4

Příležitost pro Egypt a MMF

LAGUNA BEACH – Egyptské úřady a zaměstnanci Mezinárodního měnového fondu uzavřeli dohodu. Vyjádří-li s ní Sbor guvernérů MMF příští měsíc souhlas, obdrží Egypt půjčku ve výši 12 miliard dolarů, určenou na podporu hospodářských reforem. Prvotním cílem tříletého programu bude využití značného egyptského potenciálu, zvýšení hospodářského růstu a tvorby pracovních míst a řešení nedostatku deviz. Dohoda však představuje také významnou příležitost ke zlepšení vztahů mezi Egyptem a MMF – přičemž takový výsledek by měl pro obě strany dalekosáhlé výhody.

Vztah mezi Egyptem a MMF byl a je trnitý. Zejména se to projevilo v roce 1977, kdy Egypt výměnou za finance z MMF omezil dotace na potraviny, což vyvolalo ve velkých egyptských městech výtržnosti, které si vyžádaly téměř 80 obětí a stovky zraněných. Dohoda musela být zrušena a dotace obnoveny. Od té doby se projednávalo několik dalších dohod včetně jedné z roku 2012, ale většina jich nesplnila účel nebo se od nich upustilo.

ttp protests

Free Trade in Chains

Chatham House’s Paola Subacchi examines the causes and consequences of today’s anti-globalization backlash, guided by insights from Stephen Roach, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, and other Project Syndicate commentators.

Vzhledem k těmto okolnostem není nijak překvapivé, že mnozí Egypťané pokládají MMF za zpupnou organizaci snažící se vnutit svou vůli jednotlivým státům, aniž bere dostatečný ohled na místní podmínky. Někteří lidé dokonce fond pokládají za nástroj západní nadvlády. Kvůli tomuto vnímání se předchozí egyptské vlády nejen vyhýbaly podpoře od MMF, ale také odkládaly každoroční ekonomické konzultace vyžadované na základě článků dohody fondu.

Egyptská ekonomika se však potýká s vážnými problémy, neboť ji v posledních několika letech tvrdě zasáhly ekonomické i jiné šoky. Obavy o bezpečnost, zesílené po říjnové havárii ruského letadla na Sinaji, vyvolaly prudký propad cestovního ruchu, který je významným zdrojem příjmů. Peníze zasílané domů Egypťany pracujícími v zámožných státech Perského zálivu, což je další klíčový zdroj příjmů, se tenčí kvůli poklesu cen ropy. Příjmy za využívání Suezského průplavu zasáhlo zpomalení globálního růstu a mezinárodního obchodu. A přímé zahraniční investice poklesly do doby, než se vyjasní mimo jiné otázka, jaké reformy hodlá vláda uskutečňovat.

Taková kombinace ekonomických těžkostí by se špatně řešila kterékoliv zemi. Pro Egypt, který už desítky let nedokáže plně využít svůj ekonomický potenciál, je to však obzvláště obtížné. Země se dnes potýká s fiskálním deficitem i deficitem běžného účtu, rostoucí inflací a poklesem hospodářského růstu. V důsledku toho se ocitají pod tlakem jeho mezinárodní rezervy a devizový kurz, a to navzdory pomoci bohatých zemí, jako jsou Kuvajt, ale zejména Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.

Za této situace přichází na scénu MMF. Očekává se, že nedávná dohoda s egyptskými úřady bude finalizována v září po schválení Sborem guvernérů. Na tomto základě Egypt už dnes plánuje zvýšení objemu financí z jiných zdrojů včetně mezinárodního trhu s dluhopisy, aby své reformy podpořil.

Zapojení fondu se zdá být namístě. Koneckonců byl MMF založen proto, aby pomáhal členským zemím překonávat právě ten typ výzev, jakým dnes Egypt čelí. Konkrétně fond poskytuje přesně cílenou technickou pomoc v klíčových oblastech ekonomického a finančního řízení a současně pomáhá koncipovat makroekonomické rámce státních politik. A jeho rychle poskytovaná finanční pomoc často funguje jako katalyzátor dalších finančních toků z veřejných i soukromých zdrojů.

Jak ovšem ukazuje dosavadní bilance, správné využívání toho, co MMF nabízí, není vždy snadné. Předchozí zkušenosti z mnoha zemí naznačují, že úspěch závisí na šesti klíčových faktorech.

·       Pečlivě koncipovaném hospodářském programu, který je uzpůsobený místním podmínkám a zohledňuje reálnou ekonomickou situaci dané země.

·       Důrazu na řešení sociálních problémů, které mohou vyvstat – zejména na ochranu nejzranitelnějších segmentů populace.

·       Silném a trvalém politickém závazku zajistit správnou implementaci programu.

·       Dostatečném a včasném vnějším financování.

·       Průhledné a pohotové komunikaci nejen mezi MMF a státními představiteli, ale i s ostatními zúčastněnými stranami, zejména s občany.

·       Důvěře v to, že pokud (nebo spíše až) věci nepůjdou podle plánu, dokážou všechny strany efektivně spolupracovat na potřebných úpravách.

Dobré je, že nedávno sjednaná dohoda mezi Egyptem a MMF pokládá základy budoucího úspěchu (ačkoliv všechny její detaily zatím nebyly zveřejněny). Především prý egyptští představitelé i zástupci MMF položili značný důraz na soubor prorůstových reforem zaměřených na zlepšení těch sektorů egyptské ekonomiky, které mají značný nevyužitý potenciál.

Dohoda navíc zřejmě zahrnuje fiskální, měnová a kurzová opatření, jejichž cílem je omezení finančních nerovnováh a zajištění střednědobé životaschopnosti programu. A co je neméně důležité, podporuje posílení sociálních programů a záchranných sítí – tyto aspekty přitom mohou hodně napomoci ke zlepšení pověsti MMF v Egyptě a ke zvýšení důvěry u zainteresovaných stran.

Pečlivou implementaci, rozsáhlou komunikaci ani setrvalé úsilí o posilování důvěry samozřejmě nelze ničím zaručit – všechny tyto věci jsou přitom nezbytné, neboť umožňují průběžné úpravy odrážející zákonité změny domácího i vnějšího ekonomického prostředí. Soudě podle nedávných kontaktů se však zdá, že Egypt a MMF mají potenciál překonat dědictví nevraživých vzájemných vztahů.

11,293 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Konstruktivní vztah mezi Egyptem a MMF by pomohl přilákat do země větší podporu, a to jak v podobě dalších bilaterálních a multilaterálních dohod, tak i od domácích a zahraničních investorů. Vzhledem k velkému úspěchu Konference o hospodářském rozvoji Egypta, která se konala loni v Šarm aš-Šajchu s cílem přilákat do země investice, se zdá zjevné, že Egypt má velmi dobré vyhlídky na hospodářské a finanční zotavení. A pokud jde o MMF, tato organizace má dnes lepší pozici k tomu, aby demonstrovala svou schopnost pomoci členským zemím, a tím posílila svou důvěryhodnost i efektivitu.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.