0

Jak počítat irácké oběti

V časech války se přesné údaje o počtu obětí na civilistech téměř vždy získávají těžko. Až na několik málo výjimek se demografům a epidemiologům nepodařilo využít svých znalostí ke stanovení spolehlivých a hodnověrných odhadů úmrtnosti a nemocnosti mezi civilisty. Absence profesionální svobody navíc někdy brání lidem, kteří mohou být s dostupnými údaji obeznámeni nejlépe, aby svých poznatků využili k účelům, jež by mohly mít politicky zničující dopady – to je příklad analytiků pobírajících mzdu od vlády či vlád zapojených v konfliktu.

Existují však i jiné překážky. Někdy nelze oddělit dopad samotného konfliktu od dopadů dalších intervencí (např. hospodářských sankcí). Vysoce kvalitní údaje o populaci, potřebné pro věrohodné odhady, navíc nemusí být k dispozici kvůli jejich „citlivé povaze“, případně proto, že je nikdo nikdy neshromažďoval (což se někdy stává v rozvojových zemích) nebo že jsou vlivem pohybu uprchlíků zastaralé. V důsledku toho může být míra nejistoty takových odhadů nepřijatelně vysoká, což značně snižuje jejich skutečnou hodnotu.

Vezměme si například, jak odlišné přístupy byly použity k analýze války v Iráku. Metoda „sčítání těl“ (Iraq Body Count) si klade za cíl zaznamenávat pouze úmrtí v důsledku násilností během současné války vytvořením databáze založené na zprávách sdělovacích prostředků. Pokud nedochází ke dvojitému započítávání a pokud byly incidenty zařazené do databáze ohlášeny správně, pak tento výčet představuje minimální počet obětí, poněvadž mediální zprávy nemusí být vyčerpávající.

Jiný přístup odhaduje celkovou změnu úmrtnosti, kterou zapříčinila válka (včetně úmrtí způsobených jejími přímými i nepřímými dopady), tím, že počítá změnu míry úmrtnosti oproti předválečnému období. K tomu jsou zapotřebí údaje, na nichž lze vzestup úmrtnosti založit – obvykle se získávají demografickým výzkumem u náhodného vzorku domácností. V typickém případě požádají tazatelé hlavu domácnosti, aby uvedla počet a demografickou charakteristiku členů domácnosti před válkou, poté jí položí otázku, zda některý z členů předválečné domácnosti zemřel v časovém intervalu mezi předválečným obdobím a datem výzkumu, a zaznamenají datum úmrtí tohoto případného člena.