11

Het belang van sociale vooruitgang

CAMBRIDGE – Economische groei heeft de afgelopen 50 jaar honderden miljoenen uit de armoede getild en de levens van nog veel meer mensen ingrijpend verbeterd. Toch wordt het steeds duidelijker dat een menselijk ontwikkelingsmodel dat alleen maar is gestoeld op economische groei niet compleet is. Een maatschappij die het niet lukt: om basale menselijke behoeften te vervullen, zijn burgers zo uit te rusten dat ze hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren, het milieu te beschermen, en kansen te bieden aan een groot gedeelte van zijn burgers, is geen succes. Inclusieve groei vereist zowel economische als sociale vooruitgang.

De valkuilen van een exclusieve focus op het bbp zijn in de bevindingen van de 2015 Social Progress Index, gelanceerd op 9 april, evident. De SPI, opgericht in samenwerking met Scott Stern van het MIT en de non-profit organisatie Social Progress Imperative, meet de prestaties van 133 landen op verschillende sociale- en milieugebieden. Het is het meest uitgebreide kader om sociale vooruitgang te meten tot nog toe, en het eerste dat sociale vooruitgang los van het bbp meet.

Gebaseerd op 52 indicatoren van de sociale prestaties van een land biedt de SPI leiders uit het politieke- en zakenleven een praktisch instrument om de algehele prestaties van een land af te meten, en om die gebieden voorrang te kunnen geven waar sociale progressie het meest gewenst is. De SPI voorziet zo in een systematisch, empirisch fundament om strategieën voor inclusieve groei te begeleiden.

De data onthullen - niet verrassend - dat vele aspecten van sociale vooruitgang neigen te verbeteren met de stijging van de lonen. Rijkere landen, zoals Noorwegen (dat in de SPI van  dit jaar op nummer 1 staat), leveren over het algemeen betere sociale prestaties dan lagelonenlanden.

Wel een in het oog springende uitkomst is dat het bbp verre van de enige bepalende van sociale vooruitgang is. Costa Rica bijvoorbeeld heeft een hoger niveau van sociale progressie dan Italië, en dat met nauwelijks een derde van het bbp per capita van Italië.

En Costa Rica is geen uitzondering. Door de hele bank aan landen genomen, van rijk tot arm, zien we voorbeelden (zoals Nieuw-Zeeland en Senegal) die veel succesvoller zijn in het vertalen van hun economische groei in sociale progressie dan andere (zoals de Verenigde Staten en Nigeria). Veel van de snelgroeiende opkomende economieën, waaronder China en India, zijn ook nog niet in staat gebleken het niveau van sociale vooruitgang te bereiken waar hun economische groei ze toe in staat stelt.

Waar er geen evenwicht bestaat tussen economische groei en sociale mobiliteit ontstaat vaak politieke instabiliteit en onrust, zoals in Rusland en Egypte. Een achterblijvende sociale vooruitgang houdt in deze en andere landen die niet in staat zijn menselijke behoeften te vervullen, sociaal kapitaal op te bouwen, en kansen te creëren voor hun burgers, ook de economische groei. Landen moeten in sociale vooruitgang investeren - en niet alleen in economische instituties - om een stevig fundament voor economische groei te leggen.

Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe Rwanda het investeren in sociale progressie (waaronder seksegelijkheid, een daling in de kindersterfte van 61% in tien jaar, en 95% van de kinderen die naar de basisschool gaat) integreerde in zijn economische ontwikkelingsstrategie. De goede economische prestaties van Rwanda zouden onmogelijk zijn geweest zonder de verbeteringen op deze en andere vlakken van sociale vooruitgang.

Op deze manier focussen op sociale progressie leidt tot betere ontwikkelingsstrategieën en creëert politieke steun voor de controversiële stappen die soms genomen moeten worden om de welvaart te bevorderen. Exacte metingen van de sociale prestaties zijn, naast het gebruik van traditionele economische indicatoren, cruciaal om in de positieve spiraal te belanden waarin de groei van het bbp de sociale- en milieuprestaties verbetert op manieren die een nog groter economische succes tot gevolg hebben. En door het vermijden van beperkte debatten, zoals dat van het bbp versus inkomensongelijkheid, is de SPI een essentieel gereedschap om een levensvatbare agenda op te stellen die precies dat doet.

De interesse in de SPI is sinds de lancering van de beta-versie in 2013 exponentieel gegroeid. De uitkomsten worden door miljoenen burgers overal ter wereld gedeeld, wat het voor hen tot middel maakt om hun leiders verantwoordelijk te houden.

Bovendien zijn er in meer dan 40 landen strategische initiatieven opgezet om een verhoging van de sociale mobiliteit aan te jagen. Paraguay bijvoorbeeld heeft de SPI aangenomen om een inclusief nationaal ontwikkelingsplan tot 2030 te begeleiden. En de SPI wordt niet alleen op nationaal niveau gebruikt, maar ook door regionale en stedelijke overheden. Staten als Para in Brazilië, samen met steden als Bogota en Rio de Janeiro in Zuid-Amerika en Somerville in de Amerikaanse staat Massachusetts, beginnen de SPI te gebruiken als maatstaf voor hun ontwikkelingssucces.

Dit jaar zal de Europese Commissie door heel Europa regionale SPI’s uitrollen. En bedrijven als Coca-Cola en Natura gebruiken de SPI om informatie in te winnen voor hun sociale investeringsstrategieën en om zowel met publieke als zakelijke partners samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Meer dan 50 jaar is het bbp het criterium geweest om economische groei te begeleiden. De SPI is bedoeld om dit als standaardmaat van nationale prestaties aan te vullen (en niet om er de plaats van in te nemen). Het meten van sociale progressie biedt burgers en hun leiders een completer beeld van hoe hun land zich ontwikkelt. En dit zal samenlevingen helpen betere keuzes te maken, sterkere gemeenschappen te bouwen en mensen in staat te stellen een kwalitatief beter leven te leiden.

Vertaling Melle Trap