1

Nové obzory v rozvojových financích

WASHINGTON, DC – Až na konci letošního roku vyprší Rozvojové cíle tisíciletí (MDG), svět bude mít za sebou značný pokrok v oblasti snižování chudoby, zajišťování bezpečné pitné vody a kanalizace i dalších důležitých cílů. Abychom zajistili, že příští rozvojová agenda, jejímž základem se stanou Cíle trvale udržitelného rozvoje (SDG), přinesla ještě větší pokrok, musí vedoucí světoví představitelé zpřesnit a optimalizovat rámec MDG – zejména v oblasti financování.

MDG svedly dohromady vlády, multilaterální organizace i nevládní organizace na podporu zavádění klíčových programů a politik, přičemž globální partnerství se zasazovala o zdroje. V zájmu zajištění maximální efektivity se jednotlivé MDG nerealizovaly a nefinancovaly jako jeden celek, nýbrž individuálně, a ve chvíli, kdy neplnily cíle, se zaváděly nové iniciativy. Tento přístup však vytvořil několik nerovnováh, kdy iniciativy za globální zdraví a vzdělání na sebe vázaly mnohem více financí než jiné aktivity.

Před zahájením nové rozvojové agendy musí být tento sektorový model přehodnocen, aby se zajistilo, že podobné nerovnováhy nebudou do budoucna přetrvávat. To je obzvláště důležité vzhledem k faktu, že navrhované SDG se snaží spojit sociální, ekonomické a ekologické rozměry trvale udržitelného rozvoje, díky čemuž jsou mnohem obsáhlejší a vzájemně provázanější než MDG.

Vedoucí světoví představitelé budou mít tři klíčové příležitosti k rozvinutí integrovaného přístupu. V červenci pořádá Organizace spojených národů v etiopské Addis Abebě konferenci o financování rozvoje. V září se sejde Valné shromáždění OSN, aby zahájilo SDG. A v prosinci se světoví lídři zúčastní 21. konference účastníků (COP21) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, kde se od nich očekává přijetí závazné globální dohody o dlouhodobém snížení emisí skleníkových plynů.