6

Osamělý arabský dav

PAŘÍŽ – Kolumbijský filozof Santiago Castro-Gómez označuje v knize Arogance nulového bodu výrok „Myslím, tedy jsem,“ který v roce 1637 pronesl René Descartes, za okamžik, kdy se bílí Evropané povýšili nad Boha coby jediní arbitři poznání a pravdy. Od tohoto zlomového bodu se začali pokládat za pozorovatele, jejichž vědecké metody, mravní zásady a etika mají navrch nad ostatními kulturami.

Kulturní „nulové body“ jsou důležité, protože slouží jako dělicí čára – jako zřetelná demarkační linie, která odděluje „předtím“ a „potom“ a má zásadní vliv na vývoj soukromého a veřejného života. Je tedy poučné zamyslet se nad důsledky Castro-Gómezova konceptu pro arabský svět. Lze tvrdit, že značnou část problémů tohoto regionu lze připsat absenci původního „nulového bodu“, na němž by se dala pevně založit moderní kultura.

Americký sociolog David Riesman identifikoval v knize Osamělý dav tři široké kulturní typy: kultury orientované na tradice, které hledají oporu ve zděděných rituálech, mravních zásadách a hodnotách, dále kultury orientované dovnitř, v nichž se lidé chovají v souladu s vlastními soběstačnými hodnotami, a kultury orientované na druhé, které reagují převážně na vnější normy a vlivy vrstevníků. Riesmanův rámec nachází odezvu zejména v dnešním arabském světě, kde rostoucí gramotnost a rychlé pokroky v oblasti komunikačních technologií vyvolaly vichřici vzájemně si konkurujících kulturních interpretací, přičemž trojice Riesmanových typů soupeří o možnost definovat budoucnost regionu.

Paradoxně je to právě kombinace zvýšené gramotnosti a moderních technologií, která rozdmýchává plameny konfliktu mezi dvěma typy „reformátorů“: náboženskými revivalisty a západně orientovanými modernizátory. Oba tábory využívají možnosti masově produkovat a okamžitě šířit starodávné náboženské texty nebo západní literaturu a svádějí boj o srdce a mysl jinak tradičních společností. Podle libanonského nakladatele Samára Abú Zajda ovšem patří náboženské publikace k nejstahovanějším literárním dílům v arabském světě.