30

Udržitelné vize

NEW YORK – Generální tajemník OSN Pan Ki-mun burcuje ke globálnímu úsilí ve věci velké výzvy naší doby: udržitelného rozvoje. Svět tuto výzvu musí vyslyšet.

Už nestačí, když ekonomika prostě roste. Musíme také skoncovat s extrémní chudobou, což je jako celosvětový cíl do roku 2030 na dosah. Musíme ekonomiku spravovat tak, aby neničila životní prostředí a spíše jej chránila. A musíme prosazovat spravedlivější rozložení prosperity, namísto společnosti rozdělené na velmi bohaté a velmi chudé.

Pojem „udržitelný rozvoj“ používáme právě k označení ekonomického růstu, který ukončí extrémní chudobu, posiluje sociální inkluzi a je environmentálně zdravý. Svět má k takovému směřování bohužel značně daleko.

Ekonomiky mnoha chudých zemí nerostou a extrémní chudoba je stále široce rozšířená. Lidstvo nebezpečně mění klima, vyčerpává zásoby pitné vody a otravuje vzduch i oceány. Slábne spravedlivost většiny ekonomik a mezera mezi bohatými a chudými se zvětšuje. Běžné zůstávají i násilné střety, k nimž jsou jako ohniska nejnáchylnější nejchudší regiony světa.

S vědomím těchto těžkostí se světoví vůdci loni na Summitu Rio+20 domluvili na zavedení Cílů udržitelného rozvoje (CUR). Vlády světa požádaly generálního tajemníka OSN, aby přípravu těchto cílů do roku 2015 koordinoval, aby se zajistil plynulý přechod od Rozvojových cílů tisíciletí (RCT), které toho roku vyprší. Koncem září se za tímto účelem uskuteční klíčové zasedání Valného shromáždění OSN.

Generální tajemník Pan Ki-mun uvedl do pohybu několik procesů na vysoké úrovni, jejichž smyslem je vypracovat CUR, které budou mít pro lidstvo v letech 2015-2030 maximální užitek. Zaprvé, samotná OSN ve velkém aktivně oslovuje okolí, aby vyvolala celosvětovou diskusi. Zadruhé, uskutečňují se intenzivní mezivládní jednání, k nimž vyzval Summit Rio+20. Zatřetí, nedávno svou zprávu zveřejnil panel význačných osobností na vysoké úrovni.

Konečně, je mi ctí a potěšením být součástí nové „znalostní sítě“, nazvané Síť řešení pro udržitelný rozvoj (SDNS), již Pan vytvořil proto, aby dal dohromady vědce, techniky, podnikatele a rozvojové specialisty ze všech regionů světa. Vedoucí rada SDNS se skládá z několika desítek předních světových myslitelů a rozvojových lídrů, jak z bohatých, tak chudých zemí.

Vedoucí rada SDSN teď generálnímu tajemníkovi OSN předložila novou zprávu, „Akční plán pro udržitelný rozvoj“. K tomuto plánu už z celého světa přišly po internetu tisíce připomínek a my snažně vyzýváme k další celosvětové diskusi o něm, zejména ze strany mladých lidí. Vždyť zpráva se týká právě jejich budoucnosti!

SDSN ve zprávě určila deset prioritních cílů pro udržitelný rozvoj:

· Skoncovat s extrémní chudobou a hladem,

· Zajistit rozvoj a prosperitu všem, aniž bychom devastovali životní prostředí,

· Zajistit výuku pro všechny děti a mladistvé,

· Dosáhnout genderové rovnosti a omezit nerovnosti,

· Dosáhnout dobrého zdravotního stavu a duševní pohody v každém věku,

· Zvýšit zemědělskou produkci environmentálně udržitelným způsobem a tím dosáhnout potravinové bezpečnosti a prosperity venkova,

· Zajistit produktivitu a environmentální udržitelnost měst,

· Potlačovat člověkem způsobenou změnu klimatu udržitelnou energií,

· Chránit ekosystémy a zajistit rozumné nakládání s přírodními zdroji,

· Zlepšit správu a řízení a uvést podnikání do souladu se všemi těmito cíli.

Myšlenkou vtělenou do těchto priorit je spojit čtyři stěžejní rozměry udržitelného rozvoje: hospodářský růst (včetně ukončení chudoby), sociální inkluzi, zdravé přirozené prostředí a dobrou správu veřejných věcí (včetně míru). Mohou se tak stát základem CUR, které by v letech 2015 až 2030 platily pro všechny země.

Dobře vypracované CUR budou prospěšné jako vodítko pro veřejnost, aby porozuměla spletitým výzvám udržitelného rozvoje, inspirace k veřejné i soukromé přičinlivosti, podpora uceleného přemýšlení a podnět k tříbení zodpovědnosti. O CUR by se měly učit děti po celém světě, aby pochopily výzvy, s nimiž se budou jako dospělí potýkat.

CUR budou doplňovat nástroje mezinárodního práva, jako jsou celosvětové úmluvy a konvence, neboť poskytnou společný normativní rámec. Povzbudí také vlády a mezinárodní soustavu k upevnění měření a monitorování udržitelného rozvoje.

Svět má k dispozici nástroje k ukončení extrémní chudoby ve všech jejích formách do roku 2030 a k vyřešení výzev udržitelného rozvoje, jimž všichni čelíme. Při rostoucích příjmech a bezprecedentním vědeckém a technickém pokroku je svižná pozitivní změna v žádoucím rozsahu dosažitelná. Můžeme se stát generací, která skoncuje s extrémní chudobou, zajistí, aby se všem lidem dostávalo rovnoprávného zacházení, a jednou provždy eliminuje nebezpečné klimatické hrozby, jimž čelí naše planeta – ale jedině pokud se svět zaktivizuje kolem společné agendy udržitelného rozvoje a ambiciózních a časově vymezených CUR.