1

Jak dohnat indické technologické zpoždění

MUMBAÍ – Je pozoruhodnou ironií, že Indie, která v oblasti informačních technologií přináší řešení mnoha nejzašmodrchanějších problémů, s nimiž se potýkají největší firmy světa, těží z technologického pokroku jen málo. Naštěstí pro indické občany se to ministerský předseda Naréndra Módí chystá změnit.

Mezi Indií a jejím protějškem v rozvíjející se Asii, Čínou, je výrazný rozdíl. Zatímco Čína vytvořila největší online bazar na světě a stala se lídrem v oblasti obnovitelné energie, Indie teprve začíná objevovat potenciál elektronického obchodování, informační technologie jsou stále mimo dosah milionů malých a středních podniků a většina občanů zůstává od digitální ekonomiky odstřižena.

Aby se Indie dostala do pohybu, Módího vláda v srpnu ohlásila národní digitální iniciativu: 1,13 bilionu rupií (19 miliard dolarů) investic s cílem zavést širokopásmové spoje do 250 tisíc vesnic, zajistit všeobecnou mobilní dostupnost, rozšířit online služby vlády a zajistit poskytování rozličných základních služeb přes internet. Netřeba říkat, že to významně napomůže k naplnění tužeb Indie po elektronizaci veřejné správy.

Technologické trendy Módího zacílení pomáhají. Prudký pokles cen a nárůst výkonových schopností celé škály digitálních technologií – mobilního internetu, obláčkových aplikací a expertních systémů – zřetelně v současné dekádě umožňují jejich zavedení ve velkém měřítku, a to i v relativně chudé Indii.

Tyto digitální technologie – společně s pokroky v genomice (podporující zemědělské a lékařské novátorství) a nekonvenční energetice (využívající vítr, slunce a břidlicovou ropu a plyn) – umožní finanční inkluzi stamilionů Indů a možná také nově vymezí způsoby poskytování služeb, jako je vzdělávání, distribuce potravin a zdravotnictví. Výzkum McKinsey Global Institute ukazuje, že do roku 2025 budou tyto faktory pravděpodobně k ročnímu státnímu důchodu Indie přispívat přinejmenším 550 miliardami dolarů – a možná až bilionem dolarů.

Přínosy by byly rozloženy do celé škály sektorů, včetně některých, kde se dosud technologie prosadily jen v malé míře. Stávající aplikace v zemědělství, zdravotnictví, školství a infrastruktuře mohou v úhrnu k ročnímu HDP přispět 160-280 miliardami dolarů – a především posílit postavení obyčejných Indů.

Inovace ve vzdělávání – například adaptivní učení a vyučování na dálku – by mohly dát zhruba 24 milionům pracujících možnost docházet do školy víc let a najít si lépe placené zaměstnání. Mobilní finanční služby by 300 milionům Indů zajistily přístup do finanční soustavy a umožnily jim vytvořit si určité prostředky. Precizní zemědělství – využívající geografických informačních systémů a dat k řízení výsadby, zavlažování a dalších činností – může 90 milionům zemědělců pomoci zvýšit produkci a snížit ztráty po žních; nadto jejich příjmy může pozvednout přístup k aktuálním tržním datům.

Zhruba 400 milionů Indů v chudých oblastech navíc může získat přístup k lepší zdravotní péči v polních klinikách, kde zdravotníci dokážou rozpoznat a léčit některé neduhy pomocí nízkonákladových diagnostických nástrojů, expertního softwaru a online odkazů na lékaře. Konečně digitalizací služeb veřejné správy, například programů distribuce potravin pro chudé, by se Indie mohla zbavit úniků, jimiž se podle našich odhadů polovina potravin odklání od určených příjemců.

Aby Indie čerpala z celého potenciálu těchto technologií, bude muset odstranit překážky jejich zavádění. Index internetových bariér od McKinsey, složený z 25 zemí, klasifikuje Indii jako součást skupiny (společně s Egyptem, Indonésií, Thajskem a Filipínami), již charakterizují středně velké až vysoké překážky ve čtyřech klíčových oblastech: infrastruktura, cenová dostupnost, pobídka a kapacity.

Přes nízké ceny zařízení a datových tarifů oproti zbytku světa zůstává internet v Indii mimo dosah téměř miliardy lidí. Nedostatečné navíc zůstává pokrytí a související infrastruktura, zejména ve venkovských oblastech. A přestože ve městech je počítačově gramotných 48 % Indů, na venkově umí počítač efektivně využít jen 14 % Indů.

Tvůrci indických politik by měli spolupracovat s technologickým odvětvím v zemi a dalšími aktéry soukromého sektoru na realizaci opatření, která by umožnila rozšíření technologií. Patří k nim pokračující investice do páteřních širokopásmových sítí, zavádění standardů interoperability a vytváření živného prostředí pro nízkonákladová zařízení.

Aby úřady napomohly růstu v oblasti poskytování internetových služeb, musí také řešit obecnější překážky podnikání, například těžkopádné indické postupy při zakládání nových firem. Jak navíc zřetelně ukazují zkušenosti z indického sektoru mobilních telefonů, zvětšování měřítka až k masivnímu dosahu vyžaduje nejen inovace startupů, ale také regulatorní prostředí postavené na liberálním přístupu k cenám, výrobě a distribuci.

K zachování přínosů rozšiřování a zdokonalování technologií bude zapotřebí investic a korekcí, jež budou kompenzovat jejich rušivé účinky. Kupříkladu automatizace práce se znalostmi – software a systémy schopné čím dál lépe provádět lidské úkony vyžadující úsudek – by do roku 2025 mohla postihnout 19-29 milionů pracovních míst. Technologie ovšem mohou vytvořit nová – snad lepší – místa, která ta ztracená nahradí, avšak jedině pokud indická vzdělávací a rekvalifikační soustava náležitě připraví pracující.

Při uvážlivém plánování, produktivní spolupráci mezi veřejnými a soukromými institucemi a kvalifikované realizaci dokáže indická vláda připravit cestu pro technologický rozvoj. Sociální a ekonomické přínosy úspěšné strategie mají zásadní význam.

Z angličtiny přeložil David Daduč