2

Bezvýznamné ženy Donalda Trumpa

NEW YORK – Keňská nezisková organizace s názvem Kisumu Medical and Education Trust (KMET), jejímž cílem je podporovat zdraví žen, dnes řeší neřešitelné dilema. Od vlády Spojených států dostává ročně částku 200 000 dolarů na školení lékařů v léčbě poporodního krvácení. Kromě toho získává peníze od evropských dárců i z dalších zdrojů a z těchto prostředků poskytuje všeobecné služby reproduktivního zdraví včetně potratové poradny. Avšak poté, co americký prezident Donald Trump nedávným exekutivním příkazem opětovně zavedl a rozšířil takzvané „pravidlo globálního roubíku“, bude muset KMET – i řada podobných organizací – některé život zachraňující programy obětovat.

Pravidlo globálního roubíku, oficiálně známé jako „směrnice z Mexico City“, brání tomu, aby se oficiální americké prostředky určené na rozvojovou pomoc dostaly k neamerickým organizacím, které poskytují ženám jakýkoliv druh potratových služeb – včetně informací či odkazů jinam –, a to bez ohledu na to, jak se tyto služby financují. Možnost získat americké finance je upřena i organizacím, které podporují rozšíření přístupu k potratům ve vlastních zemích.

To znamená, že bude-li KMET nadále poskytovat potratové služby ženám v Keni, kde 30-40% všech hospitalizací žen nějakým způsobem souvisí s neodborně provedenými potraty, pak přijde o finance, které potřebuje k tomu, aby naučila lékaře řešit komplikace spojené s narozením dítěte – tedy k činnosti, jež zachrání srovnatelný počet životů. Jako by vůbec nezáleželo na tom, že míra mateřské úmrtnosti je v celém regionu extrémně vysoká. Ať se KMET rozhodne pro kteroukoliv možnost, v každém případě bude nucena omezit zdravotnické služby v regionech, kde je jejich hlavním poskytovatelem.

Pravidlo globálního roubíku není nové. Poprvé ho zavedl v roce 1984 prezident Ronald Reagan a od té doby je politickým pingpongovým míčkem: demokratičtí prezidenti ho ruší a republikánští opět obnovují.

Nejnovější verze pravidla však zachází dále než předešlé varianty. Zatímco předchozí verze se týkaly jen amerických financí určených na plánování rodičovství, Trumpovo pravidlo se vztahuje na veškerou americkou zdravotnickou pomoc včetně HIV, malárie, zdraví matky a dítěte, tuberkulózy a nutričních programů – celkem jde až o 9 miliard dolarů ročně.

Největší část celosvětových amerických výdajů na zdravotnictví představuje Prezidentský nouzový plán pomoci v boji proti AIDS (PEPFAR), jehož objem v současnosti dosahuje 6,8 miliard dolarů ročně. Organizace, které dlouho kombinovaly pomoc z PEPFAR s dalšími zdroji, a díky tomu mohly poskytovat rozsáhlou reproduktivní zdravotní péči ženám žijícím s HIV a bránit přenosu HIV z matky na dítě, se nyní ocitnou v neřešitelné situaci.

I úžeji pojaté varianty pravidla globálního roubíku, které podpořili předchozí republikánští prezidenti, přitom měly ničivé následky. Za vlády George W. Bushe si toto pravidlo vynutilo jen v Keni uzavření osmi klinik – z nichž většina byla jediným poskytovatelem zdravotní péče v dané komunitě. Některé z těchto klinik provozovalo Keňské sdružení pro plánování rodičovství, které sloužilo 56 000 lidem a žádné potraty nezajišťovalo. Jedna z uzavřených klinik poskytovala všeobecnou novorozeneckou a poporodní péči.

Pravidlo globálního roubíku však není škodlivé jen pro zdraví žen; navíc je kontraproduktivní. Bez služeb plánování rodičovství včetně přístupu k antikoncepci jsou ženy hůře vybaveny k tomu, aby se vyhnuly nechtěnému těhotenství. Studie Stanfordovy univerzity zjistila, že v zemích, které byly v Bushově éře nejvíce postiženy pravidlem globálního roubíku, se procento potratů ve skutečnosti zvýšilo.

Hrozí, že Trumpova verze pravidla bude mít ještě ničivější dopad. Mnohé rozvojové země – například Kolumbie, Nepál, Etiopie či Mosambik – v posledních několika desetiletích liberalizovaly potratové zákony, aby zachránily životy žen a ulevily zdravotnickým rozpočtům snížením nákladů na léčbu poranění způsobených neodborně provedenými potraty. V tomto smyslu pravidlo globálního roubíku podkopává politiku místních vlád a zasahuje do demokratické diskuse.

Obnovením pravidla globálního roubíku by se těžce vydobytý pokrok v oblasti zdraví žen mohl přibrzdit nebo i zvrátit, a ještě by došlo k porušení zákonných a lidských práv dotyčných žen. Přijme-li totiž například KMET americkou pomoc, pak bude povinna zatajit ženám informace o jedné z klíčových zdravotnických služeb, čímž dojde k narušení důvěry mezi ženou a jejím poskytovatelem zdravotní péče a k pošlapání jednoho ze základních lidských práv.

V Nigérii by se organizace s názvem Education as a Vaccine (EVA) – která je partnerem Mezinárodní koalice za zdraví žen – mohla ocitnout v podobně neřešitelné situaci, pokud přijme americké finance na boj proti HIV. EVA provozuje v zemi nejdéle fungující horkou telefonní linku, jež poskytuje mladým lidem informace o sexuálním a reprodukčním zdraví a patří k několika málo platformám umožňujícím mladým lidem klást otázky beze strachu ze stigmatizace a ostudy.

Potraty už jsou v Nigérii vysoce omezené a oněch několik málo poskytovatelů, kteří jsou ještě k dispozici, čelí značnému riziku. V situaci, kdy neodborné potraty představují hlavní příčinu úmrtnosti matek, zejména mezi adolescentkami a mladými ženami, jsou služby poskytované EVA mimořádně důležité. Není tedy divu, že se výkonná ředitelka EVA Fadekemi Akinfaderinová-Agarauová obává, že pravidlo o globálním roubíku „bude pro Nigérii velkou ranou“, jelikož přijetí prostředků z USA naruší schopnost této organizace byť i jen diskutovat o popotratové péči s mladými ženami, jimž slouží.

Každý den zemře během porodu a těhotenství 830 žen a každý rok se 6,9 milionu žen léčí na komplikace spojené s neodborně provedeným potratem, téměř ve všech případech v rozvojových zemích. Zakazovat financování organizací, které se věnují poskytování kvalitní zdravotní péče a informací těmto ženám a dívkám, je trestuhodné a zároveň jde o porušení jejich lidských práv. Vynucování pravidla o roubíku navzdory jasným důkazům o jeho škodlivosti představuje průhlednou snahu kontrolovat těla a zdraví žen.

Trump během své kampaně slíbil, že potrestá ženy, které podstoupily potrat. To by bylo samo o sobě špatné. Pravidlo o globálním roubíku však zachází mnohem dál a trestá miliony žen v celém rozvojovém světě jednoduše za to, že jsou ženy.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.