0

Nová kapitola v boji s ebolou

WASHINGTON, DC – Šíření nemoci ebola, které loni začalo v Guineji, Sieře Leone a Libérii, tedy ve třech ze čtyř zemí Unie řeky Mano, je nejzávažnějším doloženým výskytem od roku 1976, kdy byla tato nemoc ve střední Africe poprvé diagnostikována. Dopad epidemie je ničivý a ohrožuje značný společensko-ekonomický pokrok, jehož naše tři země po desetiletí konfliktů a nestability dosáhly.

Náš region dosud registruje celkem 25 791 případů a 10 689 úmrtí – to je téměř desetinásobek počtu úmrtí v důsledku všech ostatních epidemií eboly dohromady. Původní projekce tempa růstu pro rok 2014 se u našich tří zemí pohybovaly mezi 4,5-11,3%. Dnes se tyto projekce snížily na maximálně 2,2%. Při absenci zmírňujících opatření nelze vyloučit ani recesi.

Nekontrolované šíření nemoci odhalilo nedostatky našich národních zdravotnických systémů, ale i slabou schopnost koordinace a efektivní reakce na straně regionálních a globálních institucí. Jednoduše řečeno jsme byli špatně připraveni potýkat se s epidemií takových rozměrů, tím méně jí předejít.

Neseme společnou zodpovědnost za tisíce životů zmařených kvůli ebole i za desetitisíce lidí, které tato nemoc postihla. Avšak díky zkvalitnění a adaptaci institucí dnes máme k vítězství v boji proti ebole o něco blíže. Ačkoliv se tuto chorobu nepodařilo v celém regionu ohraničit a vymýtit, její šíření se zpomalilo; nyní musíme začít plánovat zotavení, které musí zahrnovat posílení národních, regionálních i mezinárodních systémů určených k ochraně životů a budoucnosti našich obyvatel.

Jako prezidenti tří postižených zemí jsme se společně se zástupci Pobřeží slonoviny sešli v únoru v guinejském hlavním městě Conakry, abychom přijali společnou strategii skoncování s touto epidemií a řízení společensko-ekonomického zotavení po ebole. Po tomto setkání následovala počátkem března dárcovská schůzka v Bruselu a o dva týdny později jednání ve Freetownu v Sieře Leone, kde jsme koordinovali činnost našich technických komisí. Na tomto úsilí budeme dál stavět na jarních zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve Washingtonu.

Jsme odhodláni vymýtit ebolu výměnou informací, sdílením technických znalostí, vytvořením inovativních a dostupných systémů veřejného zdraví a zintenzivněním strategií veřejné osvěty včetně kroků, které lze sdílet v rodinách, jako jsou aplikované standardy pro vodu, kanalizaci a hygienu (WASH). Teprve pak se investice soukromého sektoru – tento hnací motor zaměstnanosti a stabilního živobytí – mohou opět začít zotavovat.

Rozšíření viru eboly usnadnily společné dějiny a kultura našich zemí, díky nimž mohla tato nemoc snadno překročit hranice a rychle se přesunout z odlehlých venkovských oblastí do městských center. Bohužel nás epidemie přinutila uzavřít některé hranice, což lidem zabránilo v přístupu k příbuzným a k péči.

Chceme, aby z naší infrastruktury, zdravotnické politiky a silných hospodářských stránek měli prospěch lidé napříč hranicemi prostřednictvím spojení – komunitních podpůrných systémů a rozvojových koridorů –, která podněcují spolupráci a tvorbu pracovních míst. A žádáme naše mezinárodní partnery, aby podpořili společný plán hospodářského stimulu s důrazem na praktická řešení, jež mohou zvýšit růst a zaměstnanost.

V našem úsilí o zotavení jsou nezbytné čtyři prvky. Prvním z nich je vytvoření odolných systémů veřejného zdravotnictví, což vyžaduje, aby vyškolení komunitní zdravotníci rozšířili péči ve venkovských oblastech. Zároveň to vyžaduje celostátní vodohospodářské a sanitační programy a dobře vybavená centra pro kontrolu nakažlivých nemocí v každé zemi.

Za druhé se potřebujeme zaměřit na infrastrukturu, zejména na silniční, elektrické a telekomunikační sítě. Žádáme Africkou rozvojovou banku, aby převzala iniciativu při vytváření infrastrukturálního fondu, který by byl jakýmsi rozšířením Iniciativy kolem řeky Mano zahájené v roce 2013 s cílem prohloubit regionální integraci. A žádáme naše partnery, aby pochopili, že programy původně rozplánované do desetiletého časového horizontu musí být realizovány urgentně.

Za třetí potřebujeme podpořit hospodářské zotavení podnícením důvěry uvnitř soukromého sektoru, který zasáhly zvyšující se náklady v regionu. Konkrétně řečeno by regionu prospěly granty místním podnikatelům, koncesijní financování, půjčky zahraničním investorům a rozpočtová podpora ze strany vlád.

A konečně v souladu s doporučením Výboru pro Afriku, Organizace spojených národů a Africké unie žádáme o úplné zrušení našeho zahraničního dluhu. To by nám umožnilo získat zpět fiskální flexibilitu, kterou potřebujeme, abychom mohli spolufinancovat rekonstrukci našich zdravotnických systémů.

Naléhavě vyzýváme naše mezinárodní partnery, aby podpořili naše hospodářské zotavení ve stejném duchu spolupráce a se stejným vědomím naléhavosti, jaké nám pomohly bojovat proti viru eboly. Společně můžeme vybudovat zdravotnické systémy, infrastrukturu a regionální instituce, které budou silnější než před vypuknutím epidemie. Společně můžeme vybudovat trvalý odkaz zdraví a pokroku pro naše národy.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.