0

Lokální inovace na lokální problémy

BOSTON – Jak se dozvídáme víc o hrozbě podřadných a padělaných léčiv, začíná být jasné, že jde o mnohem větší problém, než se dříve myslelo. Jedná se přitom o metlu, již nejbolestivěji pociťují v rozvojových zemích, kde falešná a nekvalitní farmaceutika každoročně usmrtí přes 500 000 lidí a milionům uškodí tím, že přispějí ke vzniku onemocnění, pro něž dnes neexistují účinné terapie.

Problém ještě zhoršuje přístup tvůrců politik v rozvojovém světě, kteří mají mnohem silnější sklon nehledat řešení doma, nýbrž v zahraničí. Tato krátkozrakost je hrubou chybou, která brzdí inovace a rozvoj. Co se týče snahy poradit si se závažnými zdravotnickými nesnázemi, jako je šíření padělaných a podřadných léků, místní řešení a místní inovace nejenže se pravděpodobně stanou jádrem každého úspěšného úsilí, ale mají rovněž potenciál generovat přínosy jdoucí daleko za rámec původního problému.

Napříč rozvojovým světem, nejzřetelněji však v Africe, se hledáním nástrojů pro boj s hrozbou špatných léků zabývají dvě skupiny. Jedna, složená ze studentů, podnikatelů a výzkumníků, hledá řešení, která jsou lokální, originální a šitá na míru potřeb tamních společností. Její členové čile sdílejí nápady a rádi spolupracují. Přestože tato skupina už některá inovativní řešení přinesla (ghanský podnikatel Bright Simmons například využívá mobilní technologie k potírání problému s padělanými léky), zapojit se musí mnohem víc zanícených vynálezců a podnikatelů.

Druhou skupinu tvoří vládní úředníci, včetně zástupců regulačních orgánů. I oni jsou hluboce znepokojeni metlou nekvalitních a falšovaných léků, ale zdráhají se spoléhat na místní inovace. Podle jejich představ řešení už existují, v podobě špičkových technologií navržených a vyvinutých v nejbohatších zemích světa. Výzva pro tuto skupinu spočívá v hledání finančních prostředků na dovoz takových technologií.

Lídrům rozvojových zemí se jednoduše zdá, že úsilí potřebné k vytvoření ekosystému, jenž bude živnou půdou inovací, je příliš velké a že výnosy takové investice by byly příliš nízké. Na bezpočtu konferencí a sympozií ministerští úředníci a vládní zaměstnanci trvají na názoru, že je nezbytné najít finance na dovoz zakázkových řešení. Výzkum a inovace ani zapojení místních podnikatelů a novátorů bohužel nikdy na programu nemají. Je jednoduše malý zájem zužitkovat enormní domácí bohatství intelektu, nadšení a energie.

Bylo by moudré, kdyby úředníci svůj přístup přehodnotili. Přibývá důkazů, že udržitelná řešení musí mít místní podporu a místní partnery. Zajištěním peněz na dovoz řešení ze zahraničí se splní jen část úkolu.

Řadě zemí chybí zdroje ke zprovoznění, obsluze a údržbě zařízení, která nebyla vyvinuta lokálně. Nesprávné používání a zanedbání údržby způsobuje chybnou funkčnost, takže je zapotřebí dalších financí nebo program jednoduše zanikne. Nejenže takový přístup nedokáže rozvíjet ekosystémy místního novátorství, což je hluboce frustrující, ale ani se mu nedaří, znovu a znovu, vypořádat se s řešeným problémem.

Některá řešení v oblasti testování kvality léčiv sice vyvinuli afričtí podnikatelé jako Simmons, ale jedná se o mimořádně vzácné příklady, které nejednou vznikají v diaspoře za podpory organizací, které z regionu nepocházejí. Takové iniciativy obvykle neangažují místní studenty. Lokální učební osnovy se na místní problémy nezaměřují a domácí novátorství nepropagují.

Originální a udržitelná řešení však lokální talent nutně potřebují. Nadto má místní novátorství schopnost tříbením inkluzivní výzkumné kultury generovat přínosy dalece přesahující jednotlivý problém, který se řeší.

Podpora participace nedostatečně zastoupených skupin a vytváření příležitostí vzdělávat se a učit nejenže přináší reputaci a podporuje transparentnost a zodpovědnost. Budování stabilních základů budoucího vývoje také umožňuje produktivní partnerství veřejného a soukromého sektoru a pevnější vazby mezi akademiky a domácím průmyslem, což posiluje hospodářský růst.

Zahraniční organizace jako agentury rozvojové pomoci či farmaceutické společnosti mají v podpoře místního novátorství své místo. Mohou jej podporovat finančně, vytvářet nová partnerství a povzbuzovat tvůrce politik, aby posilovali jeho věrohodnost.

Svou úlohu má i mezinárodní společenství. Organizace spojených národů letos přijme Cíle udržitelného rozvoje, čímž započne další fáze globálního úsilí o vykořenění chudoby a zlepšení zdraví. Jak dokládají příklady probíhajícího boje rozvojových zemí proti padělaným a nekvalitním lékům, úspěch bude častěji záviset na lokálních inovacích.

Z angličtiny přeložil David Daduč