borrell11_rterraUniversal Images Group via Getty Images_arctic melt rterraUniversal Images Group via Getty Images

De visie van de EU op het noordpoolgebied

BRUSSEL – Het noordpoolgebied verandert snel als gevolg van de opwarming van de aarde, de toenemende concurrentie om hulpbronnen en geopolitieke rivaliteit. Wat de toekomst van de regio betreft, dient de Europese Unie zowel haar belangen te verdedigen als een betekenisvolle bijdrage te leveren. Wij zijn plan ons engagement in deze regio op te voeren door meer klimaatactie, internationale samenwerking,  en het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling, waarbij de mensen steeds vooropstaan.

De Europese Green Deal zal Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent maken en onze juridisch bindende toezegging om de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2030 met 55 % te verminderen, is een wereldwijde benchmark. In de EU strategie voor het noordpoolgebied staan de Green Deal en de nieuwe aanpak van de EU voor het bevorderen van een duurzame blauwe economie centraal . Een oproep om olie, gas en steenkool in de grond te houden, ook in het noordpoolgebied, en de vestiging van een permanente aanwezigheid van de EU in Groenland, maken deel uit van onze kernvoorstellen.

Deze taak kon niet urgenter zijn. De klimaatverandering is nu een zorg van iedereen, maar manifesteert zich in het noordpoolgebied twee keer zo snel als elders.  Sommige kustgebieden van de regio zullen binnenkort tijdens de zomer – en uiteindelijk ook in de winter – ijsvrij worden. Het smelten van het ijs en het ontdooien van de permafrost zorgen ervoor dat grote hoeveelheden methaan vrijkomen, waardoor de opwarming van de aarde verder toeneemt en de stijging van de zeespiegel kustgemeenschappen overal ter wereld steeds meer bedreigt. In het rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties van augustus 2021 werd benadrukt dat menselijke acties aan deze ontwikkelingen ten grondslag liggen.

Doordat het ijs in het noordpoolgebied slinkt, ontstaan er nu al nieuwe scheepvaartroutes en wordt de toegang tot olie, gas en mineralen vergemakkelijkt. Sommige van deze delfstoffen zijn nodig om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar innovatieve technologieproducten in de wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het er steeds drukker wordt in het noordpoolgebied met een groeiend aantal actoren die er actief zijn. Het soort strategische concurrentie dat we elders in de wereld zo vaak zien, manifesteert zich nu ook steeds meer in het noordpoolgebied.

China heeft zichzelf bijvoorbeeld omschreven als een “bijna Arctische staat” en heeft een “Polaire Zijderoute” toegevoegd aan zijn “Nieuwe Zijderoute”-initiatief (“Belt and Road Initiative”). China investeert zwaar in Russische velden voor vloeibaar aardgas en lonkt naar kortere scheepvaartroutes. Ondertussen bouwt Rusland zware ijsbrekers, kijkt het naar de noordelijke zeeroute voor een uitbreiding van de binnenlandse en internationale scheepvaart en herstelt het de militaire capaciteit in de regio die sinds het einde van de Koude Oorlog was afgebouwd.

Uit deze ontwikkelingen blijkt dat Europa zijn geopolitieke belangen breed moet definiëren om stabiliteit, veiligheid en vreedzame samenwerking in het noordpoolgebied te bevorderen. Uiteraard ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de acht Arctische staten, maar veel vraagstukken waarmee het noordpoolgebied wordt geconfronteerd, kunnen alleen worden aangepakt door middel van regionale of multilaterale samenwerking. De EU zal dus haar samenwerking in deze aangelegenheden moeten uitbreiden met alle betrokken partijen, en met name met bondgenoten en partners zoals de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen en IJsland.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2021_web4

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world’s leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, topical collections, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – for less than $9 a month.

Subscribe Now

Voor opsporing en redding op zee, is regionale of circumpolaire samenwerking tussen de nationale kustwachten nodig en zouden we meer gebruik moeten maken van onze satellietsystemen om de risico’s op zee te verminderen. De EU zet zich ook in voor het welslagen van de overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee. Een andere regionale prioriteit is sociale integratie: de uitdagingen waarmee inheemse rendierhouders worden geconfronteerd, stoppen niet aan de nationale grenzen. We werken ook beter samen op het gebied van emissievrije scheepvaartnormen, telegeneeskunde, hernieuwbare energie of de vermindering van plastic-verontreiniging.

Met tientallen jaren ervaring op het gebied van regionale samenwerking zal de EU haar rol spelen. Wij zijn een pleitbezorger van multilateralisme en nemen onze multilaterale verbintenissen serieus, met name diegene die verband houden met de klimaatverandering. En de Unie maakt natuurlijk ook deel uit van het noordpoolgebied. Drie van onze lidstaten hebben daar grondgebied en we stellen wetten vast die van toepassing zijn in vijf Arctische staten. Wij zijn actief in verschillende regionale organen, waaronder de Arctische Raad, de Raad voor het Europees-Arctische Barentsz-zeegebied en de Noordelijke Dimensie, waar we samenwerken met Rusland, Noorwegen en IJsland, met name op het gebied van milieusanering.

De EU zal haar betrokkenheid bij het noordpoolgebied uitbreiden op alle beleidsterreinen. Daarbij moeten we bijzondere aandacht besteden aan de belangen van jongeren en inheemse volkeren, die unieke kennis hebben van lokale landschappen en kunnen getuigen over de veranderingen die voor ons allen een bedreiging zullen vormen.

Het is duidelijk dat we een geïntegreerde aanpak nodig hebben. Dit betekent dat onze klimaat- en milieudoelstellingen moeten worden gecombineerd met economische kansen en gezamenlijk optreden tegen gemeenschappelijke veiligheidsdreigingen, waaronder diegene die voortvloeien uit de klimaatcrisis. Een robuuste groene transitie zal de noordpoolregio in staat stellen banen te scheppen in sectoren zoals koolstofneutrale energie, alsook duurzame benaderingen van, toerisme, visserij en innovatie.

Europa zal zijn aanzienlijke onderzoeksbudget en deskundigheid blijven gebruiken om de gevolgen van de klimaatverandering beter te begrijpen en tegen te gaan. En wij zullen ernaar streven om de strategische autonomie van de EU te vergroten op het gebied van zeldzame mineralen die belangrijk zijn voor de groene transitie, door ervoor te zorgen dat de winning van deze belangrijke grondstoffen plaatsvindt volgens de strengste milieunormen.

Het noordpoolgebied staat voor ernstige, zelfs existentiële uitdagingen. De EU zal haar inzet opvoeren en moderniseren om ervoor te zorgen dat bij de aanpak daarvan samenwerking de overhand heeft op schadelijke strategische concurrentie.

https://prosyn.org/Wp8DZJVnl