General view of the Kutupalong Refugee Camp Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nový přístup k infrastrukturálním financím

PEKING – Zákonodárci ve Spojených státech předložili legislativní návrh, který by v případě schválení vytvořil novou instituci rozvojových financí (DFI), jež by nahradila stávající agenturu s názvem Overseas Private Investment Corporation. Na rozdíl od své předchůdkyně by nová instituce mohla investovat do majetkových podílů – jde o odraz sílícího globálního pochopení, že equity investice představují nezbytnou součást financování trvale udržitelného rozvoje.

Exclusive insights. Every week. For less than $1.

Learn More

Jakkoliv je však tento posun v oblasti rozvojových financí v USA i jinde důležitý, sám o sobě nevyřeší jednu z největších překážek, s níž se globální Jih potýká: nedostatek investic do infrastruktury. K překonání tohoto handicapu bude možná zapotřebí zcela nový přístup.

Aby svět dosáhl Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, jeho multilaterální rozvojové banky (MDB) a jejich pobočky pro soukromý sektor (DFI) se zavázaly navýšit finance ze soukromého sektoru o plných 35% v průběhu příštích tří let. V zájmu podpory investic do infrastruktury rozšířily MDB své nabídky nástrojů zmírňování rizik pro soukromé investory a další důležitá opatření. Uskutečnily však jen omezené investice do vlastnických podílů na infrastruktuře a místo toho své investice zaměřují na malé a středně velké podniky na rozvíjejících se trzích.

Proč by se podíly na infrastruktuře neměly ponechat soukromému sektoru? Infrastrukturální aktiva sice mají výhodu v tom, že zajišťují setrvalé a dlouhodobé příjmové toky, avšak úvodní fáze většiny velkých projektů nesou vyšší míru rizika. Když projekty překročí rozpočet, termínově se opozdí nebo nedokážou generovat plánované příjmy, zaplatí cenu investoři. A tak soukromí investoři neinvestují do nových projektů, ale raději přeorientovávají své peníze na fungující infrastrukturu, která už nese stabilní výnos.

Odrazem této averze vůči riziku je skutečnost, že celkový počet „shovel-ready“ projektů (projektů připravených k zahájení výstavby) zůstává celosvětově v posledních letech setrvalý, přestože se zájem investorů o investice do infrastruktury zvýšil, což vedlo ke zvýšení hodnoty kontraktů. Více než 70% investic ze soukromého sektoru do infrastruktury navíc podle údajů společnosti McKinsey putovalo v posledních desetiletích do rozvinutých ekonomik.

Chtějí-li MDB a DFI zvýšit svůj vliv, musí investovat mnohem více kapitálu do infrastrukturálních projektů ve fázi přípravy a výstavby, kdy soukromý sektor investuje méně. Úvěry a nástroje pro zmírňování rizik jsou sice pro podporu tohoto úsilí nezbytné, ale samy o sobě nestačí, protože se obvykle poskytují teprve poté, co je projekt plně zdokumentován a potvrzen jako „financovatelný“.

Naproti tomu equity investoři často hrají ústřední roli v raných fázích projektu: v úvodní etapě technického a finančního strukturování. Pokud takové investice chybějí, pak potenciálně ziskové projekty nikdy nemusí dosáhnout „bankovně financovatelné“ fáze, v níž lze potvrdit dluhové financování a zmírnění rizik. Protože jsou však equity investoři posledními, kdo bude v případě ztroskotání projektu vyplacen, nesou také největší riziko.

Má-li se zvýšit podíl rozvíjejících se trhů na infrastrukturálních investicích, potřebuje svět více „trpělivého kapitálu“ od equity investorů ochotných tato raná rizika podstupovat a čekat na dozrání svých investic déle než ostatní. Pokud toto prázdné místo nezaplní soukromý sektor, pak největší zátěž ponesou MDB a DFI, které už z podstaty věci pro tento účel existují.

Ačkoliv část financí MDB a DFI je k dispozici i pro infrastrukturální projekty v rané fázi – mimo jiné z čínského fondu Silk Road Fund, od Světové banky nebo z Mezinárodní finanční korporace –, poptávka po těchto financích značně převyšuje nabídku. MDB a DFI by mohly svůj příspěvek rychle zvýšit, pokud by část svého kapitálu uvolňovaly prostřednictvím veřejných finančních institucí, které už tento typ investic provádějí.

Odpovědí by mohly být strategické investiční fondy. Tyto fondy, které jsou plně či částečně ve vlastnictví vlád či jiných veřejných institucí, investují podle „dvojí základní čáry“, jež měří výkon podle finanční úspěšnosti a podle společenského a ekologického dopadu. V posledním desetiletí byly na celém světě založeny více než tři desítky strategických investičních fondů, a to v tak rozmanitých ekonomikách, jako jsou Filipíny, Indie, Irsko či Senegal.

Tyto investiční fondy jsou equity investory, kteří fungují jako prostředníci mezi soukromým a veřejným sektorem – často jsou nezávislí, ale dodržují vládou definovaný mandát. Jejich personál tvoří převážně profesionálové ze soukromého sektoru a mnohé z nich dosáhly vysoké míry koinvestic se soukromým sektorem, čímž rozšířily objem kapitálu volného pro infrastrukturální investice. Například indický Národní investiční a infrastrukturální fond ohlásil v říjnu 2017 dohodu v objemu 1 miliardy dolarů s jednou větví agentury Abu Dhabi Investment Authority, což je jeden z největších světových suverénních fondů. Dohoda pomůže Indii financovat klíčové zkvalitňování infrastruktury.

Jako držitelé veřejného kapitálu mohou MDB a DFI proměňovat aktiva v „trpělivé majetkové podíly“ tím, že rozmístí kapitál prostřednictvím dobře fungujících strategických investičních fondů. Mohou poskytovat úvěry, a pomáhat tak vládám kapitalizovat jejich strategické investiční fondy, případně kapitalizovat fondy přímo či koinvestovat na projektové úrovni. Alokací kapitálu do nejsilnějších fondů by taková entita mohla podporovat integritu a podněcovat konkurenci. Některé DFI včetně Asijské rozvojové banky a Evropské investiční banky už sice se strategickými investičními fondy spolupracují, ale stále zde existuje značný prostor k růstu.

MDB a DFI správně vystupňovaly své úsilí o mobilizaci soukromého kapitálu. Posun k equity investicím do infrastruktury v rané fázi a spolupráce se strategickými investičními fondy by mohly značně posílit jejich kapacitu na této frontě a zvýšit pravděpodobnost, že svět splní SDG.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

http://prosyn.org/zBMNpIN/cs;

Handpicked to read next