billman1_Buda MendesGetty Images_pantanal fire Buda Mendes/Getty Images

Biznes dla Natury

GENEWA – Najnowsze wydanie raportu ONZ GlobalBiodiversityOutlook - opublikowane przez Konwencję o Różnorodności Biologicznej - jest ponurą lekturą. Jak zauważono w raporcie, różnorodność biologiczna ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zapewnienia długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe i zapobiega przyszłym pandemiom. A jednak świat źle wypada w każdym punkcie, który został ustanowiony, aby różnorodność biologiczną chronić. Jeśli ma się to zmienić, biznesy muszą bardziej się do tego przyłożyć.

Od przemysłu energetycznego po rolnictwo przemysłowe, niektóre sukcesy finansowe sektora prywatnego odbyły się kosztem środowiska. Wraz z postępem niszczenia środowiska klęski żywiołowe stają się coraz częstsze - i coraz bardziej niszczycielskie. Powoduje to gwałtowne zwiększenie materialnego i egzystencjalnego ryzyka dla pracowników oraz łańcuchów dostaw i zysków firm.

Tylko w tym roku pandemia COVID-19 - która już spowodowała ponadmilionzgonów - zakłóciła łańcuchy dostaw, zatrzymała globalny popyt i pchnęła światową gospodarkę w głęboką recesję. W międzyczasie firmy w Stanach Zjednoczonych stanęły w obliczu ogromnych pożarów i ciągłych przerw w dostawie prądu pośród intensywnej fali upałów. Największe na świecie tropikalne mokradła - Pantanal w Brazylii - również płoną, podczas gdy Chiny i Afrykę nawiedziły poważne powodzie. W interesie firm leży unikanie pomnażania i eskalacji takich katastrof.

Nawet w perspektywie krótkoterminowej umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum procesu podejmowania decyzji ma sens z biznesowego punktu widzenia. Od początku kryzysu związanego z COVID-19 zrównoważone inwestycje radziłysobielepiej niż szerszy rynek, a wzrost inwestycji w firmy owysokichocenachwzakresieochronyśrodowiska, społeczeństwaizarządzania (ESG) nadalrośnie. Firmy, których celem jest przyciągnięcie inwestycji, w coraz większym stopniu uwzględniają sensowne działania ESG w swoich strategiach.

Nic więc dziwnego, że rosnąca liczba przedsiębiorstw podejmuje działania w celu ochrony i odtwarzania zasobów naturalnych, od których są zależne. Co najmniej 530 firm zobowiązałosiędo podjęcia działań w celu odwrócenia strat ekologicznych, a co najmniej 1200 firm już podejmuje takiekroki, jak ochrona lasów lub stosowanie regeneracyjnych praktyk rolniczych.

Obejmuje to na przykład giganta kosmetycznego Natura & Co, który zobowiązałsię do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto (GHG) i zerowego wylesiania w Amazonii. Danone, europejska wielonarodowa korporacja produkująca żywność, stałasię pierwszym przedsiębiorstwem notowanym na giełdzie jako przedsiębiorstwo z misją, które zgodnie z francuskim prawem w swoim statucie określa swój cel oraz cele społeczne i środowiskowe zgodne z tym celem.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2020_web_thegreenrecovery

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world’s leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; The Green Recovery special-edition print magazine; the complete PS archive; and more – All for less than $9 a month.

Subscribe Now

Ponadto firma zajmująca się uzdatnianiem wody SUEZ wygrała kontrakt na projekt renowacji i rozbudowy terenów podmokłych, na których powstał zrzut w Shanghai Chemical Industry Park, największej platformie petrochemicznej w Azji. Tak zwana strefa Libellule (Dragonfly Zone) wykorzystuje naturalne możliwości uzdatniania wody, przywracając w ten sposób bioróżnorodność i poprawiając jakość odprowadzanej wody.

Mimo że takie projekty są obiecujące, czegoś jednak brakuje: ram gwarantujących, że podejmowane działania będą wystarczające do ochrony i odtwarzania przyrody oraz do łączenia inicjatyw w celu uzyskania maksymalnego wpływu. Science Based Targets Network (SBTN) ma to zapewnić.

Opierając się na pracach inicjatywy Science Based Targets, która zapewniła zobowiązanie ponad 1000 firm do wyznaczenia naukowo uzasadnionych celów redukcji emisji, SBTN wydała wytyczne dotyczące wyznaczania celów dla firm, które chcą chronić przyrodę. Wytyczne zostały opracowane i ocenione przez naukowców, a także przedstawicieli grup środowiskowych, przedsiębiorstw i firm konsultingowych. Opisuje pięć kroków mających na celu ochronę i odbudowę światowych wspólnych zasobów - ziemi, słodkiej wody, oceanów, różnorodności biologicznej i klimatu, których wszyscy potrzebujemy, aby przetrwać - przy zachowaniu konkurencyjności.

Po pierwsze, firmy muszą opracować oparte na danych oszacowanie ich skutków w całym łańcuchu wartości i zależności od przyrody, a także stworzyć listę potencjalnych problemów i lokalizacji, które można określić przy ustalaniu celów.

Po drugie, firmy muszą ustalić priorytety. Należy wziąć pod uwagę, na przykład, ekosystemy o najwyższej wartości - obszary, na których ludzie w największym stopniu polegają na przyrodzie, jeśli chodzi o ich życie i środki do życia - a także obszary, na które działania łańcucha dostaw mają największy wpływ.

Gdy firmy zdecydują się na kluczowe kwestie i miejsca działań, muszą zebrać dane bazowe dla obszarów zainteresowania i wykorzystać je do wyznaczenia celów, które ujawniają publicznie i które są zgodne z ograniczeniami planety, a także imperatywami społecznymi.

Krok czwarty to działanie. Dążąc do swoich celów, firmy powinny kierować się hierarchią celów: unikać negatywnego wpływu na przyrodę, ograniczać nieuniknione skutki oraz regenerować i przywracać krytyczne ekosystemy. Realizując te cele, trzeba się zastanowić, co można by zmienić w ich organizacjach, w łańcuchach dostaw i poza nimi.

Jednym z przykładów potencjalnie transformacyjnych działań, które niektórzy już podejmują, jest popieranie polityki pozytywnej dla przyrody. Ponad 600 firm - o łącznych przychodach rocznych przekraczających 4 biliony dolarów - podpisało WezwaniedoDziałania „Natura jest biznesem dla każdego,” wzywając rządy do przyjęcia polityki, która umożliwi teraz odwrócenie utraty przyrody do 2030 r. Po raz pierwszy tak wiele firm zebrało się, aby pozytywnie wpłynąć na dyskusje na temat globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 r.

Ostatnim krokiem w ramach SBTN jest śledzenie postępów i publiczne informowanie o nich. SBTN planuje współpracować z firmami w celu powtórzenia wskazówek dotyczących maksymalnej użyteczności.

Jednak przyjęcie przez poszczególne firmy naukowych celów dla przyrody to dopiero początek. Inicjatywy muszą być szybko rozwijane, a to będzie wymagało bezprecedensowej współpracy, którą ułatwią wspólne ramy działania SBTN - oraz publiczne raportowanie celów i wyników.

Żyjemy w najbardziej uciążliwych i niepewnych czasach w zapisanej historii. Aby uniknąć zniszczenia, firmy muszą zresetować swoje kompasy i pomóc światu wyznaczyć nowy kurs w kierunku sprawiedliwej gospodarki o zerowej emisji netto i korzystnej dla przyrody.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/73gQ68Hpl