Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

morsy1_Michael CandeloriNurPhoto via Getty Images_africa youth work Michael Candelori/NurPhoto via Getty Images

Jak vyřešit nepoměry v kvalifikaci Afričanů

ABIDŽAN – Zatímco se velká část světa potýká s rychlým stárnutím populace, Afrika zažívá opačný trend. Šedesát procent obyvatel tohoto světadílu je ve věku do 25 let, a afričtí představitelé jim tak musí zajistit nejen dostatečný počet kvalitních pracovních míst, ale i vzdělání a výcvik, které jsou nezbytné k tomu, aby mladí lidé mohli tato místa obsadit. V tomto posledním bodě přitom zbývá vykonat mnoho práce.

Nepoměry mezi dostupnými pracovními místy a dovednostmi a kvalifikací pracovní síly jsou rozšířené po celé Africe. Podle nedávné studie Africké rozvojové banky provedené v deseti zemích – Beninu, Egyptě, Konžské republice, Libérii, Madagaskaru, Malawi, Tanzanii, Togu, Ugandě a Zambii – má většina mladých Afričanů na své pracovní místo nedostatečné vzdělání a téměř třetina jich je nedostatečně kvalifikovaná. Naopak mladí lidé, kteří jsou na svou současnou pozici překvalifikovaní či převzdělaní, jsou špatně placení a frustrují je omezené příležitosti ke kariéře a mrhání nebo ztráta talentu.

Nedostatečně vzdělaní mladí lidé se sice těší z mzdové prémie, ale ta jde na úkor spokojenosti s prací. Lidé s nedostatečnou kvalifikací trpí tlakem spojeným se snahou dostát požadavkům dané práce a neustálým strachem ze ztráty pracovního místa. Nakonec je postihne „scarring“ neboli trvalé poškození vlastních ekonomických poměrů a vyhlídek. Ze zoufalství raději přijímají nevhodná pracovní místa, než aby jako nezaměstnaní čekali na vhodnější pozice, které se nikdy nemusí objevit.

Vzhledem k velikosti a neústupnosti nepoměrů mezi pracovními místy a kvalifikací a vzhledem k jejich nepříznivým dopadům na jednotlivce i ekonomiky by jejich omezení mělo být pro africké vlády prvořadou prioritou. Prvním krokem je zlepšení dostupnosti vzdělání.

Mnohé africké země sice v posledních letech dosáhly výrazného pokroku a zvýšily procenta vzdělanosti, avšak řada mladých lidí, zejména dívek a venkovanů, má jen omezené nebo vůbec žádné možnosti školní výuky. Dokonce i plných 38% zaměstnaných mladých lidí nikdy nechodilo do školy z ekonomických důvodů a dalších 12% z důvodu neexistence školy v jejich blízkosti.

Vlády mohou leccos změnit investicemi do vzdělávací infrastruktury: budováním nových škol a renovací starých, zlepšováním pracovních podmínek učitelů, modernizací školního vybavení včetně informačních a počítačových technologií. Současně by měly eliminovat školné na základních školách, omezit náklady na sekundární a terciární vzdělávání a financovat stipendijní programy.

Subscribe now
Bundle2020_web

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Africké vlády musí rovněž více podporovat mladé lidi při přechodu od vzdělávání k zaměstnání. V současné době jen velmi málo mladých Afričanů, zaměstnaných či nezaměstnaných, získává při hledání pracovního místa rady od vlády či personálních agentur.

Chtějí-li vlády zlepšit vyhlídky mladých zaměstnanců, měly by pomáhat šířit informace o dostupných pracovních místech a vytvářet pobídky (například daňové úlevy či dotace) pro firmy, které by absolventům nabízely stáže nebo učňovské poměry. A tam, kde už takové úpravy existují, by vlády měly posílit jejich dopad rozšiřováním dostupnosti a mandátu, jejich širší propagací a investicemi do monitoringu a měření výsledků.

A konečně platí, že mají-li podobné programy fungovat, potřebují mladí absolventi znalosti a kvalifikaci, kterou vyžaduje trh práce. Afričtí zaměstnavatelé si často stěžují, že se jim těžko hledají kandidáti se specializovaným výcvikem v takzvaných disciplínách STEM (přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematika), ale i kandidáti s komplexní schopností řešit problémy a komunikovat. A téměř 40% oslovených absolventů nepokládalo své vzdělání za užitečné při hledání zaměstnání.

Africká rozvojová banka se postavila do čela v oblasti tvorby příležitostí pro mladé Afričany v oblasti informačních a komunikačních technologií tím, že poskytuje finance univerzitě Carnegie Mellon University Africa ve Rwandě, která byla založena v roce 2011 s cílem fungovat jako centrum výjimečných talentů a regionální středisko informačních a komunikačních technologií ve východní Africe. Tato instituce vytvořila ve spolupráci s rwandskou vládou inovační líheň, která bude studentům pomáhat se zakládáním vlastních firem.

Řešení problému s nepoměrem v kvalifikaci bude vyžadovat, aby africké vlády podporovaly vzdělávání a kvalifikační výcvik, který bude více zaměřený na poptávku a orientovaný dopředu. Například mohou zakládat fóra, na nichž budou firmy pravidelně sdělovat své potřeby vzdělávacím a výcvikovým institucím, které pak podle nich přizpůsobí učební osnovy. Výsledkem by byla nová generace atraktivních místních kandidátů, kteří by zlepšili značně omezenou schopnost firem zvyšovat výkonnost a vytvářet pracovní místa.

Značný počet mladých lidí v Africe je velké plus, které má potenciál táhnout v příštích desetiletích hospodářský růst a rozvoj. Budou-li však mladí lidé na tomto kontinentu neproduktivní, frustrovaní a zoufalí, může se toto plus změnit ve velkou zátěž, jež bude podkopávat hospodářskou prosperitu, sociální pokrok, a dokonce i politickou stabilitu. Výsledek bude záviset na tom, jakou politiku dnes africké vlády přijmou.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka

https://prosyn.org/h5UCoYEcs;
  1. elerian122_Peter MacdiarmidGetty Images for Somerset House_bigdatascreentechman Peter Macdiarmid/Getty Images for Somerset House

    Adapting to a Fast-Forward World

    Mohamed A. El-Erian

    The world is going through a period of accelerating change, as four secular developments illustrate. Firms and governments must make timely adjustments, not only to their business models and operational approaches, but also to both their tactical and strategic mindsets.

    11

Edit Newsletter Preferences