0

Porodní asistentky dávají život

TORONTO – Několik uplynulých dekád přineslo neuvěřitelný pokrok u zdravotního stavu žen a dětí. Dětských úmrtí, jimž lze předejít, ubylo od roku 1990 o 50 % a mateřská úmrtnost se snížila o 45 %. V důsledku příčin, jimž lze předcházet, však stále umírá příliš mnoho matek a novorozenců. Mnohé z těchto životů by při dostupnosti kvalifikovaných porodních asistentek bylo možné zachránit.

Rok co rok zemře v průměru milion dětí během prvního dne života, víc než milion dětí se narodí mrtvých a víc než 300 000 matek zemře během těhotenství a porodu – takový počet obětí na životech převyšuje celou populaci Namibie. Většině z těchto úmrtí – přesně 56 % – lze předejít.

Kdyby byla všem ženám během těhotenství a porodu dostupná porodní asistentka nebo asistent, nemluvě o zařízeních vybavených k zajištění základní pohotovostní péče, každý rok by bylo možné zachránit milion životů. Přesto vlády a společnosti po celém světě porodnictví nadále chronicky zanedbávají a nedostatečně financují.

Porodní asistentky jsou přítomností u porodu v ideálním postavení zachraňovat během porodů životy matek a dětí. Porodní asistentka s náležitými dovednostmi a průpravou dokáže zajistit 87 % nezbytné zdravotní péče potřebné během těhotenství a následného porodu. Navíc péče, kterou poskytují, je napříč zdravotnickými prostředími kvalitní a komplexní. Ať jste americká miliardářka nebo drobná rolnice v Tanzanii, kvalifikovaná porodní asistentka vám dokáže poskytnout odbornou podporu jako žádný jiný zdravotnický profesionál.

Služby porodních asistentek dalece přesahují těhotenství a porod a zahrnují nezbytnou osvětu, sledování zdravotního stavu a základní péči o děti, dospívající a matky během celého života. Porodní asistentky jsou také v první linii v boji proti chorobám. Poskytují informace o reprodukčním zdraví, které mohou pomoci zastavit šíření HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí, a o hygieně a zdravých životních stylech; rovněž jsou často těmi, kdo zajišťuje a kontroluje vakcinaci a imunizaci nastávajících matek, novorozenců a malých dětí.

Porodním asistentkám navíc jejich integrovaný terénní přístup pomáhá překlenovat propast mezi odlehlými venkovskými zdravotnickými středisky a komunitami, jimž slouží. Díky své jedinečné průpravě a nasazení v terénu jsou porodní asistentky často pilířem, o nějž se opírá všeobecná dostupnost zdravotní péče.

Vzhledem k tomu, že porodní asistentky jsou tak praktickým a finančně dostupným řešením mnoha problémů se zdravotním stavem matek a komunit, je s podivem, že světoví lídři, kteří prohlašují, že stojí za bezpečím žen a dětí, neposkytují činnosti porodních asistentek víc politické podpory. Nejedná se přitom jen o problém v zemích s nízkými a středními příjmy. S náborem a financováním dostatku porodních asistentek, které by uspokojily poptávku, zápasí i země s vysokými příjmy jako Kanada.

To se musí změnit. Celosvětově je potřeba o 350 000 porodních asistentek víc, abychom překlenuli mezeru mezi těmi, kdo ke zdravotní péči mají a kdo nemají přístup. Z fiskálního pohledu je činnost porodních asistentek mimořádně nákladově efektivním způsobem jak dosáhnout cíle. Politiky a financování na podporu vzdělávání, průpravy a regulace porodních asistentek mohou přinést až šestnáctinásobnou návratnost investic, protože když jsou u těhotenství a porodů přítomny porodní asistentky, klesá pravděpodobnost, že matky budou vyžadovat nákladné naléhavé zásahy jako císařský řez.

Skutečnost, že vlády a organizace občanské společnosti věnují porodním asistentkám tak málo pozornosti, je překvapením stejně jako zklamáním. Všechny vlády, které si cení svých občanů a všichni občané, kteří si váží své rodiny, by měli stát na straně politik, které tuto oblast zdravotní péče rozšiřují. S náležitými prostředky budou porodní asistentky zachraňovat životy před porodem, během porodu i po něm a obecně se zlepší výsledky zdravotnictví.

Ve snaze obrátit víc pozornosti k jedinečné úloze porodních asistentek se Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) tento týden schází v kanadském Torontu na svém 31. trienálním kongresu. ICM se už téměř 100 let zastává žen podporou porodních asistentek, které je chrání.

Nemůžeme spočinout, dokud se nevypořádáme s miliony životů, které každoročně ztrácíme během těhotenství, porodů a raného života. Žádáme proto vlády a dárce po celém světě, aby činnosti porodních asistentek věnovali pozornost, jakou si zaslouží jako řešení globálního zdravotního problému založené na zdravém rozumu.

Světoví lídři se musí postavit za ty, kdo podporují ženy a děti v době, kdy jsou nejzranitelnější. Je načase poskytnout jim zdroje, které k dalšímu provádění své nezbytné práce potřebují. Vždyť porodní asistentky nejen rodí děti, ale dávají život.

Z angličtiny přeložil David Daduč