4

Rovnost pohlaví jako rozvojový cíl

NEW YORK – Ženy téměř po celém světě, navzdory pokroku v mnoha společnostech, stále trpí značnými měrami diskriminace. I v zemích, kde je genderová rovnost nejrozvinutější, mají ženy vyšší zastoupení v hůře placených zaměstnáních a nižší na vysokých vládních a firemních postech a jsou terčem většiny domácího násilí.

V některých částech rozvojového světa je situace mnohem horší. Tradiční kulturní normy v mnoha případech znemožňují dívkám získat jakékoli opravdové vzdělání, vysoký počet z nich přimějí provdat se a mít potomky ještě během dospívání, a dokonce ženám brání zřídit si bankovní účet.

Mezinárodní společenství na přelomu století přijalo ambiciózní soubor cílů: Rozvojové cíle tisíciletí. Od té doby bylo dosaženo mnoha úspěchů, i v oblasti rovnosti pohlaví, ale stále je před námi dlouhá cesta. Přestože je dnes mnohem pravděpodobnější, že dívky v rozvojovém světě půjdou do školy, stále vyrůstají s neúměrnou zátěží chudoby, špatného zdravotního stavu, nedostatečného vzdělávání, diskriminace a násilí.

Většina lidí na světě se shodne, že k mužům a ženám by se mělo přistupovat rovnoprávně, a víme také, že posílit postavení žen je velice účinný způsob jak pomoci rodinám a společnostem vytrhnout se z chudoby. Jak tedy dosáhnout nejvyšší míry genderové rovnosti při nejnižších nákladech?

Spočítat náklady a přínosy programu k posílení ženských práv není snadné, ale analýzy mého think tanku Kodaňský konsenzus nabízejí cenné poznatky. Například investice ve výši jednoho dolaru do programů plánování rodičovství mohou zajistit přínosy v hodnotě 120 dolarů – což je úžasně vysoká návratnost.

Tato informace je obzvlášť vhod teď, když 193 vlád Organizace spojených národů připravuje další soubor mezinárodních cílů, jimiž se přístup světa k rozvoji bude řídit do roku 2030. Vzhledem k existenci mnoha důležitých cílů, leč omezených zdrojů, je nezbytné udělat nesnadná rozhodnutí. Které cíle ke zlepšení rovnosti pohlaví bychom tedy do souboru měli zahrnout?

Užitečným způsobem jak dělat přímá srovnání mezi cíli je analyzovat, jaké budou náklady na uskutečnění každého z cílů a jaké přínosy budou jeho dosažením zajištěny. Kodaňský konsenzus požádal přes 60 předních ekonomů, aby takové hodnocení provedli napříč celou škálou relevantních témat, včetně školství, potravinové a energetické bezpečnosti a zastavení násilí na ženách.

Je jasné, že genderová rovnost má řadu důležitých složek, ale klíčovým faktorem určujícím životní příležitosti je reprodukce. Konkrétně jde o to, že pokud se ženám umožní rozhodovat o tom, jestli, kdy a jak často otěhotní, výsledkem je nižší počet úmrtí rodiček při porodu a nižší počet úmrtí novorozenců. Matky také získají čas, který věnují výchově dětí a investují do dalšího pokolení. Není tedy divu, že peníze vynaložené na programy rodičovského plánování se ukazují jako velice dobrá investice.

Je ale třeba uvažovat i o dalších genderových cílech. Nejlepším způsobem jak omezit násilí na ženách, vyzdvihnout je z chudoby a posílit jejich postavení, aby byly rovnoprávnými členkami společnosti, je rozetnout koloběh předčasných sňatků a porodů.

Takové velké změny není snadné dosáhnout, ale mohou-li dívky zůstat déle ve škole a po dokončení studia se jim nabízí slušné pracovní příležitosti, je pravděpodobné, že se vdají a budou mít děti později. V náhodně vybraných vesnicích na indickém venkově například v průběhu tří let probíhal nábor na dobře placená kancelářská místa. Zaměstnanost žen vzrostla a u žen ve věku 15-21 let bylo o 5-6 % méně pravděpodobné, že se v tomto období vdají nebo porodí. Lepší pracovní místa navíc vytvořila pobídku k získání lepšího vzdělání. Mladší dívky v těchto oblastech proto zůstávaly déle ve škole a ženy se hlásily do vzdělávacích kurzů.

Obecněji důkazy z různých postupů a zemí ukazují, že vynaložení jednoho dolaru na zlepšení přístupu žen k ekonomickým příležitostem vynese asi sedm dolarů v přínosech pro zdraví, vzdělanost a potlačování chudoby. Další studie dokládají, že vynaložení jednoho dolaru na zlepšení vzdělanosti dívek je také rozumná investice, která zajistí přínos v hodnotě pěti dolarů na každý vynaložený dolar.

Existuje mnoho dalších možných cílů zlepšujících rovnost pohlaví, které se zdají nepochybně dobré, ale chybí pro ně odhady nákladů a přínosů. Zajistit například, aby ženy měly rovné právo dědit, podepsat smlouvu, založit si firmu nebo zřídit bankovní účet, by nestálo mnoho, leč mohlo by to zajistit dalekosáhlé ekonomické přínosy. Nemáme však data, abychom takové přínosy řádně kvantifikovali.

Nákladné by nebylo ani posílit zastoupení žen v politice, zatímco přínosy by byly sice často vítané, ale těžko vyčíslitelné. V zásadě by se ženské priority upřednostňovaly rovným dílem jako ty, jež preferují muži.

Neexistuje jednoduchý způsob jak dosáhnout něčeho tak komplikovaného, jako je rovnost pohlaví. Ekonomické analýzy ale mohou pomoci zjistit, kde můžeme být nejprospěšnější. Je zřejmé, že až bude mezinárodní společenství určovat priority pro příští sadu rozvojových cílů, musí důkladně zvážit argumenty pro plánování rodičovství. Máme teď také přesvědčivější informace hovořící pro další genderové cíle v konkurenci s cíli týkajícími se výživy, zdraví, chudoby a životního prostředí.

Z angličtiny přeložil David Daduč