2

Rozšíření arabského vzdělávání online

DUBAJ – Vzdělávání v arabském světě je už dlouho náročnou výzvou; nedostatečný přístup ke kvalitní školní výuce přispívá k rozšiřování mezery v dovednostech, v jejímž důsledku zůstává mnoho mladých lidí, dokonce včetně absolventů vysokých škol, bez práce a bez naděje. V regionu sužovaném konflikty a nepokoji, nebude snadné tyto problémy vyřešit. S odvážným a inovativním přístupem to však lze dokázat.

Záruku, že si poradí se vzdělávacími těžkostmi arabského světa, nám samozřejmě nedá žádná jednotlivá strategie. V nově vytvořené Nadaci Abdala al-Ghurajra pro vzdělávání, která má 1,1 miliardy dolarů a poslání udílením stipendií rozšiřovat příležitosti pro mladé Araby, jsme věnovali mnoho úvah efektivitě – a hospodárnosti – různých použitelných přístupů. A vyčnívá jedna možnost: online učení.

Arabské země už dnes dosahují rychlých pokroků v rozšiřování internetové konektivity. Do roku 2018 se v arabském světě očekává asi 226 milionů uživatelů internetu, což představuje víc než 55 % populace – a o téměř 7 % převyšuje globální průměr. Velká většina mladých lidí ale nevyužívá internet k hospodářským ani vzdělávacím účelům, ale k přístupu do sociálních médií. V tomto smyslu si nechávají ujít významnou příležitost, obzvlášť s přihlédnutím k pokrokům, jichž bylo dosaženo při zkvalitňování účinnosti a půvabu online učení.

Nejlepší světové univerzity dnes vyučují počítačové vědy a technické obory online. Vzdor všeobecné představě se nejedná o dvouhodinové přednášky bez praktické složky. Výuku tvoří spíš krátké videosemináře, interaktivní činnosti k procvičení idejí v realistických situacích a kvízy a vzájemné hodnocení poskytující studentům cennou zpětnou vazbu. Díky tomuto rychle se vyvíjejícímu modelu je dnes online učení lepší alternativou k tradičnímu vzdělávání než kdy dřív.

To je skvělá zpráva. Vždyť poskytování výuky přes internetové technologie řeší některé zásadní potíže, s nimiž se arabské země dnes potýkají.

V prvé řadě jde o samotný počet mladých lidí, kteří potřebují finančně dosažitelný přístup ke vzdělávání. Jakmile má určitá komunita přístup k internetu, což pro arabský svět narůstající měrou platí, lze rozšiřovat online učení tak, aby jej měly za poměrně nízkých nákladů na dosah miliony mladých lidí, kteří v současnosti do školy nechodí nebo je pro ně nedostupný kvalitní školský ústav.

Hrstka výtečných ústavů vyššího vzdělávání v arabském světě rozhodně nemůže uspokojit tolik studentů. Navíc i kdyby mohly, možná by se rozhodly tak neučinit. Viděli jsme na vlastní oči, jak univerzity v regionu i ve světě zabouchly uprchlíkům ze Sýrie a dalších zemí dveře před nosem a nutí je překonávat obrovské byrokratické a finanční překážky.

Druhou obtíží je nízká kvalita vzdělávání, které se v současnosti poskytuje. Není tomu dlouho, co v regionu působily postsekundární ústavy bez nutnosti prokázat, že jimi poskytované vzdělávání co do kvality odpovídá globálním standardům a očekáváním. Prostřednictvím online učení by bylo mnohem snazší měřit pokrok a zajistit, že studenti získávají vědomosti a dovednosti, které skutečně využijí.

Online učení přitom může ulehčit zavádění nových a inovativních metod vyučování a učení. Například omezení tradičního přednášení a memorování by mohlo vytvořit prostor pro různé druhy učení přizpůsobené individuálnímu tempu i osobním potřebám a pro nástroje hodnocení, jež využívají profesoři zajišťující hromadné otevřené online kurzy na EdX a dalších platformách online vzdělávání.

Zatřetí, před arabským světem je úkol zajistit kontinuální učení. K úspěchu v dnešním prostředí rychle se měnící ekonomiky, kde technika nahrazuje řadu pracovních míst a odměňuje větší specializaci, musí pracující po celém světě neustále aktualizovat a rozšiřovat svůj soubor dovedností.

Za současného stavu se v arabském světě mohou kontinuálnímu učení, ve formě absolventských titulů z nejlepších univerzit, věnovat pouze movití mladí lidé bez osobních závazků, jako je rodina a zaměstnání. Otevřené online kurzy dokážou hrací plochu srovnat nabídkou profesně uznávaných referencí, které držiteli posílí kariérní vyhlídky.

Při zvážení všech těchto ohledů jsme vytvořili Al-Ghurajrův program otevřené vysokoškolské výuky, jehož cílem je zajistit arabské mládeži přístup k části nejlepšího vzdělávání na světě prostřednictvím online studia směřujícího k získání akademického titulu. Navázáním první spolupráce s MIT, lídrem v otevřeném online učení, si dáváme laťku hodně vysoko.

MIT a náš program otevřené výuky společně vytvoří dva nové „mikromagisterské“ programy složené z pěti 12týdenních kurzů v oborech VTTM (věda, technologie, technika a matematika), které se v současnosti v arabském světě nevyučují. Očekáváme, že tyto programy – přístupné mladým lidem v arabských zemích i mimo ně – přilákají značný zájem studentů a pevnou podporu zaměstnavatelů.

Abychom však maximalizovali účinek našich investic, musí se změnit vnímání online učení, k čemuž bude zapotřebí společného úsilí vzdělávacích ústavů, vlád a soukromého sektoru. Je skutečně nezbytné, aby se arabské vzdělávací ústavy začaly zabývat vývojem kvalitních online programů. Vlády by zase měly revidovat svůj postoj k uznávání online výuky poskytované věrohodnými a mezinárodně akreditovanými ústavy. Co se týče aktérů v soukromém sektoru, stěžejní bude odměňovat zaměstnance s tituly a osvědčeními získanými v online programech.

Nadace Abdala al-Ghurajra pro vzdělávání prozatím vyvine soustředěnou snahu zpřístupnit arabské mládeži přes internet inovativní tituly v oborech VTTM od nejlepších univerzit světa. Bez takového úsilí by hrozilo, že dopustíme, aby většina mladých Arabů hrála dál v nižší lize.

Z angličtiny přeložil David Daduč