0

Soukromý sektor a SDGs

WASHINGTON, DC – Dosažení ambiciózních a globálních Udržitelných rozvojových cílů (SDGs) – které zahrnují ukončení chudoby, zlepšení globálního zdraví, zajištění všeobecného vzdělání a zmírnění klimatické změny, to vše do roku 2030 – bude stát spoustu peněz. Celková suma bude mnohem větší, než kolik si mohou vlády dovolit a vzniklá mezera nemůže být pokryta z oficiální rozvojové pomoci, která nyní činí 132 miliard dolarů ročně. Soukromý sektor bude nepostradatelný, stejně jako zmodernizované finanční trhy.

Až donedávna měly mezinárodní organizace a vlády relativně jasně definované role v mezinárodním rozvoji a agendě udržitelnosti, zatímco na účast soukromého sektoru v tomto procesu se mnohdy dívalo optikou jeho přispění k ekonomickému růstu, tvorbě zaměstnání a výnosům z daní. To se musí změnit a soukromý sektor musí v rozvojové agendě zaujmout širší a více integrovanou roli.

Soukromý sektor se může stát finančním odborníkem, kdy přesune biliony dolarů kapitálu do rozvojových ekonomik. A může hrát podstatnou roli jako “realizovatel“, kdy převede zisky v udržitelný ekonomický růst, sociální začlenění a ochranu životního prostředí. Principy, které tato opatření podchycují, jsou ukotveny v SDG cíli 12.6, který nabádá “firmy, zejména velké a nadnárodní korporace, aby přijaly udržitelné postupy a integrovaly informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv.”

Finanční a správcovské instituce mohou být pro takové firmy zdrojem pozitivních podnětů – pro ty firmy, které zahrnují udržitelnost, dlouhodobé smýšlení, a ekologická, sociální a správní (ESG) kritéria výkonu v klíčových obchodních modelech – tím, že přiměřeně rozdělí aktiva. Takový krok by byl významným posunem v dlouhodobém progresu u SDGs.

Mnoho firem již naštěstí odpovídá těmto charakteristikám. Průzkum u CEO v roce 2016, který provedl Global Compact OSN a Accenture ukázal, že mnoho lídrů vidí řešení “společenských výzev jako klíčový element při hledání kompetitivní výhody.“ A téměř polovina všech CEO v průzkumu věří, že “obchod bude jedním z nejdůležitějších činitelů v cestě za dosažením SDGs.”

Podle nedávné zprávy zveřejněné Moody’s vzrostl v posledních letech dramaticky zájem institucionálních investorů o investice ve vztahu ke klimatické změně a udržitelný rozvoj. K investorům s dlouhou historií ESG investic, jako je například California Public Employees’ Retirement System (veřejný penzijní fond státu Kalifornie, CalPERS), se nyní přidávají další. Někteří se dokonce zbavují jakékoliv společnosti, která je spojena s průmyslem či obchodními postupy, které představují výzvy či překážky pro udržitelnost.

Tento trend směřování k udržitelným investicím se bude bezpochyby zrychlovat. Ale dokonce i bez smlouvy zůstávají tyto investice lákavé: dá se doložit, že integrace ESG – pokud jde o inteligentní implementaci a transparentní měření a reporting – může pomoci k tomu, aby investice překonaly očekávání, jak pro firmy tak investory. Když k tomu přidáme motivaci finančním trhem, jde o obrovské množství kapitálu, který by mohl být přiváben k ESG investicím.

Zásadní výzvy nicméně zůstávají, včetně nejistých výkonnostních očekávání a vyvíjejících se režimů zveřejňování. Navzdory inovacím ve finančních produktech, které směřují ESG investice, zůstává dodávka instrumentů pro ESG (jako jsou například zelené dluhopisy) nedostatečná.

Další výzva se týká dat. Kvalitní data o ESG investicích jsou nepostradatelná, protože umožňují investorům a firmám určit, zda jejich výdaje v této oblasti pomůžou či zabrání dosažení SDGs.

Za tímto účelem potřebujeme vyvinout robustní a transparentní rámec pro reporting, který umožňuje firmám hlásit, jak se jim daří po finanční i nefinanční stránce. Tento rámec musí také podporovat soukromý sektor a investory v jejich snaze kombinovat maximalizaci profitu se snahou o dlouhodobé ekonomické, sociální a ekologické cíle. Integrovaný systém podávání zpráv v korporátním sektoru a zveřejňování ESG informací může usnadnit vytvoření efektivního finančního systému, který urychluje udržitelný ekonomický růst a zároveň podporuje dosažení SDGs.

Vývoj takového integrovaného reportingového rámce je v současné době realizován několika národními a mezinárodními organizacemi, jako je Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), a International Integrated Reporting Council (IIRC). Jejich hlavní cíle jsou umožnit firmám a organizacím, aby mohly nastavit své udržitelné cíle a klíčové indikátory výkonu; aby správně nastavily monitoring, přípravu a prezentaci komparativních dat měřících jejich ekonomický a ESG výkon; a aby integrovaly postupy udržitelné produkce a spotřeby do obchodních strategií a modelů jejich společností. 

Globální povědomí o tomto tématu roste. Mike Carney, guvernér Bank of England a předseda Výboru finanční stability G20, a Michael Bloomberg, bývalý starosta New Yorku a CEO Bloomberg LP, nedávno vydali prohlášení ohledně tržních dat o klimatu.

Nicméně vzhledem k rozsahu tohoto úkolu je také podstatné zajistit efektivní koordinaci a harmonizaci těchto snah s relevantními benchmarky, regulačními orgány a profesionálními organizacemi. Americká Securities and Exchange Commission již tato témata probírá a analyzuje možnosti, jak reagovat na potřeby investorů a obchodů ve vztahu k ESG.

Nové rámce pro reportování o ESG mohou pomoci přilákat miliardy dolarů od institucionálních investorů, na podporu snah o dosažení SDGs. To je však pouze jeden příklad toho, jak může soukromý a veřejný sektor fungovat dohromady za účelem identifikace příležitostí k rozvoji SDGs. Pokud těchto příležitostí využijeme, může spolupráce veřejného a soukromého sektoru umožnit milionům lidí vymanit se z chudoby a pomoci vybudovat mírový, prosperující a bezpečný svět.