2

Een gezond leven begint bij een gezonde moeder

ISLAMABAD – Vorige maand hield Green Templeton College (GTC) van de Universiteit van Oxford zijn jaarlijkse Emerging Markets Symposium in Egrove Park. Dit jaar was het thema “Gezondheid en Voeding van Moeder en Kind”. De laatste dia bij de openingstoespraak, die werd verzorgd door GTC-fellow Stephen Kennedy, was een cartoon van twee jonge deelnemers die zich opmaakten voor de start van een race: de een was sterk en gezond, de ander uitgemergeld, geketend, ziek en ondervoed. De boodschap was helder: niet iedereen begint zijn leven met dezelfde kansen op succes.

Dit is uiteraard geen baanbrekend inzicht. De invloed van factoren als armoede, de woonomstandigheden, het alfabetisme van de moeder en het wel of niet aanwezig zijn van sanitaire voorzieningen op de gezondheidstoestand van kinderen – en, op hun beurt, op hun sociaal-economische prestaties – is goed gedocumenteerd. Het probleem is dat deze factoren zich niet lenen voor geïsoleerde gezondheidszorgingrepen. Maar bij een andere, minder algemeen besproken factor – de voeding van moeders – zou dat misschien wél kunnen.

Sinds Hippocrates hebben mensen bediscussieerd hoe “natuur” en “opvoeding” met elkaar samenwerken om de ontwikkeling van een persoon vorm te geven. Zelfs in oude beschavingen werd een toereikende voeding van de moeder beschouwd als cruciaal voor het overleven en de welvaart van toekomstige generaties. Maar armoede en onwetendheid kunnen zelfs de beste bedoelingen ondermijnen.

De gevolgen van ondervoeding van de moeder zijn verreikend: onder meer hogere percentages kindersterfte, meer geboortedefecten, extra vatbaarheid voor infecties en specifieke tekorten aan voedingsstoffen, zodat een kind al vroeg in het leven terecht kan komen in een vicieuze cirkel als gevolg van een slechte gezondheid. Bovendien kan ondervoeding in de baarmoeder het risico doen toenemen op chronische aandoeningen als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten tijdens de volwassenheid.

Het is veelzeggend dat het grootste deel van de 47 deelnemers aan het symposium – invloedrijke figuren uit de publieke en particuliere sector van over de hele wereld – zich niet bewust waren van de mate waarin de ondervoeding van de moeder het welzijn van haar kinderen beïnvloedt. Ze waren verrast door het bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat babies wereldwijd op dezelfde manier groeien, zolang zij maar dezelfde zorg krijgen en in hun ontwikkeling niet worden beperkt door milieufactoren – bewijsmateriaal dat op gespannen voet staat met het breed gedragen idee dat etniciteit en geslacht de voornaamste bepalende factoren zouden zijn in de ontwikkeling van een kind.

Dit betekent dat de wetenschappelijke gemeenschap er niet goed in is geslaagd de relevante gegevens aan de beleidsvormers door te geven. Nadat hij van dit bewijsmateriaal had vernomen, heeft een vroegere premier van Pakistan gezegd dat hij op dit terrein pro-actiever te werk zou zijn gegaan als hij tijdens zijn ambtsperiode had geweten wat hij nu weet.

De deelnemers aan de bijeenkomst waren het erover eens dat krachtige inspanningen van uitzonderlijk belang zijn om de zorg vóór de conceptie, in de context van de gezondheidszorg voor moeder en kind, te ondersteunen. Als een toereikend gevoede moeder haar kinderen gedurende hun hele leven cruciale gezondheidsvoordelen kan bieden, kunnen vrouwen immers worden beschouwd als de 'hoeders' van de gezondheid van toekomstige generaties.

Deze intergenerationele biologische verbanden zijn nog sterker als het om meisjes gaat. De invloed van de hoeveelheid en de samenstelling van de voeding van de moeder op een vrouwelijke foetus zet zich door tot in de volwassenheid, als zo'n meisje zelf moeder wordt.

Omdat maar weinig wetenschappers beseffen in hoeverre de eitjes van een vrouw de vooruitzichten van haar kleinkinderen vormgeven, is het niet verrassend dat beleidsmakers zich zo weinig bewust zijn van de langetermijngevolgen van de gezondheidstoestand van vrouwen. Maar het bewijsmateriaal is helder en vraagt om actie.

Het goede nieuws is dat er oplossingen zijn. Voorwaardelijke financiële steun, op tekstboodschappen gebaseerde initiatieven, schoolvoedselprogramma's, vitamineprogramma's en lokaal leiderschap hebben allemaal bewezen effectief te zijn als het gaat om het verbeteren van de voeding voor moeders.

Zulke initiatieven moeten worden ondersteund door beleid dat positieve voedingskeuzes bevordert. Het dwingen van beleidsmakers om dergelijk beleid ten uitvoer te leggen vergt een nieuwe reeks vaardigheden die lering trekt uit lessen uit de hele wereld. In Brazilië heeft een televisieprogramma over de rol die foliumzuur kan spelen bij het voorkomen van open ruggetjes (een aangeboren afwijking van de neurale buis van het embryo)o nmiddellijk de aandacht getrokken van politici.

Initiatieven, gericht op het verruimen van de kennis van het publiek over voeding, zijn eveneens van cruciaal belang – niet in de laatste plaats omdat zij burgers ertoe kunnen aanzetten hun regeringen op te roepen in actie te komen. Voor dit doel kunnen entertainment-media worden ingezet, zoals soap opera's, die zich hebben ontpopt als belangrijke instrumenten voor het geven van een stem aan vrouwen in conservatieve samenlevingen in het Midden-Oosten.

Fora als het Emerging Market Symposium kunnen ertoe bijdragen de steeds pregnanter wordende kloof tussen wetenschap en overheidsbeleid te overbruggen. Maar zonder krachtige binnenlandse steun voor veranderingen is de invloed van zulke bijeenkomsten van beperkte omvang. Het is tijd voor actie – en de tijd voor beleidsmakers is verstreken.

Vertaling: Menno Grootveld