Skip to main content

singer173_BrianAJacksonGettyImages_feetwhitearrows Brian A. Jackson/Getty Images

Lze etice naučit?

MELBOURNE – Dokáže účast na hodině filozofie, konkrétněji na hodině praktické etiky, přivést studenta k etičtějšímu jednání?

Na odpovědi na tuto otázku mají zřetelný zájem učitelé praktické etiky. Důležitá by měla být i pro studenty, kteří zvažují, že se zapíší do kurzu praktické etiky. Otázka má ale také obecnější filozofický význam, protože odpověď na ni by mohla vnést světlo do prastaré a zásadní otázky po roli, již při formování našich etických soudů a určování našich skutků sehrává rozum.

Platón ve Faidrovi používá metaforu povozu taženého dvěma koňmi; jeden představuje racionální a morální podněty, druhý iracionální vášně a touhy. Úkolem vozky je vést koně tak, aby ve spřežení táhli společně. Platón se domnívá, že duše by měla být směsí našich vášní a rozumu, ale také dává najevo, že harmonii je třeba nalézat pod nadvládou rozumu.

David Hume v osmnáctém století tvrdil, že tato představa zápasu mezi rozumem a vášněmi je zavádějící. Rozum sám o sobě, uvažoval, nedokáže ovlivnit vůli. Rozum je, jak proslule napsal, „otrokem vášní“.

Hume hovořil o „vášních“ v širším smyslu, než jak tomuto pojmu rozumíme dnes. Do okruhu toho, co nazýval vášněmi, patří sounáležitost či soucit s ostatními a starost o naše dlouhodobé zájmy. Co jiní filozofové považují za střet mezi rozumem a city, je Humeovým prizmatem vlastně zápas mezi těmito „klidnými vášněmi“ a našimi prudšími a často nerozvážnými tužbami.

V současné psychologii je vlivná obdoba Humeova náhledu na rozum. Jonathan Haidt, autor knih Hypotéza štěstí a Morálka lidské mysli, používá metaforu upomínající na Platóna, ale k podpoře názoru bližšího Humeovi, aby ilustroval, co nazývá sociálně intuicionistickým náhledem na etiku: „Mysl je rozdělena na dvě části, na jezdce a slona,“ píše hned na první stránce Morálky lidské mysli, „přičemž úkolem jezdce je sloužit slonovi.“ Jezdcem v Haidtově metafoře je mentální proces, který ovládáme, hlavně vědomé uvažování, a slonem dalších 99 % mentálních procesů, především emocí a intuicí.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, and the entire PS archive of more than 14,000 commentaries, plus our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Výzkumy Haidta přivedly k pohledu na morální argumentaci převážně jako na zpětnou racionalizaci našich automatických, intuitivních reakcí. Píše proto: „Začal jsem být tudíž skeptický k přímým přístupům vůči tříbení etického chování – zejména k přímému vyučování ve škole. Nemůžeme jen tak nalít morální poznání studentům do hlav a očekávat, že po odchodu ze třídy takové znalosti využijí v praxi.“

Morálce lidské mysli čerpá Haidt oporu pro své názory z výzkumu filozofa Erika Schwitzgebela z Kalifornské univerzity v Riverside a Joshui Rusta ze Stetsonovy univerzity. Schwitzgebel a Rust u řady etických témat dokládají, že profesoři filozofie zaměření na etiku se nechovají o nic lépe než profesoři působící v jiných oblastech filozofie a že nejsou etičtější než profesoři, kteří vůbec nepracují na poli filozofie. Když ani profesoři zabývající se etikou nejsou etičtější než jejich kolegové v jiných oborech, nepotvrzuje to přesvědčení, že etická argumentace nemá schopnost přimět lidi k etičtějšímu chování?

Možná. Přesto o tom nejsem, vzdor těmto důkazům, zcela přesvědčen. Dostala se ke mně spousta nahodilých dokladů, že mé přednášky o praktické etice změnily alespoň některým studentům život, a to dost zásadními způsoby. Někteří se stali vegetariány nebo vegany. Jiní začali přispívat na pomoc krajně chudým lidem v zemích s nízkými příjmy a hrstka jich změnila kariérní plány, aby mohli pro zlepšování světa vykonat víc.

Před dvěma lety mi Schwitzgebel nabídl příležitost uskutečnit test, rigorózněji než kdy dřív, jestli přednáška o etice konzumace masa dokáže něco změnit na tom, co studenti jedí. Společně s Bradem Cokeletem, profesorem filozofie na Kansaské univerzitě, jsme realizovali studii zahrnující 1143 studentů na Kalifornské univerzitě v Riverside. Od poloviny studentů jsme požadovali, aby si přečetli filozofický článek obhajující vegetariánství, poté následovala diskuse ve skupinkách s možností sledovat video propagující bezmasou stravu. Druhá půlka byla kontrolní skupinou. Ta obdržela materiály a diskutovala o tom, jak pomoci lidem žijícím v chudobě.

Využili jsme informací z univerzitních stravovacích karet, abychom zjistili, jaké jídlo si studenti z obou skupin kupovali před těmito semináři a po nich. Získali jsme údaje o téměř 6000 nákupů potravin uskutečněných 476 studenty. Nákupy byly ztotožněny se studenty, kteří četli a diskutovali o etice konzumace masa a kteří nikoli, ale údaje, jež jsme obdrželi, byly anonymizované, takže jsme nemohli určit nákupy žádného konkrétního studenta.

Výsledkem byl pokles nákupů masa, z 52 % na 45 %, mezi studenty ze skupiny, která se věnovala etice masa, a několik týdnů po semináři tato nižší míra nákupů masa přetrvala. Ve skupině, která se zabývala charitativními dary, k žádné změně v míře nákupů masa nedošlo (a zda tito studenti víc darovali na dobročinnost, jsme neměli jak zjistit).

Naše výsledky jsou prozatím předběžné a ještě neprošly recenzním řízením. Sháníme další údaje o významu sledování videa, které u studentů mohlo zapůsobit spíš na city než na rozum. Nicméně jedná se podle našich znalostí o první řádně řízenou studii ve skutečném světě, nikoli laboratorním prostředí, věnovanou vlivu vysokoškolské výuky filozofie na chování studentů. Úbytek konzumace masa není dramatický, ale je statisticky významný a naznačuje, že za určitých okolností může etická argumentace ve výuce měnit chování.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/UAHahaO/cs;
 1. reinhart39_ Sha HantingChina News ServiceVisual China Group via Getty Images_jerome powell Sha Hanting/China News Service/Visual China Group via Getty Images

  Jerome Powell’s Dilemma

  Carmen M. Reinhart & Vincent Reinhart

  There is a reason that the US Federal Reserve chair often has a haunted look. Probably to his deep and never-to-be-expressed frustration, the Fed is setting monetary policy in a way that increases the likelihood that President Donald Trump will be reelected next year.

  2
 2. mallochbrown10_ANDREW MILLIGANAFPGetty Images_boris johnson cow Andrew Milligan/AFP/Getty Images

  Brexit House of Cards

  Mark Malloch-Brown

  Following British Prime Minister Boris Johnson's suspension of Parliament, and an appeals court ruling declaring that act unlawful, the United Kingdom finds itself in a state of political frenzy. With rational decision-making having become all but impossible, any new political agreement that emerges is likely to be both temporary and deeply flawed.

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions