1

Příslib bankovních fúzí

BARCELONA – Na bankovnictví dolehly těžké časy. Kombinace vytrvale nízkých úrokových sazeb, stoupající nákladnosti plnění regulatorních nároků a vzestupu nových konkurentů využívajících finančních technologií vede, zejména v Evropě, k přebytečné kapacitě a nízké ziskovosti – a k silnému pokušení využívat fúzí.

Na nesnadném trhu dávají fúze smysl – umožňují bankám snižovat náklady, sdílet platformy informačních technologií a upevňovat tržní sílu, čímž zmírňují tlak na marže a obnovují kapitál. A banky to vědí. Povšimněme si nedávných jednání o fúzi mezi Deutsche Bank a Commerzbank, které v obou případech čelí obrovským poklesům tržní kapitalizace.

ttp protests

Free Trade in Chains

Chatham House’s Paola Subacchi examines the causes and consequences of today’s anti-globalization backlash, guided by insights from Stephen Roach, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, and other Project Syndicate commentators.

Možná se tedy blíží vlna fúzí. Otázkou je, jestli takový přístup skutečně může vyřešit problémy bank a prospět společnosti.

Ovšemže fúze a akvizice nejsou vždy otázkou toho, jak se dostat z obtíží. Ostatně aktivit v oblasti fúzí a akvizic přibývalo co do počtu i rozsahu transakcí už před globální finanční krizí roku 2008, včetně přeshraničních aktivit uvnitř eurozóny i mimo ni. Po vrcholu v roce 2007 tato aktivita opadla, neboť se do popředí dostala domácí restrukturalizace, především v zemích jako Řecko a Španělsko, které musely zavést náročné korekční programy.

Nadto se přístup založený na fúzích a akvizicích ne vždy osvědčí. V říjnu 2007 konsorcium tvořené Royal Bank of Scotland, Fortis a Banco Santander nabylo ABN AMRO – dodnes světově největší převzetí banky. RBS a Fortis se krátce nato zhroutily a bylo nutné je zachránit.

Nicméně dohledové orgány při záchranách bank v nesnázích upřednostňují fúze. Orgány dozorující hospodářskou soutěž jsou zpravidla zdráhavější, neboť si uvědomují nebezpečí, že rozsáhlé fúze mohou konsolidovat tržní struktury narušující konkurenční soupeření a vytvářet banky, u nichž bude ještě silněji platit, že jsou „příliš velké na krach,“ takže by mohly v budoucnu vyvolávat finanční nestabilitu. Jsou však často přehlasovány nebo přitlačeny ke svolnosti. Ministerstvo spravedlnosti USA krátce po finanční krizi roku 2008 souhlasilo mimo jiné s fúzí Wells Fargo a Wachovia a názor britského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u fúze HBOS a Lloyds přebil ministr.

Ochrana hospodářské soutěže není v souvislosti s fúzemi jediným zdrojem pnutí mezi úřady. Dochází rovněž ke třenicím mezi dohledovými orgány na národní úrovni, které upřednostňují domácí fúze, a na úrovni nadnárodní, které preferují přeshraniční fúze v oblasti své působnosti (v případě Evropské centrální banky v eurozóně). Přínosy přeshraniční konsolidace spočívají v tom, že se tržní síla rozředí na větším trhu a dochází k větší diverzifikaci, jdou však na úkor slabších nákladových synergií.

Z pohledu bank mohou být přeshraniční fúze potenciálně lepší možností, jestliže k nim dochází v rámci jednotného dohledového rámce. Můžou tak těžit ze společného dohledu a řešení potíží. Nový dohledový rámec eurozóny, dozorovaný ECB a vybavený společným rezolučním orgánem, tuto úvahu o výhodách přeshraničních fúzí reflektuje.

Evropa však u takových fúzí zaostává, v důsledku obecnějšího nedostatku finanční integrace. Na domácích trzích v Evropské unii jsou dominantními hráči zpravidla vlastní banky členské země – třeba BNP Paribas ve Francii či UniCredit v Itálii. Naproti tomu ve Spojených státech jednotlivé velké banky – například Bank of America, JPMorgan Chase a Wells Fargo – zpravidla dominují velkému počtu různých států.

Americké banky mají víc prostoru k diverzifikaci. Evropské banky – které musí při realizaci přeshraničních fúzí zvládat obrovské kulturní, jazykové a právní odlišnosti – to mají mnohem těžší, zejména proto, že mnohé z nich také potřebují drasticky osekávat přebytečné kapacity. V blízké době je proto pravděpodobnější, že evropské banky budou uskutečňovat domácí – nebo nanejvýš regionální – konsolidaci.

Obzvlášť komplikovaná je situace pro Spojené království, které si v červnu odhlasovalo „brexit“ z EU. Británii dlouho prospívala otevřená politika akvizic uskutečněných zahraničními bankami; ta například umožnila nabídku španělské Santander Group na odkup britské Abbey National v roce 2001.

Brexit však zřejmě dohled nad bankami se sídlem v Británii přesune mimo rámec EU, což zvýší nákladnost přeshraničních obchodů a znamená újmu pro britské spotřebitele. Až utrpí konkurenční schopnost britského bankovního sektoru, mohlo by zesílit pokušení vrátit se k oné laskavé regulaci, která stála na počátku samotné krize.

Co se týče ostatních evropských bank, právě teď možná nastal čas uvažovat o možnosti fúze. Fúze nejsou všelék, ale mohly by pomoci poměrně rychle zmírnit vážné problémy – třebaže v dlouhodobém výhledu by se i tak banky musely vypořádat s dědictvím těžkopádných a ztuhlých struktur a znovu si budovat reputaci, se silným zaměřením na služby spotřebitelům a férové podnikání.

Zároveň platí, že má-li se strategie fúzí osvědčit ve prospěch společnosti, je nezbytné zachovat konkurenční soupeření. Pokud pouze porostou zavedení účastníci trhu, čímž budou blokovat vstup nových konkurentů na trh, budou se nakonec potýkat s plněním programů dotěrné regulace a vysokými kapitálovými požadavky. Nováčci na trhu by byli pružnější, a dokázali by tedy zákazníkům nabízet nové, přitažlivější obchody.

Dohled nad bankami a ochrana hospodářské soutěže musejí právě proto spolupracovat v tandemu, aby zajistily rovné hřiště. Na jednu stranu musí regulace platit pro všechny firmy vykonávající bankovní funkce, včetně nových ústavů zaměřených na finanční technologie. Na druhou stranu je třeba skoncovat s implicitními subvencemi bank příliš velkých na krach.

11,282 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Bankovní fúze slibují mnoho, zejména v Evropě. K realizaci jejich potenciálu bude nutná vhodná směs politik, zaměřených na ochranu spotřebitelů a férovou hospodářskou soutěž. Přičinit se budou muset evropské banky a bankovní orgány.

Z angličtiny přeložil David Daduč