0

Nový úsvit nad Evropou

Hlavy států a vlád 25 členských států EU dnes v Římě podepíší Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu. Ušli jsme už dlouhou cestu od chvíle, kdy zakládající členové v březnu 1957 vytvořili Evropské hospodářské společenství - také v Římě.

Po podpisu bude Smlouva postoupena národním parlamentům ke schválení. Je tedy kriticky důležité porozumět tomu, proč si Smlouva zaslouží být ratifikována. Řečeno jednoduše, víc než kdykoli v minulosti činí ze zájmů občanů Evropy podstatu aktivit Evropské unie. Dosahuje toho čtyřmi způsoby.

Zaprvé, Ústavní smlouva zaručuje, že unijní instituce budou respektovat základní práva všech uvnitř EU. „Katalog základních práv" obsažený v Ústavě je rozsáhlý a soustřeďuje se na úctu k lidské důstojnosti, svobodu a rovnost a také na principy demokracie a právního státu. Tato základní práva a principy se vepsáním do Ústavy stávají právně závaznými, a občané tak budou mít větší prostor pro podávání odvolání k Soudnímu dvoru. V tomto ohledu EU vede svět dál v oblasti ochrany základních práv.

Zadruhé, Smlouva posiluje demokratičnost EU a přináší vládu blíž občanům Evropy. Unie se nemá co plést do záležitostí, které lze úspěšně řešit na lokální, regionální nebo národní úrovni. Cíle EU tkví právě v tom, čeho jednotlivé země samy dosáhnout nemohou; jde například o silnější hospodářství a vyšší bezpečnost.