými potravinami. ,,Existuje-li norma Kodexu," podotýká, ,,nemůže jedna země protestovat [kvůli nekalým obchodním praktikám] proti jiné zemi, která normu Kodexu dodržuje. Jakmile norma Kodexu neexistuje, země mohou protestovat jedna proti druhé ohledně čehokoli."

Halloranová má bohužel pravdu. Ovšem nevědecké normy a předpisy, které obhajuje ve jménu celosvětové veřejnosti, ve skutečnosti poškozují životní prostředí a zdraví lidstva, neboť dusí rozvoj ekologických inovací, které by mohly zvýšit zemědělskou produktivitu, pomoci čistit toxické odpady, chránit vodu a nahrazovat chemikálie v zemědělství. Experti OSN sami varují, že největší jednotlivá hrozba pro životní prostředí planety plyne z narůstající světové populace a jejího požadavku, aby k produkci potravin sloužilo stále více půdy.

Vědci na celém světě jsou zajedno, že GM je pouhým zlepšením či zdokonalením méně přesných a méně předvídatelných genetických technik, kterých se využívalo po staletí. Tyto báječné nové způsoby vytváření rostlin s vyššími výnosy a novátorskými vlastnostmi ovšem ochromí překážky zbytečných regulací. Morálně tu není odlišnosti od povolení stavby nebezpečné přehrady či vědomé aplikace infikované vakcíny. Bezpočet lidí bude zbytečně trpět a umírat v důsledku svévolných, nevědeckých omezení, jež jsou dnes uvaleny na naši schopnost pomoci jim se o sebe postarat. OSN a její generální tajemník by za tuto lidskoprávní katastrofu měla nést odpovědnost.