2

Šok a panika

CARDIFF – K žádné léčebné terapii se mezi zeměmi, kraji, nemocnicemi a lékaři nepřistupuje tak rozličně jako v případě elektrokonvulzivní terapie (EKT). V době, kdy by se účinné léčebné postupy údajně měly používat s jistou mírou jednoty, je to zarážející. Ba navzdory konsenzu, že u některých depresivních poruch jde o nejúčinnější léčbu, figuruje EKT u většiny terapeutických režimů využívaných při poruchách nálad až na posledním místě.

Část stísněnosti nad EKT plyne z temné minulosti psychiatrie, kdy pacienti v mnoha zemích měli méně zákonných práv než vězni. Není tomu tak dávno, co bylo možné tělesné zákroky, jako je lobotomie nebo EKT, vykonat na pacientech bez jejich souhlasu, často z kárných důvodů.

Neexistuje však žádný srovnatelný protest proti nasazování antipsychotik, která se lidem rovněž vnucovala silou, ba dokonce se využívala k mučení vězňů. Navíc v současnosti podstoupí EKT nedobrovolně jen málo lidí a u všech se usiluje o souhlas, kdežto antipsychotika dostává pod falešnými záminkami velký a rostoucí počet osob, včetně dětí, citlivých jedinců, pacientů s Alzheimerovou chorobou a mnoha dalších, jimž léčba zkracuje život, aniž by kdo vyvíjel snahu získat jejich souhlas.

Přestože odpůrci EKT jsou přesvědčeni, že způsobuje poškození mozku, lze to jen těžko dokázat. Tak jako antipsychotika, antidepresiva a sedativa má EKT okamžitý organický účinek. Avšak zatímco EKT způsobuje jasné klinické známky poškození mozku zřídka anebo vůbec a při výzkumu na zvířatech se takové známky vůbec neobjevily, u antipsychotik jde o pravidelný jev, vyskytující se ve formě tardivní dyskineze a dalších syndromů. Totéž platí pro antidepresiva.

Není sporu o tom, že EKT může způsobit krátkodobou ztrátu paměti. Kritici se ale přesvědčili, že není snadné doložit paměťové nebo jiné kognitivní problémy přetrvávající déle než tři měsíce. Ani dlouhodobá narušení autobiografické paměti a neschopnost zapamatovat si výčty nelze snadno připisovat EKT, protože EKT se zřídka nasazuje samotná.

Skutečně jen málo z těch, kdo projdou EKT, nedostává také benzodiazepiny, jež způsobují závažné problémy s autobiografickou pamětí, i když se podávají samotné, a antipsychotika, která vyvolávají potíže s výčty jmen či telefonními čísly a další srovnatelné problémy. Přesto se těmto lékům dávají potíže následující po psychiatrické léčbě za vinu jen zřídka, pokud vůbec někdy.

Neschopnost kritiků EKT doložit, co se jim zdá zjevné, naznačuje aktivní konspiraci, jejíž snahou je bagatelizovat problémy vyvolané léčbou a znemožnit těm, koho léčba poškodila, aby usilovali o odškodnění. Nedávných schůzek nad směrnicemi v oblasti EKT ve Velké Británii se neúčastnil žádný zástupce psychiatrie, ale mnoho lidí ze sdružení pacientů. Organizovaná psychiatrie má podle všeho o EKT malý zájem nebo se obává pronásledování obhájci pacientů.

V důsledku toho se dokonce i důkaz o tom, že se po EKT výrazně zlepšila nálada i klinický stav pacienta, může proměnit v důkaz o poškození mozku. Když pacienti předstoupí a prohlásí, že jim EKT pomohla, anebo pacientovy lékařské záznamy poukazují na klinické zlepšení léčbou, tyto zřetelné pokroky se vykládají jako doklad ztráty zábran a tuposti doprovázející poškození mozku.

V oblasti duševního zdraví je třeba vzít si na mušku něco jiného než EKT. Kde jsou obavy o miliony lidí, u nichž se vyvíjí fyzická závislost na antidepresivech? Kde jsou protesty proti léčbě ročních dětí pomocí antipsychotik? Jak je možné, že – vzhledem k tomu, že žádná z firem, jež mají v současnosti patentované léky, nevede kampaň, která by lékařům a ošetřovatelům pomohla rozpoznat katatonické rysy, které se projevují u každého desátého pacienta, jenž projde oddělením psychiatrie, a které by bylo možné promptně léčit benzodiazepiny nebo EKT, – tyto rysy zcela unikají pozornosti? Proč je téměř nemožné najít na internetu o EKT něco jiného než odsudky a o lékové terapii něco jiného než nadšená svědectví?

Kritici EKT si podle všeho myslí, že pokud proti jejímu používání nebudou při každé příležitosti protestovat, její zastánci ji nasadí u lidí, kteří ji nepotřebují. Avšak na rozdíl od psychotropních léků neexistují žádná marketingová oddělení zaměřená na maximalizaci rozšíření EKT.

Toto instinktivní zaměření na EKT téměř určitě zapříčinilo, že čím dál víc lidí skončí na lécích a že v důsledku toho dochází častěji k poškození mozku a potížím s pamětí. Občas se zdá, že kritici jednají na základě romantické iluze, že kdyby se jim podařilo zakázat EKT, vytratily by se s ní i duševní choroby. Sigmund Freud by byl fascinován.