2

Rozšíření arabského vzdělávání online

DUBAJ – Vzdělávání v arabském světě je už dlouho náročnou výzvou; nedostatečný přístup ke kvalitní školní výuce přispívá k rozšiřování mezery v dovednostech, v jejímž důsledku zůstává mnoho mladých lidí, dokonce včetně absolventů vysokých škol, bez práce a bez naděje. V regionu sužovaném konflikty a nepokoji, nebude snadné tyto problémy vyřešit. S odvážným a inovativním přístupem to však lze dokázat.

Záruku, že si poradí se vzdělávacími těžkostmi arabského světa, nám samozřejmě nedá žádná jednotlivá strategie. V nově vytvořené Nadaci Abdala al-Ghurajra pro vzdělávání, která má 1,1 miliardy dolarů a poslání udílením stipendií rozšiřovat příležitosti pro mladé Araby, jsme věnovali mnoho úvah efektivitě – a hospodárnosti – různých použitelných přístupů. A vyčnívá jedna možnost: online učení.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Arabské země už dnes dosahují rychlých pokroků v rozšiřování internetové konektivity. Do roku 2018 se v arabském světě očekává asi 226 milionů uživatelů internetu, což představuje víc než 55 % populace – a o téměř 7 % převyšuje globální průměr. Velká většina mladých lidí ale nevyužívá internet k hospodářským ani vzdělávacím účelům, ale k přístupu do sociálních médií. V tomto smyslu si nechávají ujít významnou příležitost, obzvlášť s přihlédnutím k pokrokům, jichž bylo dosaženo při zkvalitňování účinnosti a půvabu online učení.

Nejlepší světové univerzity dnes vyučují počítačové vědy a technické obory online. Vzdor všeobecné představě se nejedná o dvouhodinové přednášky bez praktické složky. Výuku tvoří spíš krátké videosemináře, interaktivní činnosti k procvičení idejí v realistických situacích a kvízy a vzájemné hodnocení poskytující studentům cennou zpětnou vazbu. Díky tomuto rychle se vyvíjejícímu modelu je dnes online učení lepší alternativou k tradičnímu vzdělávání než kdy dřív.

To je skvělá zpráva. Vždyť poskytování výuky přes internetové technologie řeší některé zásadní potíže, s nimiž se arabské země dnes potýkají.

V prvé řadě jde o samotný počet mladých lidí, kteří potřebují finančně dosažitelný přístup ke vzdělávání. Jakmile má určitá komunita přístup k internetu, což pro arabský svět narůstající měrou platí, lze rozšiřovat online učení tak, aby jej měly za poměrně nízkých nákladů na dosah miliony mladých lidí, kteří v současnosti do školy nechodí nebo je pro ně nedostupný kvalitní školský ústav.

Hrstka výtečných ústavů vyššího vzdělávání v arabském světě rozhodně nemůže uspokojit tolik studentů. Navíc i kdyby mohly, možná by se rozhodly tak neučinit. Viděli jsme na vlastní oči, jak univerzity v regionu i ve světě zabouchly uprchlíkům ze Sýrie a dalších zemí dveře před nosem a nutí je překonávat obrovské byrokratické a finanční překážky.

Druhou obtíží je nízká kvalita vzdělávání, které se v současnosti poskytuje. Není tomu dlouho, co v regionu působily postsekundární ústavy bez nutnosti prokázat, že jimi poskytované vzdělávání co do kvality odpovídá globálním standardům a očekáváním. Prostřednictvím online učení by bylo mnohem snazší měřit pokrok a zajistit, že studenti získávají vědomosti a dovednosti, které skutečně využijí.

Online učení přitom může ulehčit zavádění nových a inovativních metod vyučování a učení. Například omezení tradičního přednášení a memorování by mohlo vytvořit prostor pro různé druhy učení přizpůsobené individuálnímu tempu i osobním potřebám a pro nástroje hodnocení, jež využívají profesoři zajišťující hromadné otevřené online kurzy na EdX a dalších platformách online vzdělávání.

Zatřetí, před arabským světem je úkol zajistit kontinuální učení. K úspěchu v dnešním prostředí rychle se měnící ekonomiky, kde technika nahrazuje řadu pracovních míst a odměňuje větší specializaci, musí pracující po celém světě neustále aktualizovat a rozšiřovat svůj soubor dovedností.

Za současného stavu se v arabském světě mohou kontinuálnímu učení, ve formě absolventských titulů z nejlepších univerzit, věnovat pouze movití mladí lidé bez osobních závazků, jako je rodina a zaměstnání. Otevřené online kurzy dokážou hrací plochu srovnat nabídkou profesně uznávaných referencí, které držiteli posílí kariérní vyhlídky.

Při zvážení všech těchto ohledů jsme vytvořili Al-Ghurajrův program otevřené vysokoškolské výuky, jehož cílem je zajistit arabské mládeži přístup k části nejlepšího vzdělávání na světě prostřednictvím online studia směřujícího k získání akademického titulu. Navázáním první spolupráce s MIT, lídrem v otevřeném online učení, si dáváme laťku hodně vysoko.

MIT a náš program otevřené výuky společně vytvoří dva nové „mikromagisterské“ programy složené z pěti 12týdenních kurzů v oborech VTTM (věda, technologie, technika a matematika), které se v současnosti v arabském světě nevyučují. Očekáváme, že tyto programy – přístupné mladým lidem v arabských zemích i mimo ně – přilákají značný zájem studentů a pevnou podporu zaměstnavatelů.

Abychom však maximalizovali účinek našich investic, musí se změnit vnímání online učení, k čemuž bude zapotřebí společného úsilí vzdělávacích ústavů, vlád a soukromého sektoru. Je skutečně nezbytné, aby se arabské vzdělávací ústavy začaly zabývat vývojem kvalitních online programů. Vlády by zase měly revidovat svůj postoj k uznávání online výuky poskytované věrohodnými a mezinárodně akreditovanými ústavy. Co se týče aktérů v soukromém sektoru, stěžejní bude odměňovat zaměstnance s tituly a osvědčeními získanými v online programech.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Nadace Abdala al-Ghurajra pro vzdělávání prozatím vyvine soustředěnou snahu zpřístupnit arabské mládeži přes internet inovativní tituly v oborech VTTM od nejlepších univerzit světa. Bez takového úsilí by hrozilo, že dopustíme, aby většina mladých Arabů hrála dál v nižší lize.

Z angličtiny přeložil David Daduč