4

Co chce Írán v roce 2014

TEHERÁN – Když jsem kandidoval na prezidenta Íránu, slíbil jsem v kampani, že nastolím rovnováhu mezi realismem a prosazováním ideálů islámské republiky – a získal jsem hlas výrazné většiny íránských voličů. Na základě získaného všelidovému mandátu jsem věrný umírněnosti a zdravému rozumu, jimiž se teď řídí všechny politiky mé vlády. Tento závazek přímo vedl k přechodné mezinárodní dohodě o íránském jaderném programu, jíž bylo v listopadu dosaženo v Ženevě. Naše rozhodování se jím bude nadále řídit i v roce 2014.

Co se týče zahraniční politiky, má vláda skutečně odhazuje extrémní přístupy. Usilujeme o efektivní a konstruktivní diplomatické vztahy a zaostření pozornosti na budování vzájemné důvěry s našimi sousedy a dalšími regionálními i mezinárodními aktéry, díky níž získáme možnost orientovat zahraniční politiku na domácí hospodářský rozvoj. Za tímto účelem se budeme snažit odstranit pnutí z našich zahraničních vztahů a posílit vazby jak s tradičními, tak s novými partnery. To bude pochopitelně vyžadovat budování domácího konsenzu a transparentní stanovování cílů – procesy, které už probíhají.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Ač se budeme vyhýbat konfrontaci a nepřátelství, budeme také aktivně prosazovat své významnější zájmy. Avšak vzhledem k tomu, že svět je čím dál silněji vzájemně propojený a závislý, lze výzvy řešit jedině interakcí a aktivní spoluprací mezi státy. Žádná země – ani velmoc – nemůže sama účinně řešit potíže, jimž čelí.

Ostatně svižný „doháněcí růst“ rozvojových a rozvíjejících se zemí naznačuje, že jejich společná ekonomická váha brzy překoná váhu vyspělého světa. Dnešní rozvojové a rozvíjející se země pravděpodobně do roku 2030 budou tvořit téměř 60 % světového HDP, oproti 40 % v roce 2000, což jim umožní hrát mnohem významnější úlohu na světové scéně.

V takovém období transformace může Írán posílit svou globální roli. Letošní volby, k nimž se dostavilo bezmála 75 % oprávněných voličů, ukázaly, jak naše náboženská demokracie dospívá. Starověká íránská kultura a civilizace, dlouhotrvající kontinuita státu, geopolitické postavení, společenská stabilita vprostřed regionálního rozvratu a vzdělaní mladí lidé, to vše nám dává možnost hledět do budoucnosti se sebedůvěrou a aspirovat na převzetí významné globální úlohy, jakou si náš lid zaslouží – úlohy, již žádný účastník v globální politice nebude moci ignorovat.

Zvažujeme také, jak na základě vzájemného respektu rekonstruovat a zlepšit bilaterální a multilaterální vztahy s evropskými a severoamerickými státy. Je za tím účelem nutné uvolňovat pnutí a uskutečňovat ucelený přístup, jehož součástí budou ekonomické vazby.

Můžeme začít tím, že budeme předcházet novému napětí ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy a současně usilovat o odstranění zděděných pnutí, jež vztahy mezi zeměmi stále kazí. Nedokážeme sice zapomenout nedůvěru a podezřívavost, jež v posledních 60 letech zatěžovaly smýšlení Íránců o vládách USA, ale musíme se teď zaměřit na současnost a hledět do budoucnosti. Z toho plyne nutnost povznést se nad politikaření a nátlakovým skupinám v našich zemích vnutit směr, ne si jej nechat vnucovat od nich.

Podle našeho názoru by spolupráce u otázek vzájemných zájmů a obav přispěla k uvolnění napětí i v našem regionu. K tomu je třeba postavit se těm v USA a v našem regionu, kdo se snaží odvádět mezinárodní pozornost od úzce souvisejících témat a znemožnit Íránu upevnit si regionální postavení. Oslabováním vyhlídek na stálou dojednanou dohodu o našem jaderném programu takové chování zvyšuje pravděpodobnost, že patová situace mezi Íránem a USA bude pokračovat.

Náš region se víc než kdy dřív potýká se sektářstvím, skupinovými nevraživostmi a potenciálními novými základy pro extremismus a terorismus. Strašákem národů v regionu se zároveň na mnoho let může stát nedávné použití chemických zbraní v Sýrii. Jsme přesvědčeni, že za takových okolností může hlas umírněnosti v regionu konstruktivním a pozitivním způsobem usměrnit běh dějů.

Není pochyb, že rozvrat v okolních zemích negativně postihuje zájmy mnoha regionálních i globálních aktérů, kteří musí konat ve shodě, aby zajistili dlouhodobou stabilitu. Írán je jako významná regionální mocnost plně připraven ubírat se tímto směrem a nebude šetřit sil, aby přispěl k řešení. Ti, kdo Írán vykreslují jako hrozbu a tím se snaží podkopat jeho regionální a globální věrohodnost, by proto měli ustat – v zájmu klidu a míru v regionu i za jeho hranicemi.

Jsem hluboce znepokojen humanitární tragédií v Sýrii a enormním utrpením, jež syrský lid už téměř tři roky zakouší. Moje vláda jako zástupkyně národa, který si děsy chemických zbraní zažil, jejich použití v syrském konfliktu důrazně odsoudila. Dále mne znepokojuje, že části syrského území se staly živnou půdou extremistických ideologií a standartou teroristů, což připomíná situaci na naší východní hranici v roce 1990. To je důvodem ke znepokojení i pro mnoho dalších zemí a nalezení trvalého politického řešení v Sýrii vyžaduje kooperaci a společné úsilí.

Těší nás proto, že v roce 2013 převažovala v Sýrii diplomacie nad hrozbami vojenského zásahu. Na tomto směřování musíme stavět a uvědomit si, že Sýrie zoufale potřebuje koordinované regionální a mezinárodní snahy. Jsme připraveni přispět k míru a stabilitě v Sýrii v průběhu seriózních jednání mezi stranami z regionu i mimo něj. I tady je nezbytné vyvarovat se tomu, aby se rozhovory staly hrou s nulovým součtem.

Stejně tak to platí pro íránský program mírového využití jaderné energie, který byl v uplynulých desetiletích předmětem enormního zveličení. Od počátku 90. let se prognózy tvrdící, jak blízko je Írán k získání jaderné bomby, ukázaly jedna za druhou jako neopodstatněné. Během této doby se šiřitelé paniky snažili vykreslit Írán jako hrozbu pro Střední východ i svět.

Všichni víme, kdo je hlavním agitátorem a jakým účelům má zveličování této otázky posloužit. Víme také, že síla tohoto tvrzení kolísá úměrně k mezinárodnímu tlaku požadujícímu zastavení výstavby osad a ukončení okupace palestinských území. Tyto falešné poplašné zprávy pokračují, vzdor odhadům národních výzvědných služeb USA, podle nichž se Írán nerozhodl sestavit jadernou zbraň.

Ve skutečnosti jsme odhodláni o vývoj a sestavení jaderné bomby neusilovat. Jak je artikulováno ve fatwě vydané nejvyšším vůdcem ajatolláhem Alím Chameneím, jsme hluboce přesvědčeni, že vývoj, výroba, hromadění a použití jaderných zbraní je v rozporu s islámskými normami. O možnosti pořídit si jaderné zbraně jsme nikdy ani neuvažovali, neboť věříme, že takové zbraně by mohly podrýt zájmy národní bezpečnosti; vzhledem k tomu nemají v íránské bezpečnostní doktríně místo. Naší bezpečnosti a celkově národnímu zájmu působí újmu už jen dojem, že Írán možná jaderné zbraně vyvíjí.

Během prezidentské kampaně jsem se zavázal, že udělám vše, co je v mých silách, pro uspíšení úsilí o nalezení východiska z patu ohledně našeho programu energie z jádra. Abych tento závazek splnil a využil příležitosti, již nedávné volby přinesly, má vláda je připravena udělat první i poslední ve snaze najít vzájemně přijatelné trvalé řešení. V návaznosti na listopadovou prozatímní dohodu jsme připraveni pokračovat ve spolupráci se skupinou P5+1 (pět stálých členů OSN plus Německo) a dalšími s vyhlídkou na zajištění plné transparentnosti našeho jaderného programu.

Mírové jaderné schopnosti, jež jsme si osvojili, budou využívány v mezinárodně uznaném rámci bezpečnostních pojistek a budou přístupné multilaterálnímu dohledu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jak tomu bylo už v uplynulých několika letech. Tímto způsobem se mezinárodní společenství může ubezpečit o výhradně mírové podstatě našeho jaderného programu. Práva využívat jaderné energie se nikdy nevzdáme; jsme ale ochotni spolupracovat na odstranění nejasností a odpovědět na všechny rozumné otázky týkající se našeho programu.

Pokračující nátlak, vynucování, zastrašování a opatření zaměřená na odstřižení Íránců od celé škály základních potřeb – od techniky přes léky po potraviny – mohou jedině napustit ovzduší jedem a podetnout podmínky potřebné k dosažení pokroku.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Jak jsme ukázali v roce 2013, Írán je plně připraven seriózně se zapojit do mezinárodního společenství a s partnery dialogu vyjednávat v dobré víře. Doufáme, že i naše protějšky jsou připraveny této nastalé příležitosti využít.

Z angličtiny přeložil David Daduč