24

Het vleugellam maken van de 'vulture funds'

NEW YORK – Temidden van het huidige debat tussen Argentinië en de 'vulture funds' die de staatsobligaties van het land in handen hebben tekent zich een brede consensus af over de noodzaak van 'sovereign-debt restructuring mechanisms' (SDRMs, mechanismen ter herstructurering van de staatsschuld). Als die er niet komen zal de uitspraak van de Amerikaanse federale rechter Thomas P. Griesa dat Argentinië de fondsen volledig schadeloos moet stellen (nadat 93% van de andere obligatiehouders akkoord zijn gegaan met een schuldsanering) opportunistische beleggers de vrije teugel geven om toekomstige schuldsaneringen te saboteren.

Onlangs heeft de International Capital Market Association (ICMA, de vereniging van de internationale kapitaalmarkten) nieuwe voorwaarden aanbevolen voor staatsobligaties. Hoewel het voorstel van de ICMA de honderden miljarden aan obligaties die onder de oude voorwaarden zijn uitgeschreven ongemoeid laat, komt het er in feite op neer dat Griesa's interpretatie verkeerd is en erkent het dat het overeind houden van de uitspraak een schuldsanering onmogelijk zal maken.

De door de ICMA voorgestelde contractuele termen verhelderen de pari passu clausule die ten grondslag ligt aan de ondoordachte uitspraak van Griesa. De bedoeling van die clausule – een standaardcomponent van staatsobligatiecontracten – was dat het uitgevende land identieke obligatiehouders gelijk zou behandelen. Maar het is altijd zo geweest dat bepaalde crediteuren – bijvoorbeeld het Internationale Monetaire Fonds – anders worden behandeld.

Griesa leek de algemene uitleg van de clausule niet te begrijpen. Nadat Argentinië in 2001 zijn aflossingsverplichtingen niet meer kon nakomen, hadden de 'vulture funds' de betreffende obligaties op de secundaire markt gekocht voor een fractie van hun nominale waarde, om vervolgens voor de rechter volledige aflossing te eisen. Volgens de uitleg van Griesa van pari passu moest Argentinië, als het de rente betaalde dat het land de crediteuren verschuldigd was die de schuldsanering hadden geaccepteerd, de fondsen volledig schadeloos stellen – inclusief alle vervallen rentetermijnen en de hoofdsom.