Kulturní předpojatost genetiky

Všechny kultury svým příslušníkům vštěpují představy o tom, kdo jsou, odkud přicházejí a kam společensky patří. Předmoderní Evropa například věřila, že žena, která měla pohlavní styk před uzavřením sňatku, v�sobě může nést stopy svého milého, a že se tedy bude dítě narozené v�manželství podobat spíše jejímu milenci než manželovi. To sloužilo jako ospravedlnění důrazu kladeného na ženskou cudnost.

Lidové představy o dědičnosti jsou obzvlášť mocným kulturním nástrojem, avšak netýkají se pouze předmoderních společností. I současná věda má své kulturní ideologie vážící se k�dědičnosti, jež je často nesnadné odlišit od spletitých dat a špičkových technologií, o nichž jsme přesvědčeni, že vytvářejí objektivní, hodnotami neovlivněné průhledy do světa přírody.

V�oblasti původu člověka je dobře známo, že určitá sekvence lidské DNA se bezmála z�99% shoduje s�odpovídající částí DNA šimpanze. Není proto neobvyklé slýchat úsudek, že nejsme „nic víc“ než šimpanzi (a že jsme tedy odsouzeni k�agresivitě či k�jiným vlastnostem, jež se dnes lidoopům připisují) nebo že si lidoopi zasluhují lidská práva. Společenské významy se opět zaplétají do přesvědčení týkajících se dědičnosti.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/JkeDDYQ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.