A nurse holding a cyro vial containing the serum from an individual that will be sent for HIV testing Noel Celis/Getty Images

Právo na zdraví je univerzální

ŽENEVA – Během letošního Světového dne AIDS připadajícího na 1. prosinec bychom si měli připomenout 35 milionů lidí, kteří zemřeli na onemocnění spojená s AIDS, a také 76 milionů osob, jež se od počátku dokumentace nakazily virem HIV. A můžeme rovněž oslavit skutečnost, že téměř 21 milionů lidí žijících s HIV má dnes přístup k život zachraňující léčbě.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Stejně tak ovšem nesmíme ztratit ze zřetele, že více než 15,8 milionu nakažených na léčbu stále čeká a odhadem dalších 11 milionů ani netuší, že nějaký virus má. Během doby potřebné k přečtení tohoto komentáře se virem HIV nakazí další tři mladé ženy. Tato čísla představují neobhajitelnou nespravedlnost: milionům lidí je upíráno právo na zdraví.

Třetí cíl trvale udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDG3) řeší otázku zdraví. Jeho cílem je snížení počtu dopravních nehod, boj proti nenakažlivým onemocněním, skoncování s AIDS, tuberkulózou, malárií a opomíjenými tropickými nemocemi, zaručení všeobecného zdravotního pojištění a přístupu ke zdravotnickým službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a podstatné snížení počtu úmrtí následkem znečištění životního prostředí – to vše do roku 2030.

Ačkoliv se k tomuto cíli přihlásily země z celého světa, bezpočet lidí stále vdechuje nebezpečné koncentrace toxických částic a postrádá přístup k bezpečné vodě a odpovídajícím hygienickým zařízením. Až příliš mnoho vlád setrvale zaujímá liknavý přístup v ekologických a jiných regulačních otázkách, strká hlavu do písku ve vztahu k firmám profitujícím na prodeji nezdravých a návykových výrobků, a tím nechává na holičkách ty, které má chránit a jimž má sloužit.

Zdraví není dar ani akt dobročinnosti. Je to základní lidské právo zahrnující svobody i nároky. Všichni mohou svobodně rozhodovat o svém zdraví bez ohledu na to, kým jsou, kde žijí, čemu věří nebo jak si vydělávají na živobytí. A všichni mají nárok na dostupné a kvalitní zdravotnické služby a na svobodu před diskriminací a donucováním. Těšit se z práva na zdraví znamená, že ostatní respektují vaši fyzickou a duševní integritu a že máte možnost participovat na dění v komunitě a přispívat k němu.

Dnes vyzýváme vedoucí světové představitele, aby řešili nespravedlnost v oblasti zdraví všude tam, kde ji uvidí, a aby podnikali kroky k uznání, ochraně a podpoře práva na zdraví pro všechny. Ambiciózní SDG agenda pro rok 2030 poskytla nám všem příležitost utvářet politiku zaměřenou na formování a posilování „zdravého světoobčana“.

Kdo takovým občanem je? Je jím jednotlivec, který zná svá práva a dokáže vyjadřovat své obavy, pranýřovat nepravosti a volat k zodpovědnosti ty, kdo rozhodují. Je jím člověk, který se pouze neptá, ale přímo vyžaduje přístup k lékařům, léčbě či preventivní péči. Zdravý světoobčan je prvkem, jenž se stává součástí řešení.

Podpora zdravých světoobčanů bude vyžadovat pokrok nejméně ve třech politických oblastech: v popularizaci participace, v demokratizaci dat a v eliminaci diskriminace. Pokud jde o první oblast, musíme otevřít zdravotnické programy a politiky smysluplnému veřejnému angažmá. V 90. letech zavedlo hnutí za práva postižených nové heslo „Nic o nás bez nás“. Tuto mantru by měli přijmout za svou všichni zdraví světoobčané, a zejména zdravotničtí lídři.

Významnou překážkou v zajištění práva na zdraví pro všechny samozřejmě zůstává veřejná i soukromá korupce. V mnoha zemích světa je zdravotnictví jedním z nejzkorumpovanějších sektorů. Chceme-li tento problém vyřešit, musí mít zdraví světoobčané institucionální podporu i lepší nástroje k vymáhání svého práva na zdraví. Měli by začít vyžadovat další opatření k zajištění kvalitního vládnutí a transparentnosti, zlepšovat „právní“ gramotnost, financovat organizace občanské společnosti a posilovat právní mechanismy, díky nimž budou vlády volány k zodpovědnosti.

Druhou politickou oblast, kde je zapotřebí pokrok, představuje přístup k datům pro každou komunitu. V UNAIDS se řídíme pořekadlem: „Co se změří, to se udělá.“ Analýza dat se osvědčila jako jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti epidemii HIV, protože nám umožňuje zlepšovat povědomí, identifikovat zanedbávané skupiny lidí, řídit investice a koordinovat akci.

My, kdo pracujeme v oblasti globálního zdravotnictví, jsme vždy uměli odhadovat úmrtnost a nemocnost. Nyní však přišel čas zaměřit se na pozadí epidemiologických fakt. Zaručení práva na zdraví bude vyžadovat, abychom navíc monitorovali důsledky diskriminace a stigmatizace, ale i zákony a environmentální faktory, které ohrožují zdraví a blahobyt lidí. Stejně tak se musí stát normou, nikoliv výjimkou důkladné hodnocení dopadu klíčových politik a investic na lidské zdraví. Globální zdravotnický sektor potřebuje mnohem nezávislejší podporu a zodpovědnost, k jejichž poskytování mají zejména OSN a skupiny občanské společnosti silnou pozici.

Třetí oblast – eliminace diskriminace v nastavení zdravotní péče – se musí stát mezinárodní prioritou. Ústředním příslibem agendy SDG je nenechat nikoho na holičkách. Diskriminace vytváří faktické bariéry všeobecnému zdravotnímu pojištění a brání mnoha lidem v přístupu ke zdravotnickým službám jakéhokoliv druhu. Například každý osmý člověk reagující na Index stigmatu HIV tvrdí, že mu v důsledku předsudků byla upřena zdravotní péče.

Je zřejmé, že skoncování s HIV bude vyžadovat společenské – nejen lékařské – průlomy. Vlády musí zdvojnásobit úsilí o ochranu jednotlivců vůči diskriminaci a vytvořit efektivní mechanismy nápravy v případech, kdy soukromí či státní aktéři porušují právo lidí na zdraví. Vyzýváme všechny zdravotnické činitele a instituce, aby se bránili diskriminačním zákonům, politikám či praxi.

Zabezpečení práva na zdraví poskytuje potřebný základ k tomu, aby všichni mohli realizovat svůj potenciál a sny. Nic menšího bychom požadovat neměli.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/bkiYLkl/cs;

Handpicked to read next