smale1_Boonyachoat_getty images_globe hands Boonyachoat/Getty Images

Finansnæringen må ta hensyn til det biologiske mangfoldet

LONDON – Man skulle tro at finansselskaper vil investere i aktiva som gir ekstra god avkastning. Men når det kommer til biologisk mangfold — og naturkapital i vid forstand — opptrer de fleste investorer som om denne kapitalen er ubegrenset, selv om kapitalen er i ferd med å bli utarmet eller ødelagt. Selv om koronapandemien har vist oss de enorme kostnadene ved at vi griper inn i naturen, antar investorer at tjenestene disse ressursene gir oss er kostnadsfrie.

Vår ødeleggelse av naturen skjer nå i raskt tempo. WWFs nylig publiserte Living Planet-rapport viser en nedgang på 68 % i bestanden av ville dyr mellom 1970 og 2016. Der dyrebestander desimeres, følger utryddelse over tid. Ifølge Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, er rundt en million arter truet med utryddelse i løpet av de neste tiårene, med mindre man setter inn tiltak for å redusere årsakene til tap av biologisk mangfold. (En million arter tilsvarer omtrent en fjerdedel av alle registrerte dyre- og plantegrupper.)

På bakgrunn av denne nedgangen i bestanden av ville dyr (og utsikter til utryddelse av hele dyrebestander), tar politikere ofte til orde for tiltak, men kommer til kort når tiltakene skal iverksettes. Men dersom folk engasjerer seg og legger press på sine politiske ledere, kan passiviteten bli kostbar for politikerne. Det ser vi for eksempel av engasjementet knyttet til klimaendringene. Europeiske politikere har nå gått inn for kraftige klimatiltak (som karbonprising og forpliktende mål for fornybar energi) fordi de er bevisst sitt ansvar: De må unngå de store negative følgene for miljø og samfunn ved at verden varmes opp.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/yBcfuVmnb