Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

sirleaf4_gettyimages_africaeuropemapconnections Getty Images

Het is tijd voor een nieuw Europees-Afrikaans partnerschap

ABUJA – Europa en Afrika zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door historische, geografische en economische banden. Vandaag de dag is het voor een vreedzame en welvarende toekomst van beide continenten nodig dat ze met elkaar samenwerken – maar niet in de vorm van de donor-ontvanger-relatie die deze “samenwerking” in het verleden heeft gedefinieerd. In plaats daarvan moeten leiders aan beide zijden een gelijkwaardige strategische relatie opbouwen waar Europa net zoveel van zal profiteren als Afrika, en omgekeerd.

Afrikaanse en Europese leiders moeten nu de fundamenten voor een dergelijke relatie leggen door het eens te worden over een op de toekomst gerichte strategie die structurele onevenwichtigheden aanpakt, de voordelen van migratie benut en tastbare voordelen oplevert voor de burgers, vooral voor diegenen die achterop zijn geraakt of bijzonder kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering. En ze moeten zich vastleggen op de implementatie daarvan op de langere termijn.

De pijlers van een dergelijke strategie zijn al geïdentificeerd. Nadat zij vorig jaar bijeen is geroepen door Friends of Europe, de Mo Ibrahim Foundation en de ONE Campaign heeft de High-Level Group voor de EU en Afrika – waarvan wij allemaal lid zijn – eraan gewerkt om essentiële stappen te identificeren voor het boeken van vooruitgang op belangrijke beleidsterreinen. Deze inspanningen hebben een actieplan van vier punten opgeleverd voor het creëren van een dynamischer, gelijkwaardiger en duurzamer gedeelde toekomst.

De eerste stap is het garanderen van toereikende mogelijkheden voor jongeren. Eind 2018 bedroeg de jeugdwerkloosheid (leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar) in de Europese Unie 14,8%. In Afrika – 's werelds jongste continent qua leeftijdsopbouw – is dit percentage zelfs nog hoger: in Noord-Afrika zal de jeugdwerkloosheid dit jaar waarschijnlijk de 30% overtreffen, waarbij de kans op werkloosheid bij jongeren 3,5 maal zo groot is als bij volwassenen.

Europa en Afrika moeten samenwerken om te garanderen dat de volgende generatie – dat wil zeggen: de 663 miljoen mensen onder de 14 die de twee continenten in 2020 rijk zullen zijn – niet hetzelfde lot zal delen. Om dit te bewerkstelligen moeten leiders zich het specifieke doel stellen om op z'n minst 20% van hen – zo'n 130 miljoen mensen – van de vaardigheden te voorzien die zij nodig hebben om effectief deel te kunnen nemen aan de beroepsbevolking als zij de leeftijd bereiken waarop ze mogen werken.

Voor het verwezenlijken van deze doelstelling zullen investeringen nodig zijn in formele onderwijssystemen die zowel de basisvaardigheden aanleren – kritisch denken, problemen oplossen, en geletterdheid – als de specifieke vaardigheden, zoals die voor de aan het klimaat aangepaste landbouw, die studenten nodig zullen hebben op een snel veranderende arbeidsmarkt. Digitale hulpmiddelen die de kosten van de toegang verlagen en de aansprakelijkheid verbeteren zijn eveneens nodig, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan het dichten van de kloof op gender-gebied.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Ook het ondernemerschap moet worden aangemoedigd. Maar echte cross-continentale netwerken zullen alleen effectief kunnen functioneren als de bevolkingen van Europa en Afrika het gevoel van verbinding en een gedeelde toekomst internaliseren. Dat is de reden dat de tweede belangrijke actie die we hebben geïdentificeerd het bevorderen van uitwisselingen op menselijke schaal is, door minstens twintig miljoen mensen in staat te stellen in het buitenland te studeren.

Overheden moeten investeren in een opgeschaalde versie van het Erasmus-plan van de EU dat tevens Afrikanen omvat, evenals in cross-continentale culturele programma's en netwerken van degenen die werkzaam zijn in het onderwijs, de technologie en de creatieve industrie. Om het delen van vaardigheden te faciliteren zonder een brain drain te riskeren moeten Europese en Afrikaanse leiders ook betrouwbare migratiestructuren inrichten – en garanderen dat het degenen die naar huis terugkeren voor de wind kan gaan.

Om te kunnen slagen moeten Afrikaanse en Europese leiders zich toeleggen op de verwezenlijking van een andere doelstelling: het realiseren van een “harde” en “zachte” digitale infrastructuur – ofwel “e-frastructure” – die minstens 100 miljoen mensen ten goede zal komen. Éen manier om vooruit te komen zou kunnen zijn dat regeringen publieke middelen aanwenden om investeringen minder riskant te maken, waardoor particuliere financiering wordt gestimuleerd. (Om de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties te verwezenlijken zijn strategieën nodig om de particuliere sector ertoe te bewegen andere impact-investeringen in Afrika na te streven).

De investeringen in energie en connectiviteit – de ruggengraat van de gedeelde toekomstige welvaart – moeten beginnen in landen die klaar staan om te leiden in de digitale economie, gefaciliteerd door een snel goedkeuringsproces dat de nadruk moet leggen op kwaliteit en kosteneffectiviteit. En ze moeten worden ondersteund door investeringen in de training van vaardigheden en de aansluiting op markten, om ondernemers in staat te stellen hun voordeel te doen met deze nieuwe infrastructuur om hun bedrijven uit te breiden en de banen te scheppen die Afrikanen nodig hebben.

De vierde en laatste prioriteit die we hebben geïdentificeerd is een herschikking van de relatie tussen Europa en Afrika die de geopolitieke alliantie als topprioriteit onderkent. In de context van een gelijkwaardig partnerschap, gebaseerd op wederzijds respect en een gedeelde toekomst, moeten Europa en Afrika wettelijke en regelgevende kaders inrichten die de integratie van de inter-continentale handel faciliteren, de transparantie bevorderen, de belastingheffing versterken, en de beleggingsvoorwaarden verbeteren. Wij hopen dat de Afrikaanse Unie en de EU hoge leiders zullen aanwijzen om exclusief te werken aan een versterking van het bondgenootschap tussen de EU en Afrika.

Afrika en Europa staan voor een buitengewoon aantrekkelijke kans om gezamenlijk te investeren. Maar als ze daar het beste van willen maken zullen moeilijke beleidshervormingen nodig zijn, naast grootschalige beleidscoördinatie, waarbij de overheid, het bedrijfsleven en filantropen allemaal een rol kunnen spelen. Als iedereen zijn best doet, kunnen de sociale opbrengsten straks net zo sterk zijn als de economische.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/SBvjr2Wnl;
  1. haass107_JUNG YEON-JEAFP via Getty Images_northkoreanuclearmissile Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images

    The Coming Nuclear Crises

    Richard N. Haass

    We are entering a new and dangerous period in which nuclear competition or even use of nuclear weapons could again become the greatest threat to global stability. Less certain is whether today’s leaders are up to meeting this emerging challenge.

    0