0

Nový přístup k vědeckému vzdělávání

VANCOUVER – Navzdory rostoucímu významu vědy v moderním světě zůstává vědecké vzdělávání i nadále pro většinu lidí vzdáleným a podružným problémem. To je jednak krátkozraké a jednak riskantní. Věda a technika nejsou koneckonců pouze hlavními motory růstu v moderní ekonomice; stále častěji sehrávají stěžejní roli také v řadě otázek veřejné politiky, nejvýrazněji pak v oblasti klimatických změn a zdravotnictví.

Jistě, potřeba většího objemu kvalitnější vědy není zcela ignorována. Jen malá část této pozornosti se však zaměřuje na postsekundární vědecké vzdělávání, což je jediná úroveň, u níž lze podle dostupných dat dosáhnout podstatných zlepšení bez enormních nákladů. Navíc je otázkou, zda lze na primární a sekundární úrovni dosáhnout obrovského pokroku dříve, než se vyšší standardy vědecké výuky prosadí na úrovni postsekundární.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Konvenční názor vypadá tak, že s postsekundárním vědeckým vzděláváním jsou jen malé problémy. Vědci a inženýři jsou „produkováni“ srovnatelným nebo ještě vyšším tempem než v minulosti, a přestože pouze malému počtu studentů netechnických oborů připadají povinné technické předměty zábavné nebo užitečné, je to pokládáno za jev, s nímž se nedá nic dělat.

V posledních zhruba 20 letech se však vědecké vzdělávání na univerzitní úrovni stává předmětem výzkumu prováděného vědci z příslušných oborů. Výsledky tohoto výzkumu, jakož i dramatické zlepšení efektivity učebního procesu a zájem o související výukové experimenty ukazují, že existují obrovské příležitosti univerzitní vědecké vzdělávání zlepšit.

Realizace těchto příležitostí však bude vyžadovat odlišný pedagogický přístup, který bude pokládat vědecké vzdělávání za vědecký obor s rigorózními standardy efektivity výuky. Zároveň to vyžaduje odhození dlouholetého a široce rozšířeného předpokladu, že pochopit vědu znamená jednoduše naučit se povinný objem fakt a receptů na řešení problémů a že zvládnutí těchto fakt je jedinou potřebnou kvalifikací učitele vědeckých oborů.

Výzkum vědeckého vzdělávání jasně ukazuje, že skutečné pochopení vědy – demonstrované tím, jak se uplatňuje v praxi – neobnáší jen naučit se příslušné informace. Spočívá spíše v umění rozvinout v sobě způsob uvažování o dané disciplíně, který odráží určité konkrétní vnímání toho, jak se vytvářejí „znalosti“, jejich rozsah a omezení, způsob, jímž popisují přírodu i způsob jejich užitečné aplikace v celé řadě kontextů. Rozvinout takové uvažování je úplně jiná zkušenost než naučit se určitý soubor fakt a vyžaduje to velmi odlišnou pedagogickou kvalifikaci.

Vědecké vzdělávání se dnes v mnoha ohledech podobá medicíně v polovině 19. století, kdy se nová úroveň vědeckého poznání střetávala s dlouho zažitými představami a uznávanými tradičními léčebnými postupy. Například pouštění žilou se v té době používalo už tisíce let a existovaly podrobné teorie vysvětlující jeho účinnost. Navíc skutečně existovaly přesvědčivé důkazy, že pouštění žilou funguje: většina lidí se po této léčbě uzdravila, stejně jako dnes mnoho studentů (i když je toto procento nižší) prospívá i v našich univerzitních vědeckých předmětech založených na tradičních přednáškách a stávají se z nich vědci.

V průběhu několika desetiletí však došlo k obrovskému intelektuálnímu posunu v názoru lidí na provozování medicíny. Byla přijata rigorózní vědecká měřítka, došlo k lepšímu pochopení složitostí lidského těla a byl nastaven vyšší standard důkazů potřebných k uznání účinnosti léčby. Skutečnost, že někteří lidé po pouštění žilou přežili, už nestačila.

Tento posun sice vedl k mnohem efektivnějším léčebným postupům, avšak lidé si ho nijak zvlášť rychle a přirozeně neosvojili. I dnes je řada lidí ochotna zavrhnout lékařskou vědu a dát místo ní přednost domácí léčbě podpořené pouze tvrzením souseda nebo příbuzného.

Fake news or real views Learn More

Existuje pramálo důvodů myslet si, že prosazení vědečtějšího přístupu k vědeckému vzdělávání bude o mnoho snazší. Přesto už tento proces započal a jeho završení dává naději, že se podaří přejít od vzdělávacího ekvivalentu pouštění žilou na vakcíny a antibiotika. Díky pokračujícímu výzkumu a efektivnímu zavádění nových poznatků o vědeckém vzdělávání do praxe bude možné dosáhnout u všech univerzitních studentů daleko smysluplnější vědecké výuky.

Předávání hlubšího pochopení okolního světa studentům je samo o sobě obohacující. Zároveň jim to umožní přijímat moudřejší rozhodnutí v klíčově důležitých otázkách veřejné politiky a být mnohem tvořivější a efektivnější pracovní silou.