Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

ngumbi3_FLORENT VERGNESAFP via Getty Images_soilafricafarm Florent Vergnes/AFP via Getty Images

Hang een prijskaartje aan onze bodem

URBANA, ILLINOIS – 5 december jongsleden markeerde over de hele wereld Wereld Bodem Dag. Het thema dit jaar 'Stop bodemerosie, redt onze toekomst' werd gekozen om een groter bewustzijn over de schade die aan bodems over de hele wereld wordt berokkend te bewerkstelligen en om het proces te starten deze trend om te keren. Maar hoe zorgen we ervoor dat meer mensen om de aardbodem gaan geven?

Want het lijdt geen twijfel dat ze dat zouden moeten. Het belang van de aardbodem voor de menselijke beschaving is niet te overschatten – deze is aanwezig in alles wat we aanraken. Een gezonde bodem ondersteunt de landbouw(-productiviteit) en nationale economieën als geheel; ze kweekt gezond voedsel, reduceert het weglekken van voedingsstoffen naar waterwegen, brengt de uitstoot van broeikasgassen terug, slaat meer koolstof op, en verstevigt de biodiversiteit, dit alles terwijl gewassen in staat gesteld worden om te kampen met klimaatverandering. Zodoende moeten we de bodem bezien als een natuurlijk, nationaal, en strategisch bezit dat met wijsheid beheerd moet worden.

Toch worden overal ter wereld bodems geërodeerd, uitgedroogd, en aangetast, dit als gevolg van slecht grondgebruik en intensieve landbouwmethoden die de nutriënten in de bodem uitputten. Andere factoren die bijdragen aan een slechte bodemgesteldheid en -erosie zijn onder meer ontbossing, excessief gebruik van stikstofhoudende kunstmest, en overbeweiding. Uiteindelijk onttrekken deze praktijken letterlijk al het leven aan de aarde.

Het is de hoogste tijd om deze schadelijke trend om te keren. Dit betekent het stoppen van bodemerosie en andere praktijken die onze bodems – zowel als de miljarden (micro-)organismen die er in leven – van hun gezondheid beroven. Volgt de vraag hoe zorgen we ervoor dat dit meer mensen iets kan schelen?

Een manier om te garanderen dat nationale overheden en burgers onze voedingsbodem en de waarde die deze vertegenwoordigt weten te appreciëren is om er een economisch prijskaartje aan te hangen. Overtuigend recent bewijs suggereert dat er substantiële winsten te behalen zijn door zorg te dragen voor bodems.

Een rapport in juli gepubliceerd door het Croatan Institute, dat zich vooral richt op investeerders, landbouwers, ondernemers, en filantropen, wijst bijvoorbeeld op investeringsmogelijkheden ter waarde van meer dan 320 miljard dollar in de duurzame voedselproductie en landbouw, inclusief zeventig in de regeneratieve landbouw ter waarde van 47,5 miljard dollar. Een artikel gepubliceerd in Nature in 2017 kwam eveneens tot een overtuigend zakelijk argument dat de nettoresultaten van bedrijven en hun vermogen concurrerend te blijven nauw met de bodemgesteldheid verbonden zijn, wat impliceert dat het terugdringen van bodemaantasting economische risico's minimaliseert.

Project Syndicate is conducting a short reader survey. As a valued reader, your feedback is greatly appreciated.

Take Survey

Een prijskaartje aan de bodem hangen is de juiste manier om hoogstnodige inspanningen aan te moedigen. Regeneratieve landbouw omvat naast veel andere principes duurzame productiemethoden zoals minder grondbewerking, tussenaanplant, combinatieteelt, gediversifieerde wisselbouw, wisselbegrazing, compostering, en grondbedekking. Doel is om de organische materie in de bodem op te bouwen en te diversifiëren, waardoor de bodemgesteldheid verbetert en klimaatverandering door middel van koolstofopslag verzacht wordt.

Evenzeer van belang is de noodzaak om nadruk te leggen op de impact en voordelen voor telers die deze methoden overnemen. We hebben daartoe meer documentatie nodig over de verschillen die deze methoden kunnen maken. Parameters voor documentatie van de effecten kunnen bijvoorbeeld weergeven hoe de bodemgesteldheid verbetert, of hoeveel regeneratiever boerenbedrijven zijn die koolstof in hun land opslaan.

Bij het onderstrepen van de impact moeten we ook de organisaties die het voortouw nemen in bodemverbetering noemen. Food Tank bijvoorbeeld heeft de namen gepubliceerd van vijftien organisaties over de hele wereld die er aan werken om de bodemgesteldheid te verbeteren. Hun inspanningen omvatten het samenbrengen van wetenschappers en beleidsmakers om het verloren gaan van bodems en de diversiteit ervan tegemoet te treden, zowel als het gebruik van storytelling en andere vormen van creatieve communicatie om het bewustzijn van consumenten over de connecties tussen bodemgesteldheid, voedselveiligheid, en het klimaat te vergroten. In 2018 bracht Food Tank organisaties die regeneratieve landbouw bevorderen voor het voetlicht, waaronder het Rodale Institute, dat vooral bekend staat vanwege haar rol in het bepleiten van regeneratieve werkwijzen, en Soil4Climate, nog een voorloper in de inspanningen om bodemherstel te stimuleren.

Om gewone burgers aan te moedigen betrokken te raken moeten we nog veel meer organisaties en landen inspireren om zich over bodems te bekommeren, en ondertussen het bewustzijn over bodems vergroten door initiatieven zoals het platform van de Verenigde Naties voor het belichten van wereldwijde initiatieven voor gezonde bodems.

Om het potentieel van regeneratieve landbouwmethoden en andere maatregelen om de bodemgesteldheid te verbeteren te maximaliseren is er zeer hard meer op data gebaseerd bewijs nodig, onder meer om de weg te wijzen richting schaalvergroting. Meer dan ooit tevoren moeten wetenschappers samenwerken met telers om vragen te beantwoorden en barrières te slechten die tegenhouden dat meer mensen dit soort methoden overnemen.

Het thema van de Wereld Bodem Dag van dit jaar indachtig is nu het moment om de trend van bodemerosie om te keren. Door overtuigende zakelijke argumenten te maken dat telers regeneratieve landbouwmethoden zouden moeten overnemen, en door een geldelijke waarde te verbinden aan de impact van dit soort werkwijzen kunnen de we de bodems van de planeet – en uiteindelijk onze eigen toekomst – veilig stellen.

Vertaling Melle Trap

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/QRjLDWWnl;
  1. asoros3_Emanuele CremaschiGetty Images_italycoronavirusnurse Emanuele Cremaschi/Getty Images

    The Spirit of Milan

    Alex Soros

    The COVID-19 crisis has given the European Union an opportunity to honor its high-flown talk of values and rights, and assert itself as a global leader. To seize it, the EU and its member states must demonstrate much greater solidarity, not least toward Italy, than they have so far.

    0

Edit Newsletter Preferences