Skip to main content
mayaki4_GettyImages_africaeuropeglobepenlight Getty Images

Afrik's secundaire steden verdienen meer aandacht

JOHANNESBURG – In de jongste Quality of Living City Rankings van Mercer staat de hoogstgeplaatste Afrikaanse stad, Port Louis op Mauritius, op de 83e plaats (van de 231). Dat blijkt overeen te komen met een breder patroon: in termen van de levenskwaliteit in zijn steden ligt Afrika ver achterop bij de meeste andere regio's in de wereld.

Dat de Afrikaanse steden zo slecht voor de dag komen is een zorgwekkende aanklacht tegen de stedelijke planning op het continent, vooral gezien het feit dat de verstedelijking daar steeds maar verder doorzet, ongeacht de vraag of de Afrikaanse leiders plannen achter de hand hebben om het proces in goede banen te leiden. Volgens de OESO zullen, omdat “Afrika naar verwachting de snelste groei van de verstedelijking in de wereld te zien zal geven, de Afrikaanse steden tegen 2050 onderdak bieden aan nog eens 950 miljoen mensen.” Gezien deze trends moeten Afrikaanse beleidsmakers de steden van de regio dringend aantrekkelijker maken voor internationale beleggers, zakenmensen en toeristen, terwijl ze er ook voor moeten zorgen dat de verstedelijking inclusief blijft.

Maar er is nog een andere belangrijke trend die veronachtzaamd is: het toenemende belang van Afrika's secundaire steden. De verstedelijking in Afrika gaat niet alleen maar over opkomende megasteden als Johannesburg, Kinshasa, Nairobi, Khartoem, Casablanca en Cairo, die in 2050 naar schatting tezamen zo'n 38 miljoen mensen zullen huisvesten. De bevolkingsgroei gaat ook met sprongen vooruit in Afrika’s “intermediaire steden,” die afgelegen en landelijke gebieden koppelen aan grotere stedelijke centra.

Secundaire steden zullen een cruciale rol vervullen in het aanpakken van de belangrijke sociale, economische en politieke problemen die in het verschiet liggen. Toch staan ze over het algemeen niet op de radar van de meeste beleidsmakers. Er is bijvoorbeeld een ontmoedigend gebrek aan alomvattende data over misdaad en ordehandhaving in secundaire Afrikaanse steden. En als denktanks en multilaterale instellingen speciale rapporten publiceren over de Afrikaanse verstedelijking, hebben ze de neiging zich louter te richten op de prestaties en uitdagingen van de grote steden, terwijl ze beheerskwesties, economische omstandigheden en infrastructuurontwikkeling in kleinere stedelijke gebieden over het hoofd zien.

Gelukkig heeft Africapolis, een partnerschap tussen de Sahel en West Africa Club van de OESO en e-Geopolis.org, veel nieuwe data vergaard om de reikwijdte van het debat over de verstedelijking van Afrika uit te breiden. Door de gegevens over duizenden agglomeraties – vaak met minder dan honderdduizend inwoners – te integreren, biedt Africapolis een rijke bron aan materiaal die beleidsmakers kunnen gebruiken om in te schatten hoe verstedelijkingsprocessen zich ontwikkelen.

Uit gegevens van Africapolis blijkt bijvoorbeeld dat als het over infrastructuur, financiële investeringen, grondontwikkeling en stedelijk beheer gaat, weinig secundaire Afrikaanse steden autonoom genoeg zijn om strategische planning op de lange termijn na te streven. Dit duidt erop dat nationale overheden meer macht moeten delegeren aan beleidsmakers op gemeentelijk niveau. Zij moeten ook rekening houden met de secundaire steden als ze nationale en subnationale ontwikkelingsstrategieën ontwerpen. Door meer overheids- en andere administratieve diensten in secundaire steden te lokaliseren kunnen nationale overheden ervoor zorgen dat deze stedelijke gebieden aantrekkelijker worden en beter in staat zijn om in de behoeften van burgers te voorzien.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, and the entire PS archive of more than 14,000 commentaries, plus our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Uit bevindingen van Africapolis blijkt tevens dat de megasteden en secundaire steden van Afrika onderling diepgaand verbonden zijn. Megasteden kunnen hun burgers een enorme rijkdom aan mogelijkheden bieden, door te zorgen voor de stroomlijning van publieke diensten en het koppelen van werkers aan beter betaalde banen. Maar de snelle bevolkingsgroei kan ook leiden tot lagere lonen, blijvende armoede, huisvestingstekorten en andere problemen.

Als gevolg van hun omvang kunnen secundaire steden een paar van de negatieve neveneffecten van supersnelle verstedelijking in megasteden verzachten en meer evenwicht in het proces brengen. Zij kunnen immers ook voorzien in fundamentele goederen en diensten zoals huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs, en waarschijnlijk ook nog eens tegen lagere kosten. Dat is de reden dat urbanisatie-experts secundaire steden steeds meer zijn gaan zien als de sleutel tot meer inclusieve groei, die vereist dat mogelijkheden gelijkelijk over het geheel van de samenleving worden verdeeld, in plaats van te worden geconcentreerd in een paar exclusieve hubs.

Secundaire steden kunnen de Afrikaanse nationale economieën ook een impuls geven. Behalve dat ze voorzien in publieke diensten en faciliteiten kunnen ze dienen als verwerkingscentra voor de landbouw en de mijnbouw, of kunnen ze exportcentra worden – zoals in het geval van Warri in Nigeria, Garoua in Kameroen en het Huye District in Rwanda. Door gebruik te maken van de geografische voordelen van hun secundaire steden kunnen beleidsmakers het nationale en zelfs mondiale profiel van deze gebieden verhogen, en zeer concurrerende handels- en productieclusters creëren.

Het is in het belang van alle Afrikaanse overheden om hun secundaire steden te incorporeren in hun nationale ontwikkelingsstrategieën. Megasteden alleen kunnen geen inclusieve verstedelijking en groei garanderen. Maar in combinatie met secundaire steden kunnen ze dienen als knooppunten in een groter web van economische activiteit, dat een heel territorium van een land omspant. En door de regionale ontwikkeling te versnellen, kunnen ondersteunende secundaire steden de megasteden zelf versterken. Er is geen reden waarom Afrika's megasteden en secundaire steden geen magneten kunnen worden die mensen uit het hele continent en uit de hele wereld aantrekken.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/u8WGsmp/nl;
 1. haass103_GettyImages_redeastasiamapdotslines Getty Images

  Asia’s Scary Movie

  Richard N. Haass

  A snapshot of Asia would show a region at peace, with stable societies, growing economies, and robust alliances. But, if we view history as a moving picture, we may well come to look back on this moment as the time in which the most economically successful part of the world began to come apart.

 2. roubini130_GettyImages_iphonehandstealingpiggybank Getty Images

  The Great Crypto Heist

  Nouriel Roubini

  Cryptocurrencies have given rise to an entire new criminal industry, comprising unregulated offshore exchanges, paid propagandists, and an army of scammers looking to fleece retail investors. Yet, despite the overwhelming evidence of rampant fraud and abuse, financial regulators and law-enforcement agencies remain asleep at the wheel.

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.