1

Výzva terciárního vzdělávání na rozvíjejících se trzích

LONDÝN – Jelikož řada ekonomik s& vysokými příjmy nadále vrávorá, za nejlepší naději pro krátkodobé globální oživení mnozí pokládají Brazílii, Čínu, Indii, Rusko a menší země rozvíjejících se trhů. Obezřetný optimismus se zdá oprávněný, jestliže rozvíjející se trhy dokážou překonat dopady ubývající poptávky na své vývozy a zachovat si nynější pověst co do prozíravého makroekonomického řízení. Pokud se ale zavčasu nevypořádají s& mezemi dlouhodobějšího růstu, vzestup rozvíjejících se trhů k& prosperitě a globálnímu vlivu bude mít krátkého trvání.

K& hlavním omezením patří degradace životního prostředí, ekonomické strádání, sociální nerovnost, neefektivní správa veřejného sektoru a slabé řízení v& podnikovém sektoru. Žádnou z& těchto potíží nelze překonat bez výrazného zvýšení počtu schopných a motivovaných lídrů a profesionálů. To však vyžaduje reformu a rozšíření přístupu k& terciárnímu vzdělávání.

Klíčový význam terciárního vzdělávání na rozvíjejících se trzích zdůraznilo nedávné sympozium na oxfordské Green Templeton College, jemuž jsem předsedal. Dospěli jsme k& závěru, že rozšíření dostupnosti vyššího vzdělávání by na rozvíjejících se trzích mohlo vyvolat zásadní proměnu, budou-li jednat pohotově a rázně.

Změny jsou zapotřebí na třech úrovních. Zaprvé, ústavy terciárního vzdělávání by měly zajistit, aby jejich poslání bylo v& rychle se měnícím ekonomickém a společenském prostředí stále relevantní, a zároveň setrvale hodnotit své výhody u schopností konkurovat a spolupracovat. Dále by měly hledat rovnováhu mezi požadavky trhu a nutností tříbit etické hodnoty a sociální schopnosti a zavést přijímací a stipendijní politiky, které zajistí dostupnost škol pro sociálně znevýhodněné studenty, aniž by kompromitovaly standardy. Konečně by si měly osvojit taková správní uspořádání, jejichž součástí bude adekvátní zastoupení podnikatelské sféry a občanské společnosti, a současně ukotvit své vize do budoucna v& lokální, národní a globální realitě.