0

Návod, jak skoncovat se sňatky dětí

DHÁKA – Když je mladá dívka dotlačena do manželství, mohou škody přetrvávat ještě dlouho po svatbě. Z výzkumů vyplývá, že dívky, které se vdají před dovršením 18 let věku, chodí do školy kratší dobu než jejich později provdané vrstevnice, jsou vystaveny vyššímu riziku domácího násilí a celý život se potýkají s nepříznivými dopady předčasného sňatku na jejich fyzickou a duševní pohodu.

Přesto jsou sňatky dětí v rozvojovém světě i nadále běžnou praxí. Podle organizace UNICEF dnes na světě žije přes 700 milionů žen, které byly provdány před dovršením 18 let. Každá třetí žena ve věkové skupině 20-24 let se vdala nebo uzavřela partnerský svazek ještě jako dítě.

Co lze s touto škodlivou praxí dělat? Bangladéš nabízí možný recept, ale představuje i varovný příklad.

Tato země dnes vykazuje nejvyšší procento sňatků dívek ve věku do 15 let a násilí na bangladéšských ženách je na vzestupu. Právní snaha o ochranu žen a dívek kriminalizací některých aspektů sňatků dětí bohužel naráží na značné překážky kvůli převládající politické kultuře, ústupkům náboženským extremistům a přetrvávajícím genderovým předsudkům.

Současný zákon postihující některé aspekty sňatků dětí – takzvaný zákon o omezování dětských sňatků (CMRA) z roku 1929 – se datuje do britského koloniálního období. Ukládá vězení nebo pokutu každému, kdo „dohodne“, „zplatní“ či zařídí sňatek s dívkou do 18 let. Až na několik nedávných výjimek se však tento zákon často ignoruje a málokdy se vymáhá.

V posledních třech letech se objevily různé návrhy, které měly zmírnit bezzubost zákona. Tyto návrhy se však zaměřovaly na kriminalizaci zprostředkovávání sňatků dětí nebo účasti na nich; žádný nepočítal se zneplatněním těchto sňatků jako takových. Jednotlivci, kteří sňatek dítěte úředně potvrdí, nebo dospělí muži, jež pojmou za manželku dítě, sice zákon poruší, avšak samotný sňatek zůstane v platnosti.

Všechny verze návrhů ponechávaly tato právní vrátka ke sňatkům dětí otevřená. Navíc sice na jedné straně zaváděly tvrdší tresty pro pachatele – a dávaly úředním osobám větší zodpovědnost za to, aby v této věci konaly –, ale na druhé straně vytvářely širší prostor pro výjimky. Manželství s osobou do 18 let věku už dnes v Bangladéši povolují osobní zákony založené na náboženství. Nově schválená náhrada CMRA – zákon s názvem CMRA 2017 – umožňuje výjimky ve „zvláštních případech“, které ovšem zůstávají zcela nedefinované.

Tuto klauzuli o „zvláštních případech“ dříve vysvětlil jeden oficiální činitel tím, že jde o sňatky „v zájmu cti“ – pravděpodobně by sem měly patřit situace, kdy dívka po znásilnění otěhotní – za předpokladu, že takový sňatek schválí soud a rodiče nezletilé osoby s ním vyjádří souhlas. Takový rámec by v konečném důsledku mohl nahlodat i tu právní ochranu – například právo na souhlas –, které se dívky téměř sto let těšily.

Navzdory těmto právním komplikacím může bangladéšská zkušenost nabízet naději. Bez ohledu na současné problémy spojené se sňatky dětí učinil Bangladéš v posledních třech desetiletích důležité kroky ke zlepšení životů dívek a žen. Ještě před generací bylo neobvyklé, aby dívky navštěvovaly základní školu. Dnes bylo díky široké politické shodě na důležitosti vzdělávání žen v podstatě dosaženo genderové parity v základním i středním školství.

I v oblasti sňatků dětí je patrný povzbudivý politický vývoj. Jak už dva z autorů tohoto článku poznamenali jinde, bangladéšská vláda v červenci 2014 na londýnském Summitu o dívkách prohlásila, že si stanoví cíl vymýtit do roku 2021 sňatky dívek ve věku do 15 let. Potírání sňatků takto mladých dívek je dost možná správný přístup. Zbývá však vykonat mnoho práce a tlak na splnění těchto závazků sílí. Alespoň však existuje nějaká vůle jednat.

Při přesvědčování části bangladéšské veřejnosti však pokrok uvízl na mrtvém bodě. Některé komunity v jižní Asii si často cení dívek méně než chlapců kvůli omezeným příležitostem dosáhnout kvalifikace a získat přístup k dobře placeným pracovním místům. Brzký sňatek se často pokládá za nejlepší způsob, jak zajistit dívce budoucnost. Omezení, jimž musí mladé ženy čelit, však mají původ v patriarchálních normách, které převládají v komunitách i v domácnostech.

Konzervativní hodnoty, které brání tomu, aby dospívající dívky a mladé ženy získaly plnou kontrolu nad vlastním životem, jsou velmi rozšířené, poněvadž rodinná „čest“ je podle jejich vyznavačů úzce svázaná s domnělou „čistotou“ jejich dcer a nevěst. Pověst neprovdané dospívající dívky je třeba pečlivě chránit, jelikož její ztráta by mohla značně poškodit společenské postavení rodiny. Vláda se na tyto argumenty často odvolává, aby ospravedlnila navrhované reformy zákona o sňatcích dětí. Klauzule o „zvláštních případech“ obsažená v CMRA 2017 může být pokusem předejít „patriarchální rezistenci“ či negativní reakci náboženských extremistů.

Sociální náklady spojené s umožňováním výjimek však mohou být neúměrně vysoké. Bangladéšská snaha poskytnout dívkám větší moc a skoncovat se sňatky dětí bude úspěšná pouze v případě, že se zacelí díry v současných právních normách, a tím se posílí vláda zákona. Stěžejní je, aby tato opatření doprovázely také sociální kampaně a cílené vzdělávací programy, které přesvědčí veřejnost, že je zapotřebí tento cíl podpořit, a poskytnou větší moc dívkám samotným.

Jak prohlásila velvyslankyně dobré vůle UNICEF Angélique Kidjo: „Trvalé zásadní změny vycházejí z komunit a závisejí na tom, zda se podaří zapojit matky i otce do hledání řešení, která dokážou změnit životy jejich dcer.“ Nedávné úspěšné pokusy řešit problém sňatků dětí dělají právě to.

Stále je možné, aby Bangladéš splnil cíl trvale udržitelného rozvoje a eliminoval do roku 2030 sňatky dětí. Pevně věříme, že postaví-li se vláda do čela, bangladéšský lid ji bude dychtivě následovat.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.