1

Služby bez bolesti

NEW YORK – V ekonomii proslulé tvrzení říká, že cena služeb (například zdravotnictví a školství) obvykle stoupá v relaci k ceně zboží (například potravin, ropy a strojů). Zdá se, že je to pravda: lidé po celém světě si mohou jen stěží dovolit platit rostoucí ceny zdravotní péče a školní výuky, na něž narážejí – ceny, které se každoročně zvyšují, jak se zdá, rychleji než celková inflace. Díky probíhající revoluci informačních a komunikačních technologií (ICT) je teď však možný strmý pokles cen zdravotní péče, vzdělávání i dalších služeb.

Cena služeb ve srovnání s cenou zboží závisí na produktivitě. Jestliže zemědělci výrazně zlepší svou schopnost produkovat potraviny, zatímco učitelé se ve schopnosti vzdělávat děti zlepší jen málo, cena potravin bude mít tendenci vůči ceně vzdělání klesat. Navíc bude mít sklon k poklesu podíl obyvatel zapojených do zemědělství, neboť k uživení celé země bude stačit méně zemědělců.

Právě takový je dlouhodobý vzorec dění, který sledujeme: podíl pracovních sil ve výrobě se v průběhu času snižuje a zároveň cena zboží klesá oproti ceně služeb. Ve Spojených státech pracovalo v 50. letech kolem 4 % obyvatel v zemědělství, 38 % v průmyslu (včetně hornictví, stavebnictví a zpracovatelského průmyslu) a 58 % ve službách. K roku 2010 už byly tyto poměry zhruba 2 %, 17 % a 81 %. Ceny zdravotní péče a školní výuky za tu dobu prudce vzrostly, společně s cenami mnoha dalších služeb.

Teď ale může nastat revoluce v produktivitě poskytování služeb. Jako vysokoškolský učitel to pociťuji při vlastních hodinách. Od doby, kdy jsem před 30 lety začal učit, se zdálo, že technologie výuky je značně ustálená. Stál jsem před třídou a hodinu přednášel. Ovšemže, tabule ustoupila zpětnému projektoru a pak PowerPointu, ale jinak základní „produkční soustava“ školní třídy nebudila dojem nějakých změn.

V posledních dvou letech se ale všechno změnilo – k lepšímu. Každé úterý v osm hodin ráno zapneme na Columbijské univerzitě počítač a v „globální posluchárně“ se připojíme ke 20 dalším vysokým školám po celém světě. Jeden z profesorů či rozvojových expertů někde přednáší a mnoho set studentů mu prostřednictvím videokonference naslouchá.

Informační technologie revolučně mění vyučování a snižují náklady na tvorbu špičkových vzdělávacích materiálů. Řada univerzit zveřejňuje přednášky zdarma na internetu, aby se kdokoli na světě mohl učit fyziku, matematiku či ekonomii od profesorského sboru světové třídy. Letos na podzim dva profesoři výpočetní techniky na Stanfordově univerzitě zpřístupnili své kurzy na internetu pro zájemce z celého světa; teď je u nich zapsáno 58 tisíc studentů.

Tytéž průlomy, které jsou dnes možné ve vzdělávání, mohou nastat i ve zdravotnictví. Americký systém zdravotní péče nechvalně proslul svou nákladností, zčásti proto, že klíčové ceny ovládá Americká lékařská asociace a soukromé zdravotní pojišťovny, vystupující jako monopolisté, kteří ženou ceny nahoru. S takovým cenovým monopolem je potřeba skoncovat.

Existují ale ještě další příčiny vysokých cen zdravotní péče. Řada lidí trpí chronickými neduhy, kupříkladu onemocněními srdce, diabetem, obezitou a depresemi či jinými duševními poruchami. Řešit tyto nemoci může být nákladné, pokud se k nim špatně přistupuje a nevhodně se léčí. Příliš mnoho lidí končí na pohotovosti a v nemocnici proto, že jim chyběla rada a pomoc, aby svůj stav udrželi pod kontrolou bez ústavní péče, nebo aby svým neduhům dokonce zcela předešli.

Na pomoc teď přicházejí informační technologie. Novátorské společnosti jako kalifornská CareMore využívají ICT k tomu, aby svou klientelu udržovaly v dobrém zdraví a mimo nemocnici. Když si například pacienti CareMore každý den doma stoupnou na váhu, jejich hmotnost se automaticky odešle do zdravotnického centra. Objeví-li se nebezpečný hmotnostní výkyv, který by mohl být důsledkem městnavé srdeční slabosti, klinika převeze pacienta na urychlenou prohlídku, čímž odvrátí potenciálně zničující krizi.

Přístupy těchto novátorských společností propojují tři myšlenky. První je využívání ICT tak, aby jednotlivcům pomáhaly sledovat jejich zdravotní stav a navedly je na radu odborníka. Druhou je posílit pravomoci terénních pracovníků (občas označovaných za „komunitní zdravotníky“), aby poskytovali domácí péči, předcházeli vážnějším onemocněním a snižovali vysoké výdaje za lékaře a nemocnice.

Třetí myšlenkou je připustit, že mnoho chorob vyvolávají nebo zhoršují sociální podmínky jednotlivce. Pacient může být izolovaný, osamělý, sužovaný depresemi, bez práce nebo může zápasit s jinou osobní či rodinnou pohromou. Pokud tyto sociální okolnosti zůstanou bez povšimnutí, mohou zapříčinit nákladné, nebo dokonce smrtelné zdravotní obtíže.

Chytrá zdravotní péče je proto holistická a nepomáhá lidem jen jako pacientům přijíždějícím na pohotovost, ale i jako jedincům a členům rodin v jejich domovech a komunitách. Holistické zdravotnictví je humánnější, účinnější a lacinější. Revoluce ICT přináší způsoby, jak holistickou zdravotní péči zajistit novými a účinnými způsoby.

Řečeno slovníkem ekonomů, informační a komunikační technologie jsou „disruptivní“, což znamená, že konkurenčně vytlačují stávající, nákladnější způsoby toho, jak se něco dělá. Zavádět disruptivní technologie není nikdy snadné. Stávající producenti s vysokými cenami, zejména pevně ukotvení monopolisté, se vzpírají. Státní rozpočty mohou nadále upřednostňovat starší postupy.

Nicméně příslib skvělých úspor a významných pokroků v poskytování služeb je na dosah ruky. Světovým ekonomikám, bohatým i chudým, nabízejí urychlené inovace v dnešním informačním věku velké přínosy.