0

Demoliční tlaky

BRUSEL – Analýz toho, co se během posledních 18 měsíců na světových kapitálových trzích pokazilo, zdaleka není nedostatek. Je zřejmé, že na vině není jeden konkrétní faktor, ale spletitý komplex vztahů, interakcí, událostí a opomenutí na straně mnoha různých aktérů.

Jsem například přesvědčen, že celá léta docházelo k�přílišnému „uchvacování regulace“ stranou nabídky na trzích s�finančními službami, charakteristickou dobře organizovanými a mocnými lobbisty. Naproti tomu strana poptávky se angažovala příliš málo. To je nerovnováha, již zákonodárci musí mnohem více vést v�patrnosti.

Druhým problémem regulátorů, kontrolních orgánů, ba i ratingových agentur zaměřených na úvěry byl nedostatek zdrojů. Když trhy investičního bankovnictví vzkvétaly – a soukromý sektor snadno odsál nejtalentovanější síly –, pro regulátory a kontrolory bylo těžké získat rozpočtové prostředky k�udržení kroku s�inovacemi a uhlídání trhů. V�budoucnu bude nezbytné, aby vlády vyčlenily potřebné zdroje a zajistily tak důraznější dohled nad řízením rizik ve finančních ústavech.

Kapitálové trhy musejí přímo v�praxi podléhat mnohem podrobnějším a častějším kontrolním inspekcím. V�Evropě je nezbytné zavést mechanismy krizového řízení, které se vypořádají s�jejich hluboce integrovanou podstatou, neboť 80% evropských bankovních aktiv je ve vlastnictví přeshraničních bankovních skupin.