6

Een vrij en gelijkwaardig leven

MADRID – In de kwart eeuw die verstreken is sinds het verschijnen van het eerste Human Development Report heeft de wereld opzienbarende stappen genomen in het verminderen van de armoede en het verbeteren van gezondheid, onderwijs, en levensomstandigheden van honderden miljoenen mensen. En toch, hoe indrukwekkend deze vooruitgang ook moge zijn, is deze niet gelijk verdeeld geweest. Zowel tussen landen onderling als binnen landen zelf blijven er diepe onevenredigheden bestaan in de menselijke ontwikkeling.

Neem kindersterfte. In IJsland sterven van iedere 1000 levendgeborenen twee kinderen in hun eerste levensjaar. In Mozambique is dit 120 op 1000. Overeenkomstig maken kinderen in Bolivia die geboren worden bij een moeder die geen onderwijs heeft genoten twee maal zo veel kans om binnen een jaar te sterven als baby’s van moeders die tenminste middelbare school hebben. En deze onevenredigheden echoën iemands hele leven door. Een kind van vijf dat is geboren in Midden-Amerika in een huishouden met een laag inkomen is gemiddeld zes centimeter korter dan een kind dat in een gezin met een hoog inkomen geboren wordt.

Dit soort verschillen hebben om een scala aan redenen voet aan de grond gekregen. Hieronder zijn ‘verticale ongelijkheden,’ zoals een asymmetrische inkomensverdeling, zowel als ‘horizontale ongelijkheden,’ zoals die bestaan binnen groepen vanwege factoren als ras, sekse, en etniciteit, en die zich vormen tussen gemeenschappen door residentiële segregatie.

Veel mensen hebben met meerdere, simultane vormen van discriminatie te maken, en het niveau van exclusie waaronder ze lijden is een resultaat van de interactie tussen deze vormen. Een combinatie van verticale en horizontale ongelijkheden kan extreme uitsluiting en marginalisering tot gevolg hebben, die vervolgens de intergenerationele armoede en ongelijkheid doen voortduren.

Gelukkig is de wereld zich steeds bewuster geworden van de schadelijke effecten van armoede op democratie, economische groei, vrede, recht, en menselijke ontwikkeling. Het is ook duidelijk geworden dat ongelijkheid de sociale cohesie erodeert en het risico op geweld en instabiliteit verhoogt. Uiteindelijk zijn economisch en sociaal beleid twee kanten van dezelfde medaille.

Naast het morele argument om ongelijkheid te verminderen is er ook een economisch argument. Als de ongelijkheid groter blijft worden zal er een grotere groei nodig zijn om extreme armoede uit te roeien dan wanneer de economische winsten gelijker verdeeld zouden worden.

Hoge niveaus van ongelijkheid zijn ook gecorreleerd aan de mogelijkheid van politieke inname door elites die hun belangen verdedigen door egalitaire hervormingen te blokkeren. Het probleem met ongelijkheid is niet alleen dat die het najagen van collectieve doelen en het algemeen belang belemmert; het richt ook structurele barrières voor ontwikkeling op, zoals bijvoorbeeld door povere of regressieve belastingheffing en onderinvesteren in onderwijs, gezondheid, of infrastructuur.

Groei alleen kan geen gelijke toegang tot publieke goederen en services van hoge kwaliteit garanderen; er is doelgericht beleid vereist. De recente geschiedenis in Zuid-Amerika, de meest ongelijke regio ter wereld, biedt een goed voorbeeld van wat er mogelijk is wanneer dit soort beleid word doorgevoerd. De regio heeft gedurende de eerste tien jaar van deze eeuw qua sociale inclusie aanzienlijke winsten geboekt, door een combinatie van economisch dynamisme en een bestendig politiek engagement om armoede en ongelijkheid als onderling afhankelijke problemen te bestrijden.

Dankzij deze inspanningen is Zuid-Amerika de enige regio ter wereld die het gelukt is om zowel armoede als ongelijkheid te reduceren, terwijl de economie bleef groeien. Meer dan 80 miljoen mensen hebben de middenklasse bereikt, die voor het eerst de armen heeft gepasseerd als het grootste segment van de bevolking van de regio

Zeker, sommigen hebben betoogd dat dit mogelijk gemaakt werd door gunstige externe omstandigheden, waaronder hoge grondstoffenprijzen die de economische expansie ondersteunden. Bewijs van het LAC Equity Lab van de Wereldbank echter bevestigt dat groei de sociale winst in Zuid-Amerika maar gedeeltelijk verklaart; de rest kwam voort uit herverdeling door sociale uitgaven.

Sterker nog, dit progressieve beleid stond aan de basis van de economische expansie; een nieuwe generatie beter opgeleide werknemers betrad de beroepsbevolking, verdiende hogere lonen en plukte de vruchten van de sociale uitgaven. De grootste loonstijgingen vonden plaats in de laagste inkomensregionen.

Nu Zuid-Amerika in een periode van tragere economische groei terecht is gekomen worden deze prestaties getest. Regeringen hebben minder financiële ruimte en de private sector is minder in staat om banen te creëren. Inspanningen om de armoede en ongelijkheid terug te dringen lopen het gevaar tot stilstand te komen, of zelfs hun zwaarbevochten rendementen te verliezen. De beleidsmakers in de regio zullen hard moeten werken om de progressie van de menselijke ontwikkeling op de lange termijn te waarborgen.

Het belang van het afrekenen met ongelijkheid is verankerd in de idealen van de Franse Revolutie, de woorden van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, en in de doelstellingen gezet door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze missie staat aan de basis van het vormgeven van een wereld die niet alleen eerlijk is, maar ook vreedzaam, welvarend, en duurzaam. Wanneer, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het stelt, ‘alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren worden,’ zouden we dan niet allen in staat moeten zijn om ook zo verder te leven?

Vertaling Melle Trap