4

Co chce Írán v roce 2014

TEHERÁN – Když jsem kandidoval na prezidenta Íránu, slíbil jsem v kampani, že nastolím rovnováhu mezi realismem a prosazováním ideálů islámské republiky – a získal jsem hlas výrazné většiny íránských voličů. Na základě získaného všelidovému mandátu jsem věrný umírněnosti a zdravému rozumu, jimiž se teď řídí všechny politiky mé vlády. Tento závazek přímo vedl k přechodné mezinárodní dohodě o íránském jaderném programu, jíž bylo v listopadu dosaženo v Ženevě. Naše rozhodování se jím bude nadále řídit i v roce 2014.

Co se týče zahraniční politiky, má vláda skutečně odhazuje extrémní přístupy. Usilujeme o efektivní a konstruktivní diplomatické vztahy a zaostření pozornosti na budování vzájemné důvěry s našimi sousedy a dalšími regionálními i mezinárodními aktéry, díky níž získáme možnost orientovat zahraniční politiku na domácí hospodářský rozvoj. Za tímto účelem se budeme snažit odstranit pnutí z našich zahraničních vztahů a posílit vazby jak s tradičními, tak s novými partnery. To bude pochopitelně vyžadovat budování domácího konsenzu a transparentní stanovování cílů – procesy, které už probíhají.

Ač se budeme vyhýbat konfrontaci a nepřátelství, budeme také aktivně prosazovat své významnější zájmy. Avšak vzhledem k tomu, že svět je čím dál silněji vzájemně propojený a závislý, lze výzvy řešit jedině interakcí a aktivní spoluprací mezi státy. Žádná země – ani velmoc – nemůže sama účinně řešit potíže, jimž čelí.

Ostatně svižný „doháněcí růst“ rozvojových a rozvíjejících se zemí naznačuje, že jejich společná ekonomická váha brzy překoná váhu vyspělého světa. Dnešní rozvojové a rozvíjející se země pravděpodobně do roku 2030 budou tvořit téměř 60 % světového HDP, oproti 40 % v roce 2000, což jim umožní hrát mnohem významnější úlohu na světové scéně.

V takovém období transformace může Írán posílit svou globální roli. Letošní volby, k nimž se dostavilo bezmála 75 % oprávněných voličů, ukázaly, jak naše náboženská demokracie dospívá. Starověká íránská kultura a civilizace, dlouhotrvající kontinuita státu, geopolitické postavení, společenská stabilita vprostřed regionálního rozvratu a vzdělaní mladí lidé, to vše nám dává možnost hledět do budoucnosti se sebedůvěrou a aspirovat na převzetí významné globální úlohy, jakou si náš lid zaslouží – úlohy, již žádný účastník v globální politice nebude moci ignorovat.

Zvažujeme také, jak na základě vzájemného respektu rekonstruovat a zlepšit bilaterální a multilaterální vztahy s evropskými a severoamerickými státy. Je za tím účelem nutné uvolňovat pnutí a uskutečňovat ucelený přístup, jehož součástí budou ekonomické vazby.

Můžeme začít tím, že budeme předcházet novému napětí ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy a současně usilovat o odstranění zděděných pnutí, jež vztahy mezi zeměmi stále kazí. Nedokážeme sice zapomenout nedůvěru a podezřívavost, jež v posledních 60 letech zatěžovaly smýšlení Íránců o vládách USA, ale musíme se teď zaměřit na současnost a hledět do budoucnosti. Z toho plyne nutnost povznést se nad politikaření a nátlakovým skupinám v našich zemích vnutit směr, ne si jej nechat vnucovat od nich.

Podle našeho názoru by spolupráce u otázek vzájemných zájmů a obav přispěla k uvolnění napětí i v našem regionu. K tomu je třeba postavit se těm v USA a v našem regionu, kdo se snaží odvádět mezinárodní pozornost od úzce souvisejících témat a znemožnit Íránu upevnit si regionální postavení. Oslabováním vyhlídek na stálou dojednanou dohodu o našem jaderném programu takové chování zvyšuje pravděpodobnost, že patová situace mezi Íránem a USA bude pokračovat.

Náš region se víc než kdy dřív potýká se sektářstvím, skupinovými nevraživostmi a potenciálními novými základy pro extremismus a terorismus. Strašákem národů v regionu se zároveň na mnoho let může stát nedávné použití chemických zbraní v Sýrii. Jsme přesvědčeni, že za takových okolností může hlas umírněnosti v regionu konstruktivním a pozitivním způsobem usměrnit běh dějů.

Není pochyb, že rozvrat v okolních zemích negativně postihuje zájmy mnoha regionálních i globálních aktérů, kteří musí konat ve shodě, aby zajistili dlouhodobou stabilitu. Írán je jako významná regionální mocnost plně připraven ubírat se tímto směrem a nebude šetřit sil, aby přispěl k řešení. Ti, kdo Írán vykreslují jako hrozbu a tím se snaží podkopat jeho regionální a globální věrohodnost, by proto měli ustat – v zájmu klidu a míru v regionu i za jeho hranicemi.

Jsem hluboce znepokojen humanitární tragédií v Sýrii a enormním utrpením, jež syrský lid už téměř tři roky zakouší. Moje vláda jako zástupkyně národa, který si děsy chemických zbraní zažil, jejich použití v syrském konfliktu důrazně odsoudila. Dále mne znepokojuje, že části syrského území se staly živnou půdou extremistických ideologií a standartou teroristů, což připomíná situaci na naší východní hranici v roce 1990. To je důvodem ke znepokojení i pro mnoho dalších zemí a nalezení trvalého politického řešení v Sýrii vyžaduje kooperaci a společné úsilí.

Těší nás proto, že v roce 2013 převažovala v Sýrii diplomacie nad hrozbami vojenského zásahu. Na tomto směřování musíme stavět a uvědomit si, že Sýrie zoufale potřebuje koordinované regionální a mezinárodní snahy. Jsme připraveni přispět k míru a stabilitě v Sýrii v průběhu seriózních jednání mezi stranami z regionu i mimo něj. I tady je nezbytné vyvarovat se tomu, aby se rozhovory staly hrou s nulovým součtem.

Stejně tak to platí pro íránský program mírového využití jaderné energie, který byl v uplynulých desetiletích předmětem enormního zveličení. Od počátku 90. let se prognózy tvrdící, jak blízko je Írán k získání jaderné bomby, ukázaly jedna za druhou jako neopodstatněné. Během této doby se šiřitelé paniky snažili vykreslit Írán jako hrozbu pro Střední východ i svět.

Všichni víme, kdo je hlavním agitátorem a jakým účelům má zveličování této otázky posloužit. Víme také, že síla tohoto tvrzení kolísá úměrně k mezinárodnímu tlaku požadujícímu zastavení výstavby osad a ukončení okupace palestinských území. Tyto falešné poplašné zprávy pokračují, vzdor odhadům národních výzvědných služeb USA, podle nichž se Írán nerozhodl sestavit jadernou zbraň.

Ve skutečnosti jsme odhodláni o vývoj a sestavení jaderné bomby neusilovat. Jak je artikulováno ve fatwě vydané nejvyšším vůdcem ajatolláhem Alím Chameneím, jsme hluboce přesvědčeni, že vývoj, výroba, hromadění a použití jaderných zbraní je v rozporu s islámskými normami. O možnosti pořídit si jaderné zbraně jsme nikdy ani neuvažovali, neboť věříme, že takové zbraně by mohly podrýt zájmy národní bezpečnosti; vzhledem k tomu nemají v íránské bezpečnostní doktríně místo. Naší bezpečnosti a celkově národnímu zájmu působí újmu už jen dojem, že Írán možná jaderné zbraně vyvíjí.

Během prezidentské kampaně jsem se zavázal, že udělám vše, co je v mých silách, pro uspíšení úsilí o nalezení východiska z patu ohledně našeho programu energie z jádra. Abych tento závazek splnil a využil příležitosti, již nedávné volby přinesly, má vláda je připravena udělat první i poslední ve snaze najít vzájemně přijatelné trvalé řešení. V návaznosti na listopadovou prozatímní dohodu jsme připraveni pokračovat ve spolupráci se skupinou P5+1 (pět stálých členů OSN plus Německo) a dalšími s vyhlídkou na zajištění plné transparentnosti našeho jaderného programu.

Mírové jaderné schopnosti, jež jsme si osvojili, budou využívány v mezinárodně uznaném rámci bezpečnostních pojistek a budou přístupné multilaterálnímu dohledu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jak tomu bylo už v uplynulých několika letech. Tímto způsobem se mezinárodní společenství může ubezpečit o výhradně mírové podstatě našeho jaderného programu. Práva využívat jaderné energie se nikdy nevzdáme; jsme ale ochotni spolupracovat na odstranění nejasností a odpovědět na všechny rozumné otázky týkající se našeho programu.

Pokračující nátlak, vynucování, zastrašování a opatření zaměřená na odstřižení Íránců od celé škály základních potřeb – od techniky přes léky po potraviny – mohou jedině napustit ovzduší jedem a podetnout podmínky potřebné k dosažení pokroku.

Jak jsme ukázali v roce 2013, Írán je plně připraven seriózně se zapojit do mezinárodního společenství a s partnery dialogu vyjednávat v dobré víře. Doufáme, že i naše protějšky jsou připraveny této nastalé příležitosti využít.

Z angličtiny přeložil David Daduč