Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

morsy1_Michael CandeloriNurPhoto via Getty Images_africa youth work Michael Candelori/NurPhoto via Getty Images

Jak vyřešit nepoměry v kvalifikaci Afričanů

ABIDŽAN – Zatímco se velká část světa potýká s rychlým stárnutím populace, Afrika zažívá opačný trend. Šedesát procent obyvatel tohoto světadílu je ve věku do 25 let, a afričtí představitelé jim tak musí zajistit nejen dostatečný počet kvalitních pracovních míst, ale i vzdělání a výcvik, které jsou nezbytné k tomu, aby mladí lidé mohli tato místa obsadit. V tomto posledním bodě přitom zbývá vykonat mnoho práce.

Nepoměry mezi dostupnými pracovními místy a dovednostmi a kvalifikací pracovní síly jsou rozšířené po celé Africe. Podle nedávné studie Africké rozvojové banky provedené v deseti zemích – Beninu, Egyptě, Konžské republice, Libérii, Madagaskaru, Malawi, Tanzanii, Togu, Ugandě a Zambii – má většina mladých Afričanů na své pracovní místo nedostatečné vzdělání a téměř třetina jich je nedostatečně kvalifikovaná. Naopak mladí lidé, kteří jsou na svou současnou pozici překvalifikovaní či převzdělaní, jsou špatně placení a frustrují je omezené příležitosti ke kariéře a mrhání nebo ztráta talentu.

Nedostatečně vzdělaní mladí lidé se sice těší z mzdové prémie, ale ta jde na úkor spokojenosti s prací. Lidé s nedostatečnou kvalifikací trpí tlakem spojeným se snahou dostát požadavkům dané práce a neustálým strachem ze ztráty pracovního místa. Nakonec je postihne „scarring“ neboli trvalé poškození vlastních ekonomických poměrů a vyhlídek. Ze zoufalství raději přijímají nevhodná pracovní místa, než aby jako nezaměstnaní čekali na vhodnější pozice, které se nikdy nemusí objevit.

Vzhledem k velikosti a neústupnosti nepoměrů mezi pracovními místy a kvalifikací a vzhledem k jejich nepříznivým dopadům na jednotlivce i ekonomiky by jejich omezení mělo být pro africké vlády prvořadou prioritou. Prvním krokem je zlepšení dostupnosti vzdělání.

Mnohé africké země sice v posledních letech dosáhly výrazného pokroku a zvýšily procenta vzdělanosti, avšak řada mladých lidí, zejména dívek a venkovanů, má jen omezené nebo vůbec žádné možnosti školní výuky. Dokonce i plných 38% zaměstnaných mladých lidí nikdy nechodilo do školy z ekonomických důvodů a dalších 12% z důvodu neexistence školy v jejich blízkosti.

Vlády mohou leccos změnit investicemi do vzdělávací infrastruktury: budováním nových škol a renovací starých, zlepšováním pracovních podmínek učitelů, modernizací školního vybavení včetně informačních a počítačových technologií. Současně by měly eliminovat školné na základních školách, omezit náklady na sekundární a terciární vzdělávání a financovat stipendijní programy.

Project Syndicate is conducting a short reader survey. As a valued reader, your feedback is greatly appreciated.

Take Survey

Africké vlády musí rovněž více podporovat mladé lidi při přechodu od vzdělávání k zaměstnání. V současné době jen velmi málo mladých Afričanů, zaměstnaných či nezaměstnaných, získává při hledání pracovního místa rady od vlády či personálních agentur.

Chtějí-li vlády zlepšit vyhlídky mladých zaměstnanců, měly by pomáhat šířit informace o dostupných pracovních místech a vytvářet pobídky (například daňové úlevy či dotace) pro firmy, které by absolventům nabízely stáže nebo učňovské poměry. A tam, kde už takové úpravy existují, by vlády měly posílit jejich dopad rozšiřováním dostupnosti a mandátu, jejich širší propagací a investicemi do monitoringu a měření výsledků.

A konečně platí, že mají-li podobné programy fungovat, potřebují mladí absolventi znalosti a kvalifikaci, kterou vyžaduje trh práce. Afričtí zaměstnavatelé si často stěžují, že se jim těžko hledají kandidáti se specializovaným výcvikem v takzvaných disciplínách STEM (přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematika), ale i kandidáti s komplexní schopností řešit problémy a komunikovat. A téměř 40% oslovených absolventů nepokládalo své vzdělání za užitečné při hledání zaměstnání.

Africká rozvojová banka se postavila do čela v oblasti tvorby příležitostí pro mladé Afričany v oblasti informačních a komunikačních technologií tím, že poskytuje finance univerzitě Carnegie Mellon University Africa ve Rwandě, která byla založena v roce 2011 s cílem fungovat jako centrum výjimečných talentů a regionální středisko informačních a komunikačních technologií ve východní Africe. Tato instituce vytvořila ve spolupráci s rwandskou vládou inovační líheň, která bude studentům pomáhat se zakládáním vlastních firem.

Řešení problému s nepoměrem v kvalifikaci bude vyžadovat, aby africké vlády podporovaly vzdělávání a kvalifikační výcvik, který bude více zaměřený na poptávku a orientovaný dopředu. Například mohou zakládat fóra, na nichž budou firmy pravidelně sdělovat své potřeby vzdělávacím a výcvikovým institucím, které pak podle nich přizpůsobí učební osnovy. Výsledkem by byla nová generace atraktivních místních kandidátů, kteří by zlepšili značně omezenou schopnost firem zvyšovat výkonnost a vytvářet pracovní místa.

Značný počet mladých lidí v Africe je velké plus, které má potenciál táhnout v příštích desetiletích hospodářský růst a rozvoj. Budou-li však mladí lidé na tomto kontinentu neproduktivní, frustrovaní a zoufalí, může se toto plus změnit ve velkou zátěž, jež bude podkopávat hospodářskou prosperitu, sociální pokrok, a dokonce i politickou stabilitu. Výsledek bude záviset na tom, jakou politiku dnes africké vlády přijmou.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka

https://prosyn.org/h5UCoYEcs;

Edit Newsletter Preferences