Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

barakat2_ TED ALJIBEAFPGetty Images_vaccination Ted Aljibe/AFP/Getty Images

Investujme do zdravotníků v první linii

ABÚ ZABÍ – Zdravotníci v první linii zajišťují základní služby – od poskytování vakcinací po sběr dat potřebných k předvídání výskytu nemocí – tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Tito pracovníci překonávají složité, často i nebezpečné podmínky, aby se dostali k miliardě lidí z celého světa, kteří mají omezený přístup ke zdravotnickým službám, ať už v odlehlých venkovských oblastech nebo v konfliktních zónách. A jejich podpora je nedostatečná.

Vliv zdravotníků v první linii na zlepšování globálního zdraví je znovu a znovu potvrzován. Například Rwanda a Etiopie na počátku tisíciletí najaly a vycvičily tisíce takových pracovníků, kteří stáli v čele boje proti malárii – školili komunity v otázkách prevence a rozpoznávání, rozdávali nástroje typu síťových lůžek a zajišťovali léčbu. V důsledku toho se výskyt malárie v obou zemích snížil v letech 2000 až 2015 o 75%.

Přesto svět schopnosti a příspěvek zdravotníků v první linii ustavičně podceňuje. To nejen podkopává jejich schopnost efektivně vykonávat svou práci, ale navíc je to vystavuje značnému riziku, kdy například rozšířené dezinformace o vakcínách podněcují útoky proti těm, kdo je poskytují.

Vezměme si Pákistán, kde ultrakonzervativní klerikové a ozbrojení radikálové pokládají vakcinační programy proti obrně za západní čachry s cílem sterilizovat a špehovat muslimy. V dubnu dva ozbrojenci zaútočili na tým zdravotníků, jednoho zabili a druhého kriticky zranili. Stejně tak v Nigérii se islamistické radikální skupině Boko Haram – která tvrdí, že vakcína proti obrně může vést k neplodnosti a poraněním kostí – přisuzuje útok na členy vakcinačního týmu, při němž v roce 2013 zemřelo devět osob.

Takové podmínky odrazují kvalifikované lidi od vstupu do řad zdravotníků v první linii. Světová zdravotnická organizace varuje, že do roku 2030 bude chybět 18 milionů zdravotníků, přičemž obzvláště postižené budou nízkopříjmové a středněpříjmové země.

Bez dostatečného počtu zdravotníků v první linii svět nedokáže splnit cíl skoncovat do roku 2030 s malárií, tuberkulózou a zanedbávanými tropickými onemocněními – což je součást třetího cíle trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů. Loňský závazek 53 vedoucích představitelů zemí Commonwealthu snížit do roku 2023 zátěž malárie o polovinu rovněž zůstane nedosažitelný. Jelikož nedostatek zdravotníků v první linii ochromuje primární zdravotnické systémy, mohl by zvrátit dosavadní pokrok, zejména v chudých a marginalizovaných zemích.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Naštěstí si to mezinárodní společenství začalo uvědomovat. Světové zdravotnické shromáždění v květnu dospělo ke třem rezolucím: o všeobecném pokrytí zdravotní péčí (zaměřeném na komunitní zdravotníky), o primární zdravotní péči a o vysoké schůzce o všeobecném pokrytí zdravotní péčí, která proběhne příští měsíc.

Na půdorysu Světového zdravotnického shromáždění navíc WHO společně s Mezinárodní farmaceutickou federací zorganizovala schůzku, která se měla zabývat nedostatkem zdravotníků. Ze schůzky vyplynulo šest klíčových poselství, jimiž se má snaha o vyřešení tohoto nedostatku řídit. Prvním poselstvím je pěstovat spolupráci mezi sdruženími zdravotnických profesionálů, aby se mobilizovala multisektorová strategie.

Taková spolupráce je nezbytná. Abychom však zajistili dostatečné financování, musí jít dál. V minulosti hráli velcí dárci typu Francie, Velké Británie a Spojených států významnou roli coby tahouni pokroku v oblasti globálního zdraví, a to jak přímo, tak prostřednictvím Globálního fondu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Jejich činnost pak doplňovali nevládní dárci, například Nadace Billa & Melindy Gatesových, Carterovo centrum nebo Jeho Výsost šajch Muhammad bin Zajíd, korunní princ Abú Zabí. V poslední době navyšuje své příspěvky také soukromý sektor; některé farmaceutické společnosti například darovaly vakcíny a léčiva.

Vzhledem k rozsahu problému a častému nedostatku domácích financí musí všichni zúčastnění své příspěvky zvýšit. Za tímto účelem musíme lépe využívat novátorské mechanismy financování, které zmobilizují soukromý kapitál na podporu vytváření pružných zdravotnických systémů a silné zdravotnické obce pro první linii.

Zároveň by se měly podniknout kroky k zajištění co nejefektivnějšího využití získaných financí. To znamená řídit se dalším klíčovým poselstvím květnového zasedání WHO: „zavádět, co funguje“, od komunitního angažmá po přístupy zaměřené na lidi.

Zdravotníci v první linii jsou pro takovou strategii stěžejní. Proto je dalším klíčovým poselstvím „zajistit slušnou práci“: náležitý výcvik, spravedlivé odměňování, dostatečnou podporu a osobní bezpečnost. Experti odhadují, že každý dolar investovaný do komunitních zdravotníků by mohl vygenerovat 10 dolarů v podobě zvýšené produktivity.

Posledním střípkem do mozaiky jsou technologie, které mohou podporovat zdravotníky v terénu. Například mobilní aplikace mohou pomoci propojit zdravotníky s pacienty na nejodlehlejších místech, umožnit jim rychlejší diagnózu a zdravotní rady v reálném čase. Digitální technologie navíc dokážou usnadňovat přesnou analýzu dat, které zdravotníci shromáždí, a tím zkvalitňovat poskytování služeb a detekci výskytu onemocnění.

Zdravotničtí pracovníci v první linii jsou neopěvovanými hrdiny globálního zdraví. Je načase složit jim poklonu – a zavádět takové politiky, které budou jejich hodnotu odrážet.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/dOwWiBecs;
  1. bildt70_SAUL LOEBAFP via Getty Images_trumpukrainezelensky Saul Loeb/AFP via Getty Images

    Impeachment and the Wider World

    Carl Bildt

    As with the proceedings against former US Presidents Richard Nixon and Bill Clinton, the impeachment inquiry into Donald Trump is ultimately a domestic political issue that will be decided in the US Congress. But, unlike those earlier cases, the Ukraine scandal threatens to jam up the entire machinery of US foreign policy.

    13