0

Zapojení žen do afrického boje o zdraví

BRAZZAVILLE – Zanedbávané tropické nemoci (NTDs) nepřiměřeně ovlivňují ženy a dívky. Schistosomiáza ženského genitálu (FGS) způsobuje ostrou bolest, krvácení a léze u více než 16 milionů žen a dívek v subsaharské Africe.

NTDs mají, kromě rozšířeného fyzického utrpení, dlouhodobý socioekonomický dopad na miliony žen a dívek. Ženy, které byly zjizveny či znetvořeny chorobami jako je FGS a lymfatická filarióza jsou často stigmatizovány až do bodu, kdy nejsou schopny s vdát či kdy jsou opuštěny svými manželi. A i když znetvoření či společenské stigma nejsou smrtelným stavem, mohou způsobit či zhoršit psychologické poruchy a omezují příležitosti, které ženy a dívky mají.

Od roku 2000 bylo darováno dost léčiv na pět miliard preventivních léčeb proti NTDs. A mnoho lidí nyní vnímá, že kontrola a následně vymýcení NTDs bude klíčové pro dosažení Udržitelných rozvojových cílů (SDGs), které se věnují rozmanitým oblastem jako je výživa, vzdělávání, zdraví, voda, hygienická zařízení a ekonomický růst. Vzhledem k tomu, že jsou SDGs založeny na principu “nikoho nevynechat,“ tak nemohou být považovány za úspěšné, dokud nejsou splněny všude a u všech – včetně žen a dětí.

Zejména SDG 5 nabádá svět k “dosažení genderové rovnosti posílení práv žen a dívek“ do roku 2030. Genderová rovnost platí pro obě pohlaví, ale speciální pozornost vyžaduje zlepšení podmínek pro ženy a dívky. V Africe jsou ženy mnohdy zbaveny volebního práva, přestože tvoří více než polovinu populace celého kontinentu. K zajištění toho, aby jejich hlas nebyl zapomenut, potřebujeme zlepšit naše chápání toho, jak fungují vztahy mezi pohlavími a řešit tuto sociální dynamiku přímo.

Jelikož ženy a dívky v jejich plodném věku neúměrně trpí zdravotními a sociálními účinky NTDs, je kriticky důležité jejich zahrnutí do jakékoliv plošné zdravotně-politické intervence, která bude navržena. A kromě toho, že se z žen stane jádro programů zaměřených na NTDs, bychom měli také vzít na vědomí, že budou hrát klíčovou roli v postupu udržitelné rozvojové agendy.

Potřebujeme posílit postavení žen a dívek, abychom tak podporovali a vedli sociálně-mobilizační snahy v Africe. Ženy jsou prvořadými partnery pro zastánce veřejného zdravotnictví, kteří se snaží zpřístupnit základní léčiva pro celý kontinent. Ženy navíc mohou pomoci kontrolovat přenašeče NTDs u zdroje a to tím, že zajistí, aby všichni členové jejich komunity dodržovali programy distribuce a léčby proti NTDs.

Pokračující snahy o kontrolu a vymýcení NTDs v Africe učinily určitý pokrok. Nastala ale čas na vytvoření inovativnějších politických nástrojů. Nutně potřebujeme integrovaný, meziprogramový a mezisektorový přístup, který bude řešit sociální, ekonomickou a etiologickou dynamiku NTDs. A budeme potřebovat plnou účast těch nejzranitelnějších komunit. Bez toho nemůže uspět žádný program zamířený na celkové vymýcení NTDs.

Tento rok značí páté výročí Návodu Světové zdravotnické organizace na vymýcení NTDs a Londýnské deklarace o zanedbávaných tropických nemocech. Je povzbuzující vidět, že mezinárodní společenství uznává nejen nepřiměřené břemeno, které NTDs představují pro ženy, ale také nepostradatelnou roli, kterou ženy hrají v kontrole a vymýcení těchto chorob.

Nyní, kdy se objevuje stále rostoucí mezinárodní partnerství, máme jedinečnou příležitost vymýtit tyto oslabující choroby jednou pro vždy. V roce 2016 spustila regionální kancelář WHO pro Afriku Rozšířený speciální projekt pro odstranění zanedbávaných tropických nemocí (ESPEN), který poskytuje africkým zemím technickou asistenci a fundraisingové nástroje k boji s pěti NTDs kterým lze předejít preventivní chemoterapií: onchocerciáza, lymfatická filarióza, schistosomiáza, helmintiáza a trachom.

ESPEN snaha přivést dohromady vlády, globální komunitu veřejného zdraví a další angažované subjekty. Naším cílem je posílení partnerství, která jsou designovány přímo pro vymýcení NTDs. V tomto ohledu podporuje ESPEN aktivně anti-NTD programy na národní úrovni, které byly založeny s cílem přerušit cyklus chudoby, který NTDs způsobují a udržují.

S tím, jak WHO pracuje na splnění SDGs, budeme pokračovat v podpoře participativních přístupů, které zahrnují nejzranitelnější skupiny obyvatelstva – zejména ženy a dívky – v boji proti chorobám. Konec konců, jediná cesta, jak zajistit dlouhodobý úspěch, je posílit ty, kdo jsou nejvíce postiženi.