6

Žít svobodně a v rovnosti

MADRID – Čtvrt století od publikace prvního Human Development Report v roce 1990, učinil svět obrovský pokrok ve snižování chudoby a zlepšování zdraví, vzdělání a životních podmínek pro stovky milionů lidí. Ale navzdory tomu, jak působivé mohou tyto výsledky být, nebyl jejich efekt rozšířen stejnoměrně. Jak mezi zeměmi, tak v rámci zemí zůstávají v lidském rozvoji obrovské rozdíly.

Vezměme si dětskou úmrtnost. Na Islandu připadnou na 1000 novorozených dětí dvě úmrtí během prvního roku života. V Mosambiku je toto číslo 120. Obdobný příklad je v Bolívii, kde mají děti narozené matkám bez vzdělání dvakrát větší pravděpodobnost, že zemřou během prvního roku života, než děti narozené matkám s alespoň sekundárním vzděláním. A tyto rozdíly pokračují napříč životem osoby. Pětileté dítě narozené do nízkopříjmové domácnosti ve střední Americe je v průměru o šest centimetrů menší, než dítě narozené do domácnosti s vysokými příjmy.

Takové rozdíly ve společnosti zakořenily z mnoha důvodů. Patří mezi ně “vertikální nerovnosti“ jako jsou nerovná distribuce příjmů, stejně jako “horizontální nerovnosti,“ které existují ve skupinách kvůli faktorům jako je rasa, pohlaví a etnicita, a také ty, které se vytvářejí ve společenstvích díky rezidenční segregaci.

Mnoho lidí čelí rozdílným, simultánním formám diskriminace a stupeň jejich vyloučení je výsledkem interakce těchto diskriminací. Kombinace vertikálních a horizontálních nerovností může vyvolat extrémní vyloučení a marginalizaci, což obratem vytváří mezigenerační chudobu a nerovnost.

Naštěstí si je svět více a více vědom zhoubného efektu nerovnosti na demokracii, ekonomický růst, mír, spravedlnost a lidský rozvoj. Je však zřejmé, že nerovnost narušuje společenskou soudržnost a zvyšuje riziko násilí a nestability. Nakonec jsou ekonomická a sociální politika dvě strany stejné mince.

Kromě morálního argumentu ke snížení nerovnosti tu je ještě ekonomický argument. Pokud bude nerovnost nadále růst, bude k vymýcení extrémní chudoby zapotřebí vyšší růst, než by byl v případě, kdy by byly ekonomické zisky rovnoměrněji distribuovány.

Vysoká úroveň nerovnosti je také ve vzájemném vztahu s možností politického podchycení elitami, které brání své zájmy tím, že blokují rovnostářské reformy. Problém s nerovností není pouze ten, že blokuje sledování kolektivních cílů a společného dobra, ale také ten, že například staví strukturální bariéry rozvoji, a to prostřednictvím nedostačující, nebo regresivní daně a nedostačujících investic do vzdělání, zdraví či infrastruktury.

Samotný růst nezaručí rovnoměrný přístup k veřejnému zboží a službám; je zde zapotřebí promyšlených opatření. Nedávná historie v Latinské Americe, regionu s největší nerovností na světě, nám poskytuje dobrý příklad toho, čeho je možné dosáhnout v případě, že se taková opatření zavedou. Region dosáhl během první dekády tohoto století významných zisků na poli společenského začlenění a to prostřednictvím kombinace ekonomické dynamiky a udržitelných politických závazků k boji proti chudobě a nerovnosti jakožto k vzájemně provázaným problémům.

Díky těmto snahám je Latinská Amerika jediný region na světě, který dokázal snížit chudobu a nerovnost a zároveň kontinuálně ekonomicky růst. Více než 80 milionů lidí se dostalo do střední třídy, která tak poprvé překonala chudé jako největší segment populace tohoto regionu.

Jistě, někdo argumentuje tím, že se to podařilo díky příznivým vnějším podmínkám, včetně vysokých cen komodit, které tak podpořily ekonomickou expanzi. Nicméně důkazy z LAC Equity Lab Světové banky potvrzují, že růst vysvětluje pouze část ze sociálních zisků v Latinské Americe; zbytek je díky přerozdělování sociálních výdajů.

Progresivní politiky byly opravdu v srdci samotné ekonomické expanze; nové generace lépe vzdělaných pracovníků vstoupila na trh práce, vydělávala vyšší platy a sklízela zisky ze sociálních výdajů. Největší nárůst mezd se odehrál v nejnižších platových kolonkách.

Nyní, kdy Latinská Amerika vstoupila do období nižšího ekonomického růstu, projdou tyto výsledky testem. Vlády mají méně fiskálního prostoru a privátní sektor méně schopen vytvářet pracovní pozice. Je riziko, že se snahy o snížení chudoby a nerovnosti zablokují, nebo že se dokonce ztratí těžce získané úspěchy. Politici v regionu budou muset na udržení pokroku dlouhodobého lidského rozvoje tvrdě pracovat.

Význam boje s nerovností je zakotven v ideálech Francouzské revoluce, slovech Deklarace nezávislosti Spojených států, a v cílech Udržitelných rozvojových cílů OSN. Klíčovou snahou je tvoření světa, který je nejen férový, ale také pokojný, prosperující a udržitelný. Pokud, jak říká Všeobecná deklarace lidských práv, se “všichni lidé rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv,“ neměli bychom být schopni tak i nadále žít?