0

Jak vytvořit trh pro vědecký výzkum

Vědecké pokroky jsou základní příčinou pokroku ekonomického, ale řada států jako by přesto mnohdy doufala, že se sveze na zádech objevů učiněných ve vědecky vyspělejších zemích. V raných fázích rozvoje je to nejpraktičtější a nejúčinnější strategie. Pro dosažení pokročilých stadií hospodářského růstu však země potřebuje domácí vědecký výzkum.

Každá vláda se snaží povzbudit vědecký výzkum prostřednictvím vzdělávání ve vědě. Vzdělání samo o sobě je zde však použitelné pouze do určité míry. Věda je koneckonců jistou formou podnikání, které vyžaduje důmyslnou organizaci zdrojů i zaměstnanců, odvážný přístup a ochotu podstupovat rizika za možnost velké odměny.

Za normálních okolností podporuje podnikatelské úsilí trh. Pokud by takový trh existoval i v případě vědy, zakládali by vědci podniky podobné běžným obchodním firmám, mezi nimiž by dosahovaly úspěchu ty nejlepší, zatímco ostatním by se nevedlo. Problém je, že základní vědecký výzkum je z větší části veřejným statkem, který nelze odepřít těm, již ho využívají, a který proniká do organismu vědeckého know-how netušenými způsoby.

Pokud zde však neexistuje trh, který by neosobně hodnotil a odměňoval výkony na poli vědy, jak lze vydělit a odměnit dobré vědecké projekty bez obrovských ztrát, které často doprovázejí netržní byrokratická řešení problémů spojených s obhospodařováním veřejných statků?