20

Een strategie om Europa te verenigen en te beschermen

BRUSSEL – Het doel en zelfs de overleving van de Europese Unie staan als nooit tevoren ter discussie. En toch hebben de Europese burgers en de wereld een sterke EU nu harder nodig dan vroeger.

De afgelopen jaren is de bredere Europese regio minder stabiel en onveiliger geworden. Bovendien worden de levens van alle Europese burgers rechtstreeks geraakt door de crises binnen en buiten de grenzen van de EU.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

In uitdagende tijden als deze moet een sterke EU er één zijn die strategisch denkt, een visie deelt en samen optreedt. In de nasleep van het besluit van Groot-Brittannië om de EU te verlaten zullen wij Europeanen opnieuw moeten nadenken over hoe onze Unie werkt; maar we weten heel goed waarvóór we moeten werken. We weten wat onze principes, belangen en prioriteiten zijn. Dit is geen tijd voor politieke onzekerheid. De EU heeft een strategie nodig die een gedeelde visie paart aan gemeenschappelijke actie.

Geen van de lidstaten van de EU heeft, op eigen merites, de kracht om de dreigingen waarvoor Europa staat het hoofd te bieden. Ook kunnen zij de kansen die de hedendaagse mondiale economie biedt niet zelfstandig grijpen. Maar als een Unie van ruim een half miljard burgers is het potentieel van Europa ongekend.

Ons diplomatieke netwerk is breed en diep, en dekt ieder uithoekje van de aarde. Economisch behoren we met China en de Verenigde Staten tot de G3 van de wereld. We zijn voor bijna ieder land ter wereld de belangrijkste handelspartner en de grootste buitenlandse investeerder. Samen investeren de lidstaten van de EU meer in ontwikkelingssamenwerking dan de rest van de wereld gecombineerd.

Het is echter duidelijk dat we dit potentieel in Europa niet volledig benutten, althans nog niet. Een grote meerderheid van onze burgers begrijpt dat we de collectieve verantwoordelijkheid moeten aanvaarden voor onze rol in de wereld. Ook onze partners verwachten dat de EU een belangrijke rol zal spelen, bijvoorbeeld als een macht die de mondiale veiligheid garandeert.

De EU kan alleen maar voorzien in de behoeften van haar burgers en haar bondgenootschappen alleen maar laten functioneren als we allemaal samenwerken – de EU-instellingen en nationale overheden op alle niveaus. Dit is precies het doel van de Global Strategy for European Foreign and Security Policy (Mondiale Strategie voor het Europees Buitenlands en Veiligheidsbeleid), die ik onlangs aan de leiders van de lidstaten, en aan de Europese Commissie en Europese Raad heb gepresenteerd.

Deze Strategie, de eerste van de EU in ruim tien jaar, richt zich op defensiecapaciteiten en anti-terrorisme, net zozeer als op werkgelegenheidsmogelijkheden, sociale 'inclusie' en mensenrechten. Zij houdt zich bezig met vredesbewaking en met de veerkracht van staten en samenlevingen in en rond Europa.

De EU heeft zichzelf altijd beroemd op haar zachte macht – en zal dat ook blijven doen, omdat we de beste zijn op dit terrein. Maar het idee dat Europa een exclusief “civiele macht” is doet geen recht aan een zich ontwikkelende realiteit. De EU is momenteel bijvoorbeeld bij 17 militaire en civiele operaties in de hele wereld betrokken. Op plekken zo ver uiteen gelegen als Afghanistan en Congo, Georgië en de Sahel, Moldavië, Somalië en het Middellandse Zeegebied, dienen duizenden mannen en vrouwen onder de Europese vlag. Voor het hedendaagse Europa gaan zachte en harde macht hand in hand.

De Strategie voedt de ambitie van strategische autonomie voor de EU, die noodzakelijk is om de gemeenschappelijke belangen van onze burgers te bevorderen, evenals onze principes en waarden. Toch weten we dat zulke prioriteiten het best gediend zijn als we niet alleen staan, maar deel uitmaken van een internationaal systeem, dat is gebaseerd op multilateralisme en regels, en niet op mondiale politieagenten en eenzame krijgers.

Dit is de reden dat de EU de transatlantische band en ons bondgenootschap met de NAVO zal blijven verdiepen, terwijl we ook relaties zullen aangaan met nieuwe spelers en nieuwe 'formats' zullen onderzoeken om onze Strategie vooruit te helpen. De EU zal investeren in regionale instellingen, en in samenwerking binnen en tussen regio's. We zullen pleiten voor mondiale bestuurlijke hervormingen die zijn opgewassen tegen de uitdagingen van deze eeuw.

Terwijl we dit doen, zullen we ons op praktische en principiële wijze inspannen, door mondiale verantwoordelijkheden te delen met onze bondgenoten en bij te dragen aan hun sterke punten. Twee decennia waarin de mondiale onzekerheden alleen maar groter zijn geworden hebben ons een duidelijke les geleerd: de zwakte van mijn buren en mijn partners zijn mijn eigen zwakten. Dus we zullen ons voortaan onttrekken aan de illusie dat de internationale politiek een nulsomspel kan zijn.

Als we op deze doortastende manier optreden, zal ieder van de lidstaten van de EU – en iedere burger van de EU – beter af zijn. Maar alle hier geschetste doelen kunnen alleen worden verwezenlijkt door een werkelijk verenigd en toegewijd Europa. Het bijeenbrengen van al onze culturen teneinde onze gedeelde doelstellingen te verwezenlijken en onze gemeenschappelijke belangen te dienen is een dagelijkse uitdaging, maar ook onze grootste kracht: diversiteit is wat ons sterk maakt.

Onze belangen zijn inderdaad gemeenschappelijke Europese belangen, en we kunnen ze alleen maar met gemeenschappelijke middelen dienen. Dat is de reden dat alle Europeanen en alle lidstaten van de EU een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de Unie te versterken.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

De mensen van Europa hebben behoefte aan gemeenschappelijke doelstellingen en gezamenlijk optreden van de lidstaten. Een breekbare wereld vraagt om een meer zelfverzekerde en verantwoordelijke EU, uitgerust met een naar buiten en op de toekomst gericht buitenlands en veiligheidsbeleid. De nieuwe Mondiale Strategie zal ons de weg wijzen, terwijl we werken aan een Unie die werkelijk de behoeften, hoop en aspiraties van haar burgers verwezenlijkt; een Unie die voortbouwt op het succes van zeventig jaar vrede; en een Unie die sterk genoeg is om in onze regio en wereldwijd bij te dragen aan de vrede en veiligheid.

Vertaling: Menno Grootveld