1

Diskuse o sexu v Ghaně

LABADI, GHANA – Osvěta na téma sexuality a reprodukčního zdraví je v mnoha západních zemích seriózní politickou otázkou. Na tématech, jako jsou potraty a „rodinné“ hodnoty, se vyhrávají a prohrávají volby. V Ghaně a mnoha dalších rozvojových zemích je však plánování rodičovství otázkou života a smrti, zejména u dívek a mladých žen.

Když jsem před šesti lety vyrůstala v jednom slumu v jižní Ghaně, běžně jsem slýchala historky o teenagerkách, které podstoupily potrat, o čtrnáctiletých matkách nebo o osmnáctiletých mužích, kteří bijí své prepubescentní přítelkyně, protože jim odmítají prát. A nikoho, kdo měl nějakou autoritu – například rodiče nebo učitele –, zjevně netrápilo, že oběťmi jsou neprovdané dívky, často právně nezpůsobilé k pohlavnímu styku.

Toto byl můj „normál“. Mnohé z mých spolužaček nedokončily školu, protože otěhotněly. Jiné zemřely, poněvadž se rozhodly pro potrat na klinice bez licence.

Pokud jsem tyto problémy tak zřetelně viděla já, proč s nimi něco neudělali dospělí v mém životě?

V koutě Ghany, kde jsem bydlela, byla limitujícím faktorem sexuální osvěta. Mladé ženy a dívky postrádaly přístup i k nejzákladnějším informacím o reprodukčním zdraví. Ve školách se toto téma kvůli „kulturní citlivosti“ neprobíralo. Rodiče a pedagogové nám také příliš nepomohli; mnozí z nich věřili, že pokud se s dětmi mluví o sexu, začnou být promiskuitnější. A tak místo aby rodina a učitelé byli prvními lidmi, na které se dívka může obrátit, stali se posledním útočištěm. Mnohé z nás se obracely na jiné dívky, další se připojovaly k internetu, kde jsou informace mnohdy nepřesné.

Absence sexuální osvěty napáchala na mladých Ghaňanech značné škody. Podle nedávného průzkumu amerického Guttmacherova institutu mělo 43% dívek a 27% chlapců pohlavní styk před 20. narozeninami. Ještě více šokuje, že 12% ghanských dívek mělo alespoň jeden pohlavní styk před dovršením 15 let věku (oproti 9% chlapců). Z těch, kteří jsou dnes sexuálně aktivní, jen 30% používá nějakou formu antikoncepce a pouhých 22% používá antikoncepci moderní (například kondomy). V zemi s vysokou porodností dospívajících dívek a závratným výskytem pohlavních nemocí včetně HIV jsou tato čísla hluboce znepokojivá.

Kontrola porodnosti může být zejména pro mladé ženy záchranným kruhem. Například Populační fond OSN odhaduje, že rozšířenější používání antikoncepce v rozvojových zemích by snížilo počet úmrtí matek o 70 000 ročně a počet úmrtí novorozenců o 500 000 ročně. V Ghaně je širší přístup k moderní antikoncepci klíčovým odrazovým můstkem ke zlepšení dlouhodobého zdraví dětí a budoucích matek.

Pro začátek by měly vlády klást důraz na sexuální zdraví mladých lidí tím, že jim poskytnou rozsáhlé instrukce v oblasti reprodukčního zdraví, a to včetně témat týkajících se antikoncepčních metod, komunikace ve vztazích, přístupu k informacím a podpoře v souvislosti s HIV a dalšími pohlavními nemocemi. Vlády musí také rozšířit partnerství se skupinami občanské společnosti.

Mladí Ghaňané se však nemohou spoléhat na to, že za ně všechnu práci udělají dospělí; své zájmy musíme hájit i sami. Počátkem letošního roku jsem proto pomohla založit iniciativu mladých lidí s názvem My Teen Life, která má poskytnout mladým Ghaňanům hlas v otázce, jak se bude o sexualitě hovořit ve venkovských částech země. Díky štědré podpoře švýcarské iniciativy Global Changemakers se tento projekt slibně rozběhl. Už nyní vzdělává rodiče a opatrovníky v otázce, jak mají se svými dětmi mluvit o sexuálním zdraví, umožňuje dospívajícím matkám nácvik potřebných dovedností a snaží se prolomit začarovaný kruh chudoby a porodů v brzkém věku.

Iniciativa My Teen Life dosud oslovila více než 100 teenagerek a jejich rodin a naučila první skupinu dospívajících matek vyrábět šperky a střevíce, a zajistit si tak příjmy. Doufáme, že se nám v následujících měsících a letech podaří tyto i další aktivity rozšířit na mnoho dalších Ghaňanek i dospívajících dívek z jiných afrických zemí.

Podobné iniciativy mají oslovovat dívky jinými způsoby než vládní programy. „Plánování rodičovství“ se v Ghaně až donedávna nabízelo jen sezdaným párům. To se sice do jisté míry změnilo, avšak mnoha ženám včetně provdaných je kvůli patriarchálním rodinným strukturám stále bráněno v přístupu ke kvalitním službám.

Iniciativa My Teen Life se v rámci svých omezených možností snaží podávat pomocnou ruku mladým lidem. Pomáháme jim učit se a chápat, co se děje během jejich dospívání a jak nejlépe dělat rozhodnutí, která ovlivní jejich budoucí životní směřování. Každé mladé dívce, se kterou pracujeme, poskytujeme možnost zůstat ve škole a zdůrazňujeme, že chce-li vyjádřit vlastní sexualitu, musí si zachovat kontrolu nad tím, co se děje s jejím tělem. Je třeba vykonat ještě mnoho práce, ale moji kolegové i já věříme, že když s řešením svých problémů přijdou sami mladí lidé, je trvalá změna pravděpodobnější.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.